aktualności

Dla szukających stypendium
Grafika stypendia dla osób z Ukrainy

8.03.2022

Stypendia dla osób z Ukrainy. Aktualne wsparcie – Стипендіальні програми для українців.

W ramach niesienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy, stowarzyszenia, uniwersytety i samorządy zdecydowały się na otwarcie programów stypendialnych przeznaczonych dla tej grupy. Wiele podmiotów zareagowało natychmiast, proponując wsparcie socjalne czy naukowe. W poniższym artykule znajdziecie listę aktualnych stypendiów dla Ukrainek i Ukraińców.

В рамах допомоги біженцям з України: асоціації, університети та міські муніципалітети організовують стипендіальні програми. Більшість інституцій відреагували миттєво пропонуючи соціальну та наукову підтримку. Стаття включає повний список різноманітних стипендій для українок та українців.

Ważne: artykuł będziemy aktualizować, a także na portalu mojestypendium.pl dodawać systematycznie nowe informacje.

Важливо: стаття буде доповнюватися, а інформація на порталі mojestypendium.pl буде систематично оновлюватися.

Podstawa: Stypendia socjalne dla studentów z Ukrainy / Соціальні стипендії для студентів із України

Zacznijmy od podstaw, czyli od stypendiów, które już wcześniej przysługiwały cudzoziemcom. Studenci spoza Polski mogą wnioskować o zapomogę, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeśli masz status uchodźcy korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP, dodatkowo możesz wnioskować o stypendium socjalne oraz kredyt studencki. Szczegółowe informacje o wymogach otrzymania stypendium socjalnego i niezbędnych dokumentach określa zawsze uczelnia.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało specjalny przewodnik dla studentów z Ukrainy, również w języku ukraińskim. Czytamy w nim:

Jeśli masz status uchodźcy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. | Якщо ви маєте статус біженця, користуєтесь тимчасовим або додатковим захистом на території Республіки Польща, маєте Карту поляка, є чоловіком/дружиною, родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Республіки Польща, який проживає на території РП – ви звільняєтеся від плати за навчання на денній формі навчання польською мовою у державних ВНЗ, які знаходяться під наглядом Міністерства освіти і науки.

Студенти іноземці могли й можуть надалі отримувати стипендії в польських навчальних закладах. Наприклад, ректорська стипендія. На неї можуть розраховувати найкращі студенти, середній бал яких, не є нижчий за бал, що встановив навчальний заклад. Найчастіше це 4,5 бала. Або стипендія для осіб з інвалідністю. Якщо ви маєте статус біженця, Карту поляка, або виконуєте інші умови, що подає ВНЗ – ви також можете отримати соціальну стипендію та студентський кредит. Детальну інформацію про вимоги отримання соціальної стипендії та потрібних документів завжди визначає ВНЗ.


Program stypendialny dla twórczyń i twórców z Ukrainy/ Програма інтервенційних стипендій для творчих людей з україни 

Staromiejski Dom Kultury i Miasto Stołeczne Warszawa ogłaszają Program stypendialny dla artystów dotkniętych wojną. Jednorazowe stypendia interwencyjne w wysokości do 5 tys. złotych będą wypłacane dla artystek i artystów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w wyniku wojny wywołanej przez Rosję. Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy stypendia@sdk.pl

// Староміський Дім Культури та місто Варшава оголошують Програму Інтервенційних Стипендій для Творчих Людей у Загрозі. Одноразові інтервенційні стипендії у розмірі до 5000 польських злотих призначені для художників, які були змушені покинути Україну внаслідок війни, спричиненої Росією. Статут та форма заявки доступні на сайті www.sdk.pl. Будь-які запитання можна надіслати на електронну адресу stypendia@sdk.pl.


Stypendia dla konserwatorów z Ukrainy | Стипендії для консерваторів-реставраторів з України

W szczególnej sytuacji, kiedy dziesiątki i setki tysięcy obywateli Ukrainy ucieka do Polski z powodu rosyjskiej agresji, Fundacja Auschwitz-Birkenau we współpracy z Muzeum Auschwitz zdecydowały się na działania pomocowe.

