27.04.2018

Fundusze dla organizacji stypendialnych

Rynek stypendiów w Polsce to niezwykle trudno uchwytny obszar z uwagi na mnogość i zróżnicowanie działających w nim instytucji i rodzajów przyznawanych przez nie stypendiów.

W świetle badania „Mapa stypendiów” organizatorami programów stypendialnych w kraju są najczęściej organizacje pozarządowe, samorządy, firmy i szkoły wyższe. Każdy z tych podmiotów ma nieco inną charakterystykę – inny sposób działania, a także pozyskiwania funduszy. W niniejszym artykule przedstawiamy informacje na temat różnych funduszy, z których mogą korzystać instytucje prowadzące programy stypendialne bądź planujące rozpoczęcie tego typu działań.

Wśród rzetelnych źródeł informacji na temat konkursów grantowych, środków unijnych i innych funduszy dla instytucji wymienić należy:

www.eurodesk.pl

Eurodesk to sieć działająca w 34 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska. Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie – dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania odbiorców portalu.

portal.ngo.pl, a w nim dwie podstrony:

 1. fundusze.ngo.pl
 2. eu.ngo.pl

Portal ngo.pl to największy w Polsce portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego (jego nazwa to skrót angielskiego non-govermental organizations, czyli organizacje pozarządowe). To również jedyne w Polsce tak kompleksowe, użyteczne, bezpłatne źródło informacji i kontaktów, narzędzie promocji dla organizacji oraz możliwość prowadzenia dyskusji, dzielenia się opiniami.

konkursyNGO

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych, wskazówki i porady dotyczące finansowania pomysłów, a także inne przydatne i ciekawe informacje. Zapraszamy też na blog: konkursy-dla-ngo.blogspot.com


Wśród programów grantowych dla instytucji pozarządowych i samorządów znajdują się:

erasmusplus.org.pl

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 1. Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
 2. Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 3. Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
 4. Program Jean Monnet;
 5. Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Warto nadmienić, że 12 kwietnia br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowej Agencji Programu Erasmus+ uruchomiony został punkt informacyjny największego unijnego programu edukacyjnego. Zadaniem Punktu będzie udzielanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zarządzanych przez FRSE programów, doradzanie, oraz ewentualna pomoc w kwestiach formalnych związanych z aplikowaniem. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści, jakie niesie ze sobą udział w programach zarządzanych przez FRSE.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa

Dodatkowo funkcjonuje kilkanaście Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+.

europadlaobywateli.pl

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Terminy składania wniosków w latach 2014-2020 to – w zależności od komponentu – 1 marca i 1 września. 

środki samorządowe: małe granty  m.st. Warszawa oraz mikrogranty Gminy Wrocław

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 573 m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu. Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, które realizują mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją Umbrella. Możecie aplikować w jednej z trzech ścieżek dedykowanych konkretnym grupom.

Daty naborów:

 1. Pierwszy nabór 1- 15.03.2018 
 2. Drugi nabór: 1- 15.05.2018 
 3. Trzeci nabór: 1- 15.09.2018 

środki ministerialne, m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obecnie trwa nabór do Otwartego konkursu ofert na „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

Zakres rzeczowy zlecanego do realizacji zadania publicznego uwzględnia podejmowanie działań na rzecz:

 1. promocji sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja zdrowego stylu życia, pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
 2. udzielania wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
 3. wspierania międzynarodowej integracji polskich studentów lub doktorantów poprzez sport (w szczególności międzynarodowej współpracy sąsiedzkiej);
 4. wsparcia polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Program Grantów Ambasady USA jest prowadzony w dwóch oddzielnych edycjach – pierwsza to termin jesienny 2017 roku, druga odbędzie się wiosną 2018 roku. Program jest nadzorowany przez Dział Spraw Publicznych Ambasady USA. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 tys. USD (w zależności od dostępności funduszy z Departamentu Stanu). 

Program Grantów jest adresowany do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – co obejmuje organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne – które w propozycjach grantowych deklarują wspieranie następujących celów i inicjatyw:

 1. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości
 2. Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich
 3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM
 4. Wiedza o mediach
 5. Bezpieczeństwo międzynarodowe
 6. Kultura amerykańska

Istotnym elementem poszukiwania źródeł finansowania jest profesjonalne przygotowanie i bieżące monitorowanie różnorodnych funduszy dla organizacji. W tym celu istnieją punkty informacyjne, wspierające instytucje wiedzą, doświadczeniem i materiałami pomagającymi przygotować się do złożenia wniosków.

Wśród nich można wymienić:

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)

Tutaj możemy uzyskać informację na temat różnorodnych funduszy strukturalnych. Co więcej, PIFE udzielają wsparcia na etapie pisania wniosku, a także podczas realizacji projektu. Wśród ich zasobów znajduje się wiele darmowych publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej.

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct

Europe Direct odpowiada za szerzenie wiedzy nie tylko o funduszach unijnych, lecz również o funkcjonowaniu całej Unii Europejskiej. Oprócz indywidualnego wsparcia doradczego, warto zapoznać się z ofertą bezpłatnych spotkań informacyjnych nt. programów dotacyjnych UE (np. Kreatywna Europa, Erasmus+).

W myśleniu o dofinansowaniu inicjatyw stypendialnych warto kierować się zasadą, że dobry program stypendialny to przemyślana, stabilna finansowo i budowana wspólnie (we współpracy z koalicją partnerów) inwestycja. W zależności od specyfiki instytucji, warto czerpać z różnorodnych źródeł finansowych, a także urozmaicić program, tworząc dodatkowe możliwości dla byłych i obecnych stypendystów. Wśród wymienionych funduszy europejskich i krajowych wiele z nich wspiera inicjatywy edukacyjne, artystyczne oraz sportowe, które mogą stać się ważnym uzupełnieniem programu stypendialnego.

Wszystkim organizatorom programów stypendialnych w Polsce życzymy powodzenia w dalszej realizacji programów, a podmiotom planującym rozpoczęcie inicjatywy stypendialnej – samych sukcesów w urzeczywistnianiu planów!