Stypendia dla osób z Ukrainy - baner

11.02.2023

Stypendia dla osób z Ukrainy – wsparcie w 2023 roku / Стипендія для осіб з України – підтримка в 2023 році

24 lutego 2023 roku minie rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Polska to jeden z krajów, w którym w 2022 roku schroniło się wielu obywateli Ukrainy. Wtedy, w ramach niesienia pomocy wiele stowarzyszeń, uczelni i samorządów zdecydowało się na otwarcie różnorodnych programów stypendialnych, których zadaniem było wsparcie osób uchodźczych. Jakie stypendia dla osób z Ukrainy dostępne są w 2023 roku? Dowiecie się tego z poniższego artykułu.


24 лютого 2023 року мине рік з моменту початку війни в Україні. Польща – це одна з країн, де у 2022 році свій прихисток знайшло багато громадян України. Тоді, у рамках надання допомоги, багато товариств, навчальних закладів і органів місцевого самоврядування вирішили відкрити різноманітні стипендіальні програми, завданням яких була підтримка біженців. Які стипендії для осіб з України діють в 2023 році? Про це ви дізнаєтесь зі статті нижче.

This article is also available in English.

Stypendia socjalne dla cudzoziemców / Соціальні стипендії для іноземців

Przede wszystkim w Polsce, już przed wybuchem wojny w Ukrainie, udzielano stypendiów cudzoziemcom. Studenci zza granicy mogą wnioskować o stypendium rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi.

Przypominamy także, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało w lutym 2022 roku poradnik dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy – wydany w języku polskim oraz ukraińskim. Możemy znaleźć w nim następujący zapis:

Jeśli masz status uchodźcy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.


По перше, в Польщі, ще до початку війни, іноземцям надавались стипендії. Студенти з-за кордону можуть звертатись про надання стипендії ректора, стипендії для осіб з інвалідністю та фінансову допомогу.

Також нагадуємо, що Міністерство освіти і науки Республіки Польща у лютому 2022 року видало довідник для студентів і науковців, які прибувають з України, польською та українською мовами. Там ми можемо побачити наступний запис:

Якщо ви маєте статус біженця, користуєтесь тимчасовим або додатковим захистом на території РП, маєте Карту поляка, є чоловіком/дружиною, предками чи нащадками громадянина РП, який проживає на території РП – ви звільнені від оплати за навчання на стаціонарній формі польською мовою в державних навчальних закладах, які знаходяться під керівництвом Міністра освіти і науки РП.

Programy stypendialne dla osób z Ukrainy / Стипендіальні програми для осіб з України

W poniższej części przedstawiamy programy stypendialne dla osób z Ukrainy. Artykuł będzie przez nas na bieżąco aktualizowany.


Нижче ми представляємо стипендіальні програми для осіб з України. Ми будемо постійно оновлювати інформацію, викладену у статті.

Stypendia Future of Ukraine

Aby wesprzeć rozwiązanie kryzysu humanitarnego wynikającego z rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Visegrad Insight, Fundacja Res Publica wykorzysta wszystkie wpływy z subskrypcji strony internetowej, aby ustanowić trzy płatne, pełnoetatowe stanowiska redakcyjne w ramach Future of Ukraine Fellowship na okres sześciu miesięcy.

Fundacja poszukuje:

 • Liderów opinii publicznej z Ukrainy z doświadczeniem w analizie polityki, dziennikarstwie, zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego lub środowisku akademickim.
 • Udokumentowanego doświadczenia w redakcji tekstów, analizie lub jako praktyk społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, w think tanku, na uniwersytecie lub w sektorze publicznym i prywatnym.
 • Chęć i gotowość do współpracy z siecią Visegrad Insight i publicznością poprzez regularne czaty online i wydarzenia.
 • Zobowiązanie do stworzenia pięciu lub więcej wysokiej jakości artykułów, które będą miały wpływ na opinię publiczną w sferze krajowej, prasie międzynarodowej i mediach społecznościowych

Oferta stypendium obejmuje:

 • Sześciomiesięczne, w pełni płatne stanowisko członka zespołu Visegrad Insight.
 • Dostęp do sieci mediów i dziennikarzy Visegrad Insight oraz wsparcie wewnętrzne.
 • Publikacja i promocja artykułów wśród regionalnej i międzynarodowej publiczności.

Jak aplikować:

Przygotuj list motywacyjny, krótkie bio i dostarcz próbkę tekstu (artykuł, raport, op-ed). Prześlij powyższe na adres editor@visegradinsight.eu przed 31 marca 2023 r.

Więcej informacji: visegradinsight.eu/future-of-ukraine-fellowship/

Fundusz Stypendialny im. Profesora Franciszka Ziejki

Celem Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki jest umożliwienie podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Jagiellońskim osobom, które – pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce lub posiadania osiągnięć naukowych – nie mają ze względu na sytuację polityczną możliwości, aby kształcić się w ojczystym kraju.

O stypendium z Funduszu może ubiegać się cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • złożył egzamin maturalny lub jego odpowiednik za granicą nie dawniej niż 3 lata przed rokiem akademickim, od którego ubiega się o przyznanie stypendium, lub ukończył studia za granicą z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub równorzędnym uprawniającym do podjęcia studiów w Polsce, lub jest studentem ostatniego roku takich studiów za granicą, i nie ukończył 26 lat;
 • uzyskał wybitne wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe;
 •  posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie podejmował kształcenia na studiach w polskiej uczelni.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora.

Wnioski można składać do 8 marca 2023.

Program stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców – XXI edycja / Стипендіальна програма Уряду РП для молодих науковців – XXI видання

„Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” został zainicjowany w 2003 rok. Zaadresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W roku akademickim 2023/24 zostanie zrealizowana XXI edycja Programu.