Dla osób z Ukrainy posiadających wykształcenie konserwatorskie Fundacja uruchamia program stypendialny dla rozwoju zawodowego w zakresie konserwacji obiektów martyrologii, przeznaczony dla konserwatorów i konserwatorek z Ukrainy, w celu wyrównania szans na rynku pracy. Projekt polegał będzie na konserwacji historycznych przedmiotów związanych z niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Stypendia będą finansowane ze specjalnie wyasygnowanych na ten cel środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Stypendia będą przyznawane na 6 miesięcy. Muzeum Auschwitz zapewni stypendystom zakwaterowanie oraz wdroży ich w prace projektowe. Nie jest wymagana znajomość języka polskiego.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie wniosków z krótką informacją o wykształceniu i projektach konserwatorskich, w których uczestniczyli. Można je przesyłać od 7 marca w językach ukraińskim, polskim lub angielskim na adres: kadry@auschwitz.org.

// У цій складній ситуації, коли десятки і сотні тисяч громадян України тікають до Польщі через російську агресію, Фундація Аушвіц-Біркенау у співпраці з Музеєм Аушвіц вирішили запропонувати підтримку.

Для осіб з України, які мають диплом реставратора, Фундація розпочинає стипендіальну програму професійного розвитку у галузі консервації об’єктів мартирології для реставраторів та реставраторок з України з метою вирівнювання шансів на ринку праці. Проект полягатиме у консервації історичних предметів, пов’язаних із німецьким нацистським концтабором і табором смерті Аушвіц. Стипендії будуть профінансовані зі спеціальних коштів, виділених Фундацією Аушвіц-Біркенау.

Стипендії будуть призначені на 6 місяців. Музей Аушвіц забезпечить стипендіатам проживання та підготовку до праці у проекті. Володіння польською мовою не вимагається.

Зацікавлених осіб просимо надсилати завки з коротким описом освіти та досвіду праці у реставраторських і консерваторських проектах. Заявки можна надсилати од 7 березня українською, польською або англійською мовою на електронну пошту: kadry@auschwitz.org.


Pobyty naukowców z Ukrainy w PAN | ПЕРЕБУВАННЯ ДОСЛІДНИКІВ З УКРАЇНИ В ПАН

Koszty związane z podróżą i pobytem ukraińskich naukowców w jednostkach PAN pokrywa Polska Akademia Nauk. Długość pobytu w jednostkach PAN wynosi 3 miesiące z ewentualną możliwością przedłużenia.

Wnioski (PDFjednostki PAN składają do Biura Współpracy z Zagranicą PAN w trybie ciągłym (do wyczerpania środków).

Ukraińscy naukowcy, którzy nie mają partnerów naukowych w jednostkach PAN mogą kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą pod adresem bwz@pan.pl lub z panem Mateuszem Białasem pełniącym obowiązki dyrektora przedstawicielstwa PAN w Kijowie (adres e-mail Mateusz.Bialas@pan.pl ).

Warunki finansowe:

 • koszty pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie) – 5000 PLN miesięcznie,
 • koszty podróży z Ukrainy do Polski – do 1500 PLN.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail bwz@pan.pl

// витрати, пов’язані з дорогою та перебуванням українських вчених у підрозділах Польської академії наук, фінансуються Польською академією наук. термін перебування в підрозділах ПАН становить 3 місяці з можливістю продовження.

Заявки подають (PDFпідрозділи ПАН до Бюро закордонних зв’язків ПАН на постійній основі (до вичерпання коштів).

Українські вчені, які не мають наукових партнерів у підрозділах Польської академії наук, можуть зв’язатися:

 • з Бюро закордонних зв’язків за адресою bwz@pan.pl або
 • з паном Матеушом Бяласом, в.о. директора Представництва ПАН у Києві (адреса електронної пошти Mateusz.Bialas@pan.pl).

Фінансові умови:

 • витрати на проживання (харчування та проживання) – 5000 злотих на місяць,
 • витрати на проїзд з України до Польщі – до 1500 злотих.

Якщо у Вас є питання звертайтесь за адресою: bwz@pan.pl

Поширені запитання (FAQ) – Програма для дослідників з України

Загальна інформація


FNP i centra MAB dla studentów, doktorantów i naukowców z Ukrainy / FNP та центр MAB для студентів, аспірантів та науковців із України

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie i w akcie solidarności z naszym sąsiadem, informuje o możliwościach zatrudnienia studentów, doktorantów i naukowców z Ukrainy w centrach MAB finansowanych w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze FNP. Badacze i badaczki mogą zostać zatrudnieni jako „naukowcy wizytujący”, a także pracownicy naukowi oraz technicy.

