stypendia dla doktorantow

7.03.2022

Stypendia dla doktorantów

Jakie stypendia przyznawane są doktorantom? Ile wynosi stypendium doktoranckie? Kiedy ubiegać się o stypendia doktoranckie? Odpowiedzi na te i inne pytanie znajdziecie poniżej.

Jakie stypendia dla doktorantów?

Wszyscy doktoranci bez stopnia doktora w Szkole Doktorskiej otrzymują stypendium doktoranckie. Na początku studiów wynosi ono 37% wynagrodzenia profesora (w 2022 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto). Po ocenie śródokresowej wynosi z kolei w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto). Stypendium przyznawane jest na maksymalnie 4 lata. Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Co ważne, takie stypendium nie dostanie doktorant zatrudniony na uczelni jako asystent albo pracownik naukowy, chyba że zatrudnienie będzie dotyczyć udziału w grancie badawczym. To ograniczenie obowiązuje jednak do czasu uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej. Po uzyskaniu oceny osoba pracująca jako asystent będzie mogła uzyskać stypendium, ale tylko na kwotę równą 40% stawki miesięcznej stypendium