fundusze i granty dla organizacji

12.01.2022

Fundusze i granty dla organizacji 2022

Fundusze i granty na Moim Stypendium – dlaczego?

Zapytacie być może, czy artykuł o funduszach i grantach dla organizacji jest czymś niezwykłym na największym portalu edukacyjnym o stypendiach? Otóż nie!

Po pierwsze, nasza Fundacja od początku istnienia Programu Moje Stypendium, dba o rozwój organizacji przyznających stypendia. Wspieramy organizatorów merytorycznie, realizujemy badania, publikujemy inspirujące treści, sieciujemy, doradzamy, organizujemy wydarzenia…

Po drugie, jednym z działań na rzecz organizacji jest też cykliczne informowanie o istniejących funduszach, w tym programach grantowych. Cykl artykułów, realizowany już kolejny rok, znajduje się w zakładce z artykułami dla instytucji stypendialnych. Zapraszamy do częstych odwiedzin!

Fundusze i granty – gdzie szukać informacji na co dzień?

Zanim przejdziemy do spisu aktualnie trwających naborów, przypominamy o kilku wiarygodnych źródłach informacji nt. grantów i innego typu funduszy. Jako Fundacja zajmujemy się jedynie wycinkiem tych funduszy i nasze artykuły koncentrują się na naborach, które mogą być interesujące dla organizatorów programów stypendialnych. Jednak różnorodność – zarówno organizacji, jak i funduszy – jest ogromna, dlatego warto śledzić co najmniej kilka źródeł informacji. 🙂

Przede wszystkim, wiodącym portalem dla samych organizacji pozarządowych, jest NGO.pl z dedykowaną zakładką poświęconą funduszom.

Dodatkowo, polecamy blog i stronę na Facebooku „Konkursy dla NGO”.

Oprócz bazy funduszy dla NGO, warto sięgnąć do podstrony Eurodesk Polska, z listą aktualnych naborów nie tylko dla organizacji pozarządowych!

Ponadto, warto zapoznać się z nowymi naborami w ramach kompleksowego Programu Erasmus+.

Oprócz tego, na stronach ministerialnych i samorządowych pojawiają się również informacje o funduszach i konkursach ofert.

Fundusze i granty na 2022 rok

Europejski Korpus Solidarności

Po pierwsze, Komisja Europejska opublikowała już zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS). Europejski Korpus Solidarności to unijny program finansowania przeznaczony dla osób młodych, które chcą zaangażować się w działania solidarnościowe w różnych dziedzinach w całej UE i poza jej granicami. Co istotne, organizacje mogą ubiegać się o finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności (ponad 138 mln euro) w celu opracowania projektów na rzecz społeczności i całego społeczeństwa.

W tym roku organizacje mogą składać w ramach różnych rodzajów działań:

 • projektów wolontariatu,
 • zespołów wolontariuszy na obszarach priorytetowych,
 • projektów solidarnościowych,
 • wolontariatu w ramach Korpusu Pomocy Humanitarnej.

O Europejskim Korpusie Solidarności

Interreg Europa Środkowa

Po drugie, do 23 lutego trwa nabór w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Co ważne, o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty publiczne, prywatne oraz organizacje międzynarodowe – we wszystkich dziedzinach, które wspiera program.
Poziom dofinansowania projektów wynosi do 80%, a szacunkowa pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecne priorytety programu to:

 • Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
 • Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
 • Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej.
 • Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej.

O Programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży

Po trzecie, trwa nabór do Programu Eksperyment Wymiana, który zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Najbliższy termin składania wniosków online to 28 lutego 2022 roku.

Jeśli grupy partnerskie nie mogą spotkać się na żywo „face-to-face”, to projekt można zrealizować też online. PNWM finansuje również takie spotkania.

Wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

* Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)

Strona programu Eksperyment Wymiana

Kompetencje Przyszłości

Po czwarte, Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert pn. Kompetencje Przyszłości na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem konkursu jest wspieranie działań angażujących mieszkańców i mieszkanki w kulturę oraz umożliwiających im rozwój kompetencji – odbiorczych, twórczych, a także komunikacyjnych i obywatelskich – zgodnie z celami strategicznymi Strategii #Warszawa2030.

Priorytety konkursu to:
a) Kreatywność i twórczość – angażowanie mieszkańców jako inicjatorów bądź wykonawców projektów kulturalnych i edukacyjnych, w tym działania w nurcie sztuki ze społecznością,
b) Rozwój umiejętności interpretacji współczesnych dzieł i tekstów kultury w różnych dziedzinach, a także krytycznej analizy i tworzenia dyskursu (w tym niezawodowa krytyka artystyczna), wśród różnych grup wiekowych,
c) Rozwój umiejętności współpracy i prowadzenia dialogu – otwartości wobec poglądów odmiennych od własnych, wyrażania własnego stanowiska oraz szukania porozumienia.

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 28 stycznia 2022 roku, do godz. 16:00.

Strona Konkursu Kompetencje Przyszłości

Program Kultura III edycja funduszy EOG: Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Po piąte, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Głównym celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. Ponadto, Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych.

Każdy projekt będzie realizowany przez organizację działającą w sektorze kultury w Polsce w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw-Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Co więcej, bardzo istotne jest, aby projekty zawierały element wymiany kulturalnej.

Wartość dofinansowania wynosi od 100 000 do 500 000 euro, przy czym wymagany jest wkład własny  –  co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W konkursie mogą zaś aplikować:

 • publiczne instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • szkoły i uczelnie artystyczne,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Nabór projektów trwa do 14 lutego 2022 roku, do godz. 16.00 wg. strefy czasowej właściwej dla Warszawy.

Program Kultura – treść ogłoszenia

Jesteśmy ciekawi, o jakie fundusze i granty chcecie ubiegać się jako organizacja w nadchodzących tygodniach? Trzymamy kciuki za wszystkie instytucje przyznające stypendia – za ich dalszy rozwój i stabilność finansową! 🙂

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu cennych informacji o funduszach i uważacie, że takich artykułów oraz doradztwa potrzeba więcej – dorzućcie nam cegiełkę, byśmy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.