Stanowisko „naukowca wizytującego” jest niezależne od posiadania przez kandydatów stopnia naukowego, zatem zatrudnienie na tym stanowisku może zostać zaoferowane również studentom. Procedura wymagać będzie zaakceptowania kandydatów i kandydatek przez Międzynarodowy Komitet Naukowy projektu oraz FNP, a maksymalny okres zatrudnienia to 6 miesięcy.

Inną możliwością jest zatrudnianie pracowników naukowo-technicznych lub doktorów z zaawansowanych stażem badawczo-rozwojowym. Zatrudnienie pracowników naukowo-technicznych nie wymaga zgody FNP, ani nie jest ograniczone czasowo. W przypadku stanowisk naukowych (dla doktorów z zaawansowanym stażem) również nie obowiązuje maksymalna długość zatrudnienia, wymagana jest jedynie zgoda FNP.

Ogłoszenia o pracy będą się ukazywać na stronach www poszczególnych centrów MAB. Linki do nich wszystkich można na stronie mab.fnp.org.pl.

Фонд польської науки (FNP), у зв’язку з трагічними подіями в Україні та акцією солідарності, інформує про можливість прийняти на роботу студентів, аспірантів та науковців із України в центрах Міжнародної дослідницької програми (MAB), що фінансується FNP. Дослідники та дослідниці будуть в статусі «запрошених науковців», працівників-науковців та техніків. Посада «запрошеного науковця» не вимагає від кандидата мати науковий ступінь, це може бути й студент. Процедурою передбачено затвердження кандидатів та кандидаток Міжнародним науковим комітетом та FNP. Максимальний термін контракту – 6 місяців. На посаду працівника науково-технічного або доктора можуть розраховувати кандидати з великим стажем досліджень та розробок. Процедура не передбачає затвердження FNP та контракт може бути безтерміновим. У випадку наукових посад (для докторів наук з великим стажем) передбачена тільки згода FNP.

Оголошення про роботу будуть публікуватися на сторінках центрів MAB. Посилання на них можна знайти на сторінці mab.fnp.org.pl.


Program stypendialny Fundacji Teach For Poland

Program stypendialny Teach For Poland jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zmian w edukacji i wierzą w to, że edukator to osoba, która towarzyszy dziecku nie tylko w rozwoju poznawczym, ale również emocjonalnym i społecznym. Takich edukatorów potrzeba nam jak nigdy wcześniej.
Fundacja zdaje sobie sprawę z tego, że polskie szkoły będę potrzebowały w swoich progach edukatorów z językiem ukraińskim, wie, że w Polsce jest wiele takich osób, dlatego rozszerza rekrutację do Programu dla osób z Ukrainy, które już mają doświadczenie w pracy z dziećmi. Chce, żeby polskie szkoły stały się bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla dzieci uchodźczych. Wie, że jednym z elementów zapewniających to bezpieczeństwo będzie posiadanie obok siebie kogoś kto mówi w ich języku, rozumie kulturę albo doświadczenia, przez które przeszły.

Kogo szukają?

 • osób posiadających co najmniej dyplom licencjata (lub zdobędą go najpóźniej w lipcu 2022) – z pedagogiki, przedmiotów ścisłych/humanistycznych lub psychologii;
 • osób chcących rozpocząć pracę lub pracujących w publicznej szkole podstawowej (max. do 3 lat) na terenie województwa mazowieckiego lub wielkopolskiego;
 • osób posługujących się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.

Dlaczego warto dołączyć?

 • dwa lata rozwoju merytorycznego i wsparcie tutorów;
 • wsparcie w budowaniu dalszej ścieżki zawodowej i odnalezieniu się na Polskim rynku pracy;
 • społeczność, która zmienia oblicze edukacji;
 • inwestycja w Twój rozwój o wartości 45 000 zł.
// Наша стипендіальна програма розрахована на всіх, хто хоче змін у освіті та вважає, що вчитель – це людина, яка супроводжує дитину не лише в пізнавальному, а й емоційному та соціальному розвитку. Нам як ніколи потрібні вчителі.v Ми усвідомлюємо, що польським школам знадобляться вчителі з українською мовою, ми знаємо, що таких людей у ​​Польщі багато, тому розширюємо набір до нашої Програми для людей з України, які вже мають досвід роботи з дітьми. Ми хочемо, щоб польські школи стали безпечним і дружнім місцем для дітей-біженців. Ми знаємо, що одним із елементів цієї безпеки буде мати поруч із вами людину, яка розмовляє їхньою мовою, розуміє культуру чи досвід, який вони пережили.

