stypendium szkolne

13.08.2019

Gdzie i kiedy można starać się o stypendium szkolne?

Czym jest i kto przyznaje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne to świadczenie o charakterze socjalnym dla uczniów. Warto wiedzieć, że choć przyznaje je i wypłaca urząd gminy, to na jego realizację gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Kiedy możecie się starać się o stypendium szkolne?

Warto pamiętać, że termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września każdego roku. Wzory wniosków i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania stypendium szkolnego znajdziecie na stronie internetowej danej gminy.

W jakiej wysokości i na jaki okres gmina przyznaje stypendium szkolne?

Wysokość stypendium szkolnego ustalona jest w uchwalonym przez daną Gminę regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Innymi słowy, warto zajrzeć na stronę gminy, bo tam znajdziecie szczegóły dotyczące wysokości stypendium szkolnego.

Jednak warto wiedzieć, że wysokość stypendium szkolnego zależna jest od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności wymienionych w art. 90d ust.8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457). Stypendium może być wypłacone przez okres od miesiąca do 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Według ustawy o systemie oświaty stypendium to może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • ciężka lub długotrwała choroba
 • wielodzietność
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizm lub narkomania
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – ale tylko do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – ale tylko do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Jaki dochód uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego?

Ponieważ stypendium to jest świadczeniem o charakterze socjalnym, uczeń starający się o nie musi spełniać określone kryterium dochodu. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528 zł netto.

Wysokość tej kwoty wylicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.).  Jednak warto wiedzieć, że do dochodu nie wliczamy „500+”.

W jakiej formie można otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium możne przyjąć formę:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Na koniec przypominamy, że szczegółowe zasady przyznawania stypendium szkolnego znajdziecie w każdym gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Najczęściej zasady te i regulamin dostępne są na stronie internetowej danej gminy.

Infografika, która przedstawia informacje zawarte w ww. artykule.

Ikony użyte w infografice zostały stworzone przez Smashicons dla www.flaticon.com na licencji CC 3.0 BY.

 

Pamiętajcie, że stypendium szkolne nie jest jedynym stypendium, o które może się starać uczeń. Więcej ofert dla młodzieży znajdziecie w naszej bazie.