stypendia dla doktorantow

7.03.2022

Stypendia dla doktorantów

Jakie stypendia przyznawane są doktorantom? Ile wynosi stypendium doktoranckie? Kiedy ubiegać się o stypendia doktoranckie? Odpowiedzi na te i inne pytanie znajdziecie poniżej.

Jakie stypendia dla doktorantów?

Wszyscy doktoranci bez stopnia doktora w Szkole Doktorskiej otrzymują stypendium doktoranckie. Na początku studiów wynosi ono 37% wynagrodzenia profesora (w 2022 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto). Po ocenie śródokresowej wynosi z kolei w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto). Stypendium przyznawane jest na maksymalnie 4 lata.

Co ważne, takie stypendium nie dostanie doktorant zatrudniony na uczelni jako asystent albo pracownik naukowy, chyba że zatrudnienie będzie dotyczyć udziału w grancie badawczym. To ograniczenie obowiązuje jednak do czasu uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej. Po uzyskaniu oceny osoba pracująca jako asystent będzie mogła uzyskać stypendium, ale tylko na kwotę równą 40% stawki miesięcznej stypendium.

Doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie stypendium doktoranckiego o 30%.

Doktoranci mogą się ubiegać o stypendia dla młodych naukowców przyznawanych przez Ministra, jeśli posiada znaczące osiągnięcia naukowe i nie uzyskał wcześniej stopnia doktora. Dodatkowo, doktoranci mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez firmy, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu. Wszystkie takie stypendia dla doktoratów znajdziecie w naszej bazie!

Ile wynosi stypendium doktoranckie?

Stypendium doktoranckie opiewa na kwotę w wysokości min. 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca oceny śródokresowej i co najmniej 57% po jej przeprowadzeniu. Wysokość minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora w uczelni obecnie wynosi 6 410 zł brutto. Kwota stypendium może zostać uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie stypendium o 30% kwoty minimalnego stypendium doktoranckiego do oceny śródokresowej.

Ubezpieczenia społeczne a stypendia dla doktorantów

W myśl ustawy od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne. Zatem doktoranci w szkołach doktorskich, pobierający stypendium doktoranckie, są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Jednocześnie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Jak długo można pobierać stypendium doktoranckie?

Stypendia można pobierać maksymalnie 4 lata. Będą one wypłacane przez cały rok kalendarzowy (12 miesięcy), bez pominięcia okresu wakacyjnego. Co jeśli złożyłem/złożyłam rozprawę przed planowanym terminem ukończenia kształcenia? W takim wypadku stypendium wypłacane jest do dnia planowanego ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Termin złożenia wniosku o stypendium jest ustalane indywidualnie przez uczelnię. Zazwyczaj mija on we wrześniu lub październiku.

Inne stypendia krajowe dla doktorantów – najpopularniejsze

  • Stypendium ministerialne dla młodych naukowców

Doktoranci mogą ubiegać się o stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej realizowane przez MNiE. O przyznanie stypendium wnioskuje rektor, dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska. Maksymalna wysokość stypendium to 5390 zł miesięcznie, przyznawane na okres do 3 lat.

  • Preludium BIS Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS rokrocznie otwiera nabór na finansowanie projektów doktorantów. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie ich projektów badawczych potrzebnych do rozpraw doktorskich. Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł. W konkursie są finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

  • Program stypendialny Thesaurus Poloniae

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Realizuje go Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Program skierowany jest do badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego oraz teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii czy antropologii.

  • Stypendia doktoranckie PhDo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oferują program stypendialny PhDo. W jego ramach doktoranci współpracują w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ze wskazaną przez nich organizacją pozarządową działającą w Polsce. Efekty muszą prowadzić do nowych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji lub trzeciego sektora w ogóle. Program ma formę konkursu. Nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł.

  • Program START dla młodych naukowców

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek. O wsparcie mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Kandydaci nie mogą jednak w roku składania wniosku przekroczyć 30 r. ż. W konkursie o stypendium kapituła ocenia jakość i oryginalność dorobku naukowego kandydatów oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Jesteście młodymi naukowcami i poszukujecie inicjatyw naukowych? Zapraszamy do zapoznania się z listą konkursów naukowychdoktoranckich stypendiów zagranicznych oraz stypendiów krajowych dla doktorantów przyznawanych poza uczelnią!

Źródła informacji

Sprawdźcie źródła informacji i podstawy prawne wiedzy zwartej w artykule:

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu ważnych informacji o stypendiach, to dorzućcie nam cegiełkę. Dzięki temu będziemy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.