Кого ми шукаємо?

 • людей, які володіють мінімум ступенем бакалавра (або здобудуть його не пізніше липня 2022 року) – педагогіки, природничо-гуманітарних або психологічних наук;
 • люди, які хочуть почати роботу або працювати в державній початковій школі (макс. до 3 років) у Мазовецькому або Великопольському воєводствах.
 • люди з комунікативними знаннями польської мови,

Чому варто приєднатися до нас?

 • два роки змістовного розвитку та підтримки репетитора;
 • підтримка у побудові подальшого професійного шляху та знаходженні на польському ринку праці;
 • спільнота, яка змінює обличчя освіти;
 • інвестиції у ваш розвиток на суму 45 000 злотих.

Program im. Stanisława Ulama 2022 dla zagranicznych badaczy

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 10 lutego do 10 maja 2022 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty w języku angielskim dostępne są na stronie organizatora.


Profesura NAWA

Celem Programu jest włączenie zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych do polskich uniwersytetów. Wizytujący Naukowcy powinni w znaczący sposób rozwinąć badania naukowe o przełomowym charakterze oraz aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze. W ramach Programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich Grupy Projektowej. Termin przesyłania wniosków mija 23.05.2022 r.


Program Polonista NAWA

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia.

W ramach Programu Naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. W ramach Programu możliwe jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań, przygotowanie publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym, intensywna nauka języka polskiego.

Termin składania wniosków: 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego.


REZYDENCJE KRYZYSOWE W WARSZAWIE I OROŃSKU DLA ARTYSTEK I ARTYSTÓW Z UKRAINY

 • Zachęta  – Narodowa Galeria Sztuki
 • Rezydencje U–jazdowski  w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną i agresję militarną Rosji na Ukrainie, oferujemy pobyty w Warszawie i Orońsku oraz wsparcie dla poszukujących schronienia przed wojną artystek, artystów oraz ich rodzin.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (dwie comiesięczne rezydencje od 1 kwietnia)

 • zakwaterowanie/pokój gościnny z łazienką i aneksem kuchennym, pobyt do jednego miesiąca
 • diety
 • bezpłatny dostęp do biblioteki, galerii, kina i innych obiektów instytucji
 • dostęp do świetlicy dla rodzin z dziećmi: opiekę dzienną, warsztaty i konsultacje lekarskie
 • w razie potrzeby: wsparcie administracyjne, wsparcie kuratorskie, pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem artystycznywięcej informacji: zacheta.art.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / Rezydencje U–jazdowski, Warszawa (dwa studia – dostępność zależy od liczby zgłoszonych osób; dostępne od kwietnia):

 • zakwaterowanie /przestrzeń do pracy, pobyt do jednego miesiąca
 • diety
 • bezpłatny dostęp do biblioteki, galerii, kina i innych obiektów instytucji
 • w razie potrzeby: wsparcie administracyjne, wsparcie kuratorskie, pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem artystycznym
 • rodziny mile widzianewięcej informacji: u-jazdowski.pl/pl/programme/residencies

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Możliwość zakwaterowania z rodziną. Dostępność zależy od liczby zakwaterowanych osób)

 • zakwaterowanie w 1-, 2-, 3-, lub 4-osobowych pokojach
 • diety
 • bezpłatny dostęp do specjalistycznych warsztatów (ceramika, stolarnia, kuźnia)
 • pomoc wykwalifikowanego personelu będącego w stanie poradzić sobie z jakimkolwiek zamówieniem technologicznym pomocniczym w stosunku do sztuki rzeźbiarskiej
 • swobodny dostęp do specjalistycznego sprzętu i narzędzi
 •  bezpłatny dostęp do otwartego studia (200 m2)
 • bezpłatny dostęp do galerii i biblioteki
 • w razie potrzeby: wsparcie administracyjne, wsparcie kuratorskie, pomoc w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem artystycznymwięcej informacji: rzezba-oronsko.pl

Artyści i artystki proszeni są o zgłaszanie się do jednej z wyżej wymienionych instytucji, z krótką notatką zawierającą:

 • imię i nazwisko
 • email i numer telefonu
 • informacje, czy podróżują z partnerem/dziećmi/rodzicami
 • preferowana data rozpoczęcia pobytu (jak najszybciej w kwietniu)
 • link do mediów społecznościowych lub strony internetowej prezentującej ich praktykę artystyczną (o ile taką posiadają)

Zaproszenie skierowane jest do artystów i artystek z Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski po 24/02/2022.

