stypendium szkolne

13.08.2019

Gdzie i kiedy można starać się o stypendium szkolne?

Artykuł został zaktualizowany w dniu: 02.08.2023 r.

Czym jest i kto przyznaje stypendium szkolne?

Po pierwsze, stypendium szkolne to świadczenie o charakterze socjalnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów. Warto wiedzieć, że choć przyznaje je i wypłaca urząd gminy, to na jego realizację gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. Co istotne, stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z drobnymi wyjątkami.

Stypendium to przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), ale przyjmowanie wniosków mogą też prowadzić ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych. A zatem sprawdźcie w swojej gminie, który podmiot jest odpowiedzialny za ten proces.

Kiedy możecie się starać się o stypendium szkolne?

Warto pamiętać, że termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września każdego roku. Zaś dla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego obowiązuje termin 15 lutego, a słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – 15 października danego roku szkolnego.

Pamiętajcie, że wniosek mogą złożyć rodzice albo pełnoletni uczniowie.

Zaś wzory wniosków i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania stypendium szkolnego znajdziecie na stronie internetowej danej gminy.

W jakiej wysokości i na jaki okres gmina przyznaje stypendium szkolne?

Wysokość stypendium szkolnego ustalona jest w odniesieniu do kwoty ustalonego przez ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615) wysokości zasiłku rodzinnego.

A zatem stypendium szkolne miesięcznie nie może być niższe niż 80% i wyższe niż 200% kwoty wysokości zasiłku rodzinnego: 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia. A zatem, szkolne stypendium socjalne mieści się pomiędzy 99,20 zł a 248 zł miesięcznie.

Jednak warto wiedzieć, że art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, ze zm.) dodatkowo wskazuje okoliczności, w których uczeń może otrzymać stypendium oraz widełki (przedział wysokości) tego stypendium. Stypendium może być wypłacone przez okres od 1 miesiąca do 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Zaś w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 miesiąca do maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Dodatkowo, po szczegóły sięgnijcie po  regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie waszej gminy.  Znajdziecie go na stronie gminy, w której mieszkacie.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Według ustawy o systemie oświaty stypendium to może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • ciężka lub długotrwała choroba
 • wielodzietność
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizm lub narkomania
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, a także
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Jaki dochód uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego?

Ponieważ stypendium to jest świadczeniem o charakterze socjalnym, uczeń starający się o nie musi spełniać określone kryterium dochodu. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 600 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.)).

Jednak warto wiedzieć, że do dochodu nie wliczamy „500+”. Więcej informacji o ustaleniu wysokości dochodu i kwotach niewliczanych do niego znajdziecie w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W jakiej formie można otrzymać stypendium szkolne?

Co istotne, w zależności od sytuacji, stypendium możne przyjąć formę:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • świadczenia pieniężnego.

Dodatkowo, stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Na koniec przypominamy, że szczegółowe zasady przyznawania stypendium szkolnego znajdziecie w każdym gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Najczęściej zasady te i regulamin dostępne są na stronie internetowej danej gminy.

Pamiętajcie, że stypendium szkolne nie jest jedynym stypendium, o które może się starać uczeń. Więcej ofert dla młodzieży znajdziecie w naszej bazie.

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu ważnych informacji o stypendiach, rozwiał Wasze wątpliwości i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.