jak dlugo mozna pobierac stypendium na studiach

13.09.2022

Jak długo można pobierać stypendium na studiach?

Kiedy Wasze studia trwają nieco dłużej, lub gdy zmieniacie kierunek czy uniwersytet, pojawia się pytanie, jak długo można pobierać stypendium. W niniejszym tekście rozwiewamy wszelkie wątpliwości – oczywiście wraz z pomocą prawnika 🙂

Ustawa mówi o tym, jak długo można pobierać stypendium

W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Modyfikuje ona i doprecyzowuje przepisy o okresie przysługiwania świadczeń dla studentów (tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi) w powiązaniu z okresem studiowania. Celem ustawy było wyeliminowanie sytuacji celowego podejmowania wielu kierunków studiów w długim okresie jedynie po to, aby pobierać wielokrotne stypendia.

Stypendia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce świadczenia dla studentów przysługują na studiach I i II stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Stypendia dla studentów studiów jednolitych magisterskich

Wprowadzono dodatkowo rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku jednolitych studiów magisterskich, które zgodnie z przepisami prawa trwają 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres przysługiwania świadczeń jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Stypendia mogą być przyznane na 5,5 lub 6 lat

Dzięki powyższej regulacji, okres przysługiwania świadczeń jest obecnie dłuższy o 2 semestry od czasu trwania studiów, zarówno w przypadku standardowego 5-letniego łącznego okresu studiowania do uzyskania tytułu zawodowego magistra, jak i w przypadku dłuższego okresu kształcenia na jednolitych studiach magisterskich (5,5 lub 6 lat). Umożliwia to studentom wszystkich kierunków ukończenie studiów ze wsparciem finansowym także w sytuacji konieczności wydłużenia kształcenia o rok w związku z np. chorobą lub macierzyństwem.

Sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń jest następujący. Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym także te przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendia dla doktorantów a PPK

Czy doktorant pobierający stypendium doktoranckie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i w związku z tym, czy może być uczestnikiem PPK? Za osoby zatrudnione uważa się osoby wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK., a więc:

  1. pracowników, za wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pracowników młodocianych,
  2. osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
  3. członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  4. osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  5. członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
  6. osoby wskazane w punktach 1-4 przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego – podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów.

Z powyższego wynika zatem doktorant pobierający stypendium doktoranckie nie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i w związku z tym nie może być uczestnikiem PPK.

Jak długo można pobierać stypendium dla osób z niepełnosprawnościami? Na jakich zasadach?

Nowelizacja rozszerzyła także uprawnienia studentów do stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po ich ukończeniu. Ustawa w nowym brzmieniu umożliwia studentom będącym w tej sytuacji korzystanie ze stypendium dla osób z niepełnosprawnościami dodatkowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), tj. łącznie przez okres do 12 semestrów. Wcześniej stypendium to przysługiwało dodatkowo tylko na jednym kolejnym kierunku studiów.

Artykuł został przygotowany na podstawie Analizy prawnej systemu stypendialnego w Polsce stworzonej przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasz Klemt na zlecenie Fundacji Dobra Sieć. Stan prawny: 7 lipca 2022 roku.

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.