W tytule e-maila prosimy o wskazanie, do której instytucji się państwo zgłaszają: Rezydencje U–jazdowski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.  Zgłoszenia w języku angielskim lub ukraińskim należy przesyłąć na adres: emergency.residency@kultura.gov.pl

Aktualnie trwa nabór na kwiecień 2022 r. – raz w tygodniu weryfikujemy aplikacje, liczy się kolejność zgłoszeń. Nabór na rezydencje w maju i czerwcu zostanie ogłoszony w połowie kwietnia.

ТЕРМІНОВІ РЕЗИДЕНЦІЇ У ВАРШАВІ ТА В ОРОНСЬКО ОРГАНІЗАТОРИ:

 • Zachęta – Національна художня галерея
 • U–jazdowski Residencies в Центрі сучасного мистецтва Zamek Ujazdowski
 • Центр польської скульптури в Оронсько

за підтримки Інституту Адама Міцкевича

Враховуючи поточну політичну ситуацію та військову агресію Росії проти Україні, ми відкриваємо програму термінових резиденцій у Варшаві для підтримки художників та професіоналів у сфері мистецтва, які шукають притулку від війни.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО:

Zachęta – Національна художня галерея, Варшава (2 щомісячно резиденції з 1 квітня)

 • розміщення: гостьова кімната з ванною та мінікухнею, термін проживання до одного місяця
 • місячна стипендія
 • безкоштовний доступ до бібліотеки та всіх подій галереї.
 • доступ до кімнати відпочинку для сімей з дітьми, де пропонуються денний догляд, майстеркласи та медичні консультації
 • за потреби: адміністративна та кураторське підтримка, зустрічі з мистецькою спільнотою.
 • можливість приїхати з родиною.Докладніше: zacheta.art.pl

Центр сучасностного мистецтва Zamek Ujazdowski / U–jazdowski Residencies, Варшава (2 резиденції у квітні, Наявність залежить від кількості зареєстрованих супроводжуючих осіб )

 • розміщення: студії з можливістю проживання та праці на термін перебування до одного місяця.
 • стипендія
 • безкоштовний доступ до бібліотеки, галереї, кінотеатру та всіх подій центру.
 • за потреби: адміністративна та кураторське підтримка, зустрічі з мистецькою спільнотою.
 • можливість приїхати з родиною.Докладніше: u-jazdowski.pl/en/programme/residencies

Центр польської скульптури, Оронсько (5–10 резиденцій, можливість проживання з сім’єю. Наявність місць залежить від кількості проживаючих)

 • розміщення: 1-, 2-, 3-, 4-місні кімнати
 • стипендія
 • безкоштовний доступ до спеціалізованих майстерень: керамічних, столярних, ковальських, ливарних
 • допомога кваліфікованого персоналу, здатного впоратися з будь-яким технологічним завданням у сфері пластичних мистецтв
 • вільний доступ до спеціалізованого обладнання та інструментів
 • безкоштовний доступ до відкритої майстерні (200 м2)
 • безкоштовний доступ до галерей та бібліотеки
 • за потреби: адміністративна та кураторське підтримка, зустрічі з мистецькою спільнотою.Докладніше: rzezba-oronsko.pl/en

Художни_ці можуть подати заявку лише на ОДНУ з перелічених з перелічених резиденцій з короткою приміткою, яка включає:

 • інформацію про те з ким ви приїдете (партнером/дітьми/батьками)
 • дата, коли ви зможете приїхати (у березні або в квітні)
 • посилання на ваші соціальні мережі або веб-сайт, що представляє вашу практику (якщо маєте)

Конкурс адресованих до всіх українських художни_ць, які прибули на територію Польщі після 24 лютого 2022 року.

У ТЕМІ ЛИСТА ВКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА НАЗВУ ІНСТИТУЦІЇ У ЯКІЙ ХОТІЛИ Б ПРОХОДИТИ РЕЗИДЕНЦІЮ: U–jazdowski Residencies, Zachęta – Національна художня галерея, Центр польської скульптури в Оронсько

Будь ласка, надішліть свою заявку англійською або українською мовою на адресу: emergency.residency@kultura.gov.pl

У поточному конкурсі відкрито набір на резиденції що відбудуться у квітні 2022 року – ми переглядаємо заявки раз на тиждень. Участь у резиденції надаватиметься у порядку надходження заявок. Набір на резиденції в травні та червні буде оголошено в середині квітня.