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2023 r. do czerwca 2024 r. Stypendia są przyznawane na realizację projektu badawczego w ramach stażu naukowego.

Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.

Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca 2023 r.

Więcej informacji: www.studium.uw.edu.pl


«Стипендіальна програма для молодих науковців» заснована в 2003 році. Адресована кандидатам з: Білорусії, України, Молдови, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, а також Вірменії, Азербайджану і Грузії. В 2023/24 навчальному році буде проведене XXI видання програми.

Стипендії будуть призначені для наукового перебування у польських вузах в період з вересня 2023 р. по червень 2024 р. Стипендії надаються для реалізації дослідницького проєкту в межах наукового стажу.

Перевага надається кандидатам, які вже можуть продемонструвати певні наукові досягнення і/або організаційну активність, дотеперішня діяльність яких дає найбільшу можливість використати в їх країнах здобуту в Польщі спеціалізацію в різних сферах наукового життя і суспільної діяльності.

Загальний час тривання стажування і мовного курсу становить 10 місяців.

Комплект документів потрібно надіслати на адресу електронної пошти stypendia.studium@uw.edu.pl до 1 березня 2023 р.

Більше інформації: www.studium.uw.edu.pl

Stypendia im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2023/2024 / Стипендії ім. Лейна Кіркланда на 2023/2024 навчальний рік

Program Stypendialny im. L. Kirklanda od 23 lat wspiera indywidualny rozwój młodych, ambitnych i aktywnych obywateli państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Autorem i fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest także wspierany finansowo przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA.

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z czterech polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin. To także co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych lub pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów.

Program jest skierowany do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Termin aplikacji mija 1 marca 2023.

Więcej informacji: www.mojestypendium.pl/stypendia-im-lanea-kirklanda


Стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда вже 23 роки підтримує індивідуальний розвиток молодих, амбіційних і активних громадян держав Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Автором і засновником програми є Польсько-американський фонд свободи. Програма також фінансово підтримується Польським національним агентством з питань академічного обміну NAWA.

Пропозиція програми це 2 семестри навчання в одному з чотирьох польських академічних осередків (Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін). Також це щонайменше двотижневе професійне стажування в державних, приватних або неурядових установах, а також розгалужена програма тренінгів та майстер-класів.

Програма направлена на молодих лідерів і експертів, які мають вищу освіту і зацікавлені розвитком демократії, ринкової економіки і громадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні.

Кінцевий термін подачі заявки 1 березня 2023.

Більше інформації: www.mojestypendium.pl/stypendia-im-lanea-kirklanda

Rezydencje artystyczne dla osób z Ukrainy / Мистецькі резиденції для осіб з України

Poniższa część artykułu zawiera informacje o wsparciu artystów pochodzących z Ukrainy poprzez nabory na rezydencje artystyczne.


Наступна частина статті містить інформацію про підтримку митців, які походять з України через набір на мистецькі резиденції.

Kraków: Rezydencje Artystyczne i Translatorskie Instytutu Literatury / Краків: Мистецькі і перекладацькі резиденції Інституту літератури

Instytut Literatury, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza po raz drugi program rezydencji literackich dla pisarek i pisarzy oraz tłumaczek i tłumaczy z Ukrainy. Organizator zaprasza do spędzenia od trzech do jedenastu twórczych miesięcy pod opieką Instytutu Literatury w Krakowie. Ogłoszony jest nabór ciągły do odwołania.

Nabór skierowany jest do autorek i autorów, którzy:

 1. posiadają obywatelstwo ukraińskie bądź status rezydenta Ukrainy (nie wyłączając osób, które jednocześnie posiadają Kartę Polaka);
 2. przedstawią interesujący projekt literacki/translatorski;
 3. mają w swoim dorobku co najmniej jedną wydaną drukiem książkę.

Dodatkowym atutem będzie umiejętność komunikacji w języku polskim i/lub innym języku obcym, zwłaszcza w języku angielskim, hiszpańskim albo w którymś z języków krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Szczegóły dotyczące terminu i długości pobytu będą ustalane indywidualnie z rezydentami.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www. instytutliteratury.eu


Інститут літератури, за підтримки Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща, вдруге оголошує програму літературних резиденцій для письменниць і письменників, а також перекладачок і перекладачів з України. Організатор запрошує провести від трьох до одинадцяти творчих місяців під наставництвом Інституту літератури в Кракові. Оголошено безперервний набір до моменту оголошення про його припинення.

Набір направлений на авторок і авторів, які:

 1. мають громадянство України або статус резидента України (не виключаючи осіб, які водночас мають Карту поляка);
 2. представляють цікавий літературний/перекладацький проєкт;
 3. мають у своєму доробку щонайменше одну надруковану книжку.

Додатковою перевагою буде вміння спілкуватись польською і/або іншою іноземною мовою, особливо англійською, іспанською мовою або будь-якою мовою країн центрально-східної Європи.

Деталі щодо терміну і тривалості перебування будуть встановлюватись індивідуально з резидентами.

Більше інформації знаходиться на сайті: www.instytutliteratury.eu

Dalsze działania / Подальші дії

Będziemy na bieżąco monitorować i aktualizować artykuł na temat wsparcia osób z Ukrainy. Dlatego, jeśli wiecie o innych programach, które dotyczą osób uchodźczych z Ukrainy koniecznie dajcie nam o tym znać drogą mailową na adres: serwis@mojestypendium.pl.


Ми своєчасно контролюватимемо і оновлюватимемо статтю на тему підтримки осіб з України. Тому, якщо ви знаєте про інші програми, які стосуються біженців з України, обов’язково повідомте нас про це за адресою електронної пошти: serwis@mojestypendium.pl.