Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

organizator:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
międzynarodowe, ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2023

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian ogłasza kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2023/2024

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z czterech polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych lub pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów. Program kierowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

DZIEDZINY:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, mediach, edukacji, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne, dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe
 • Ochrona środowiska i klimatu
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
 • Obszary związane z przyszłą odbudową Ukrainy np. urbanistyka, inżynieria lądowa, kryminalistyka

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Programie Kirklanda znajdują się w Regulaminie Programu.

WARUNKI FINANSOWE STYPENDIUM im. L. KIRKLANDA:

 • Stypendiumwwysokości18.000PLN (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy).
 • Ponadto, Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4.500 zł miesięcznie):
  – zakwaterowanie w Polsce podczas całego pobytu,
  – ubezpieczenie KL,OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia,
  – pokrycie kosztów podróży do Polski i podróży powrotnej (według ustalonych limitów),
  – pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej,
  – opłaty wizowe,
  – możliwość zakupu materiałów i pomocy naukowych,
  – udział w programie orientacyjno-przygotowawczym oraz w zjazdach warsztatowo-integracyjnych
  stypendystów,
  – kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

PROGRAM STYPENDIUM:

 • Inauguracja Programu i program orientacyjno-przygotowawczy (8-10 dni, 2 połowa września 2023 r.),
 • Zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu lub Lublinie,
 • Przygotowanie pracy semestralnej na koniec każdego semestru oraz pracy dyplomowej,
 • 2-3 zjazdy warsztatowo-integracyjne stypendystów w różnych miastach w Polsce,
 • Staż zawodowy (min. 2 tygodnie),
 • Szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry),
 • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2024 r.).

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa może mieć charakter naukowy lub wdrożeniowy (praktyczny).

KANDYDACI:
Program im. L. Kirklanda adresowany jest zwłaszcza do osób reprezentujących następujące
środowiska:

 • urzędnicy państwowi i samorządowi,
 • prawnicy,
 • przedsiębiorcy,
 • kadra zarządzająca w NGO, kulturze, edukacji, mediach, ochronie środowiska, służbie zdrowia, biznesie,
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej,
 • nauczyciele akademiccy,
 • dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

 • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą aplikować o stypendia Kirklanda; kryterium to nie dotyczy mieszkających w Polsce obywateli Białorusi, którzy przyjechali do Polski po VIII 2020r oraz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 II 2022 – osoby takie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda),
 • wykształcenie pełne wyższe (ukończone minimum czteroletnie studia wyższe) – stopień licencjata lub magistra
 • Wiek do 40 lat,
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata,
 • Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym. Kryterium to nie dotyczy osób z Ukrainy i w indywidualnych przypadkach z Białorusi
 • Znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie min. B2 (i wówczas polskiego min. A1)

Studia w ramach Programu Kirklanda mogą być realizowane w języku polskim albo angielskim. Znajomość języka polskiego ułatwia pełne skorzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz realizację stażu. Kandydaci planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania w formularzu aplikacyjnym konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku, w jednym z czterech ośrodków akademickich wymienionych powyżej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powinni znać jęz. polski co najmniej na poziomie B2 lub angielski na poziomie min B2 i wówczas polski na poziomie min A1.

Dla kandydatów, którzy nie wykażą się wystarczającą znajomością języka polskiego, ale którzy uzyskają wysoką ocenę merytoryczną, dopuszczamy możliwość wzięcia udziału w egzaminie z języka polskiego w końcu czerwca 2023 r. Wynik egzaminu decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na stypendium.

PREFERENCJE:

 • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych.
 • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi.
 • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce.

REKRUTACJA:
Wybór około 45 najlepszych kandydatów nastąpi w trzyetapowym procesie selekcji:

 • I etap – ocena formalna wniosków
 •  II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
 • III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 27.03- 28.04.2023)

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do 23 marca 2023 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w maju 2023 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego, będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego organizowanego w końcu czerwca 2023 r.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z
pracownikami Programu. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line. Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować przesłaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę potwierdzającą zgłoszenie wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Termin zgłoszeń na Stypendia im. L. Kirklanda 2023/2024 upływa: 1 marca 2023 r.

Informacje pochodzą ze strony: kirkland.edu.pl

Inne stypendia naukowe dla absolwentów i doktorantów znajdziecie na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja Liderzy Przemian
al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa
tel: 607 177 715
kirkland@kirkland.edu.pl
kirkland.edu.pl