Stypendium Fundacji dr Seidla

Stypendium jest przyznawane studiującym w Polsce Ukraińcom na kierunkach studiów: chemia, biochemia, biotechnologia, biologia, kosmetologia, weterynaria i zootechnika, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, należących do grup studiów: biologiczno-przyrodniczych, medycznych, ścisłych, technicznych, oraz rolniczych i leśnych. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom, które zaliczyły na wymienionych wyżej kierunkach, co najmniej 1 rok studiów. Zgłoszenie należy przysyłać pocztą lub skany dokumentów e-mailem, oryginały należy dostarczyć w ciągu 14 dni pod rygorem cofnięcia stypendium.

Wysokość stypendium wynosi 1000 PLN miesięcznie brutto. Stypendium jest przyznawane na 1 rok akademicki (12 miesięcy), od października włącznie każdego roku.

O przyznaniu stypendium decyduje, do dnia 10 października każdego roku, na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, komitet stypendialny, złożony z co najmniej 3 osób, powołanych przez dr J.Arcta lub osobę przez niego upoważnioną. Komitet w uzasadnionych przypadkach może cofnąć stypendium. Adres komitetu stypendialnego Fundacja dr Seidla, 01-100 Warszawa, ul. Człuchowska 12a, e–mail – j.arct@drseidel.pl.


„Stypendia solidarnościowe dla studentów i doktorantów (polskich i cudzoziemców) wyróżniających się działaniami na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie” miasta Wrocławia

Kto może się ubiegać o stypendium?

Student który:

 • ukończył I rok studiów I stopnia, kontynuuje studia na I lub II roku studiów II stopnia lub ukończył I rok studiów jednolitych magisterskich w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych we Wrocławiu,
 • ukończył I rok studiów doktoranckich lub I rok szkoły doktorskiej, w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie oraz w podmiotach naukowych prowadzących szkoły doktorskie we Wrocławiu.

Kryteria ubiegania się o stypendium

Kryteriami koniecznymi do ubiegania się o stypendium przez studentów i doktorantów są:

 • przedstawienie rekomendacji kandydata dotyczącej jego aktywności na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie, sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku, sformułowanej przez przedstawiciela macierzystej uczelni kandydata;
 • udokumentowanie osiągnięć naukowych lub aktywności akademickiej (np.: zaświadczenie o średniej ocen za ostatni semestr, lub rekomendacje potwierdzające aktywność akademicką kandydata.
 • zaświadczenie o statusie studenta
 • list motywacyjny (max. 1800 znaków)

Gdzie składać wnioski?

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami kandydaci powinni składać w siedzibie Wrocławskiego Centrum Akademickiego, Rynek 13 we Wrocławiu.

Komunikat o rozpoczęciu naboru i terminie składania wniosków w ramach programu stypendialnego publikowany będzie każdorazowo na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego.


Planowane:

Stypendia solidarnościowe dla studentów i doktorantów wyróżniających się działaniami na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie we Wrocławiu

To propozycja dla osób z krajów, w których demokracja jest zagrożona lub toczy się w nich wojna. Obecnie  dotyczy to przede wszystkim Ukrainy. Stypendium fundowane przez miasto Wrocław jest rodzajem wsparcia, aby mogli kontynuować studia – mówił Tomasz Janoś, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego, w wywiadzie dla Radio Rodzina.

Stypendia od Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

W tym roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” planuje objąć dodatkową opieką stypendialną kolejnych 50 osób z grona młodych uchodźców z Ukrainy. Jest to długofalowy program pomocy materialnej, duchowej i psychologicznej trwający aż do zakończenia studiów.

W tym roku Fundacja zorganizuje też dla nastolatków z Ukrainy „Wakacje z uśmiechem”. Trzy, trwające tydzień spotkania odbędą się w Wyższych Seminariach Duchownych w Warszawie, Radomiu i Opolu. W każdym z nich udział weźmie około 100 młodych ludzi z Ukrainy, którymi jako wolontariusze będą się opiekować stypendyści studenci Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.


Nieaktualne:

Stypendia Wschodnie Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej przyznaje Stypendia Wschodnie na studia magisterskie II stopnia. Stypendia umożliwiają realizację 2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW” w okresie od 1.X.2022 r. do 30.VI.2024 r. Stypendia przeznaczone są dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej. Termin przyjmowania zgłoszeń – do 20 marca 2022 r.


Płatne rezydencje w Instytucie Dizajnu w Kielcach | Оголошення для дизайнерів та кураторів з України

Dla projektantek/ów oraz kuratorek/ów z Ukrainy ID Kielce oferuje płatne rezydencje e. Uczestnikom zapewnia się również zakwaterowanie. Od kiedy: do ustalenia Czas: 1 miesiąc z opcją przedłużenia

ID Kielce to instytucja zajmującą się dizajnem. Realizuje wystawy, prowadzimy projekty badawcze i organizuje warsztaty. Dysponuje dobrze wyposażoną pracownią ceramiki, szkła, tkaniny oraz stolarnią. Tematykę i zakres działań ustali wspólnie przed Twoim przyjazdem.

Aby się zgłosić, wystarczy wysłać maila na residency@idkielce.pl.  Na zgłoszenia czekają do 20 marca.

// Оголошення для дизайнерів та кураторів з України. Ми пропонуємо оплачувану роботу в Інституті Дизайну в Кельце. Працівникам також забезпечимо проживання.

Від коли? Відтепер. Тривалість – 1 місяць, з можливістю продовження подальшої співпраці.

Опис установи та місця проживання:

Ми – установа, яка займається дизайном. Організовуємо виставки, проводимо дослідницькі проекти та організовуємо семінари. Маємо добре обладнану керамічну, скляну, швейну та столярну майстерню. Перед вашим приїздом ми разом з вами визначимо тематику та сферу діяльності, якою ви зможете в нас зайнятись.

Як зголоситись: Надішліть електронного листа на адресу residency@idkielce.plНапишіть кілька слів про себе. Якщо маєте резюме та портфоліо, прикріпіть до листа. (може також додати посилання на ваш веб-сайт, тощо)


Program Banach NAWA na studia II stopnia

Banach NAWA, stypendia będące wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, przygotowano z myślą o młodzieży z krajów rozwijających się, która chce podjąć studia w Polsce. Właśnie rozpoczął się nabór do kolejnej edycji programu.

Program Banach NAWA obejmuje studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Ponadto, obywatelom niektórych krajów, w tym Ukrainy program oferuje dodatkowo możliwość podjęcia studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, z wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia wnioskodawcy.

O stypendium NAWA mogą się starać osoby, które:

 • są obywatelami państw rozwijających się, takich jak: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam;
 • w momencie składania wniosku do programu są studentami ostatniego roku studiów I stopnia bądź też legitymują się dyplomem studiów I stopnia uzyskanym w kraju programu, nie wcześniej niż w roku 2020, w uprawnionych dziedzinach.
 • są studentami, którzy planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku angielskim lub polskim bądź też kursu przygotowawczego w roku akademickim 2022/23.
  Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 marca 2022 roku do godz. 15:oo.

Program Narodowego Centrum Nauki dla badaczek i badaczy z Ukrainy. Naukowcy uciekający przed wojną będą mogli kontynuować pracę w polskich ośrodkach.

Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania.

W programie mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej stopień doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk/Candidate of Science) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych. Program obejmuje badania podstawowe i stosowane.

Procedura składania i oceny wniosków w konkursie jest maksymalnie uproszczona i szybka. Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne jednostki naukowe. Wnioski powinny zawierać podanie przygotowane przez jednostkę oraz CV kandydatki lub kandydata. Oceniać je będą koordynatorzy dyscyplin NCN, a ostateczną decyzję podejmie dyrektor Centrum. Także formalności związane z rozliczeniem przekazanych środków będą ograniczone do minimum.

Jednostki naukowe uczestniczące w programie są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

Budżet programu specjalnego wynosi 6 mln złotych. Nabór wniosków rozpoczyna się 28 marca. Będą one rozpatrywane w tygodniowych odstępach. Podania przyjmowane są przez ePUAP.

Termin składania wniosków: 26 kwietnia.


 

Przydatne linki:

Jeśli słyszeliście o innych programach – skontaktujcie się z nami, z pewnością dołączymy informację o nich na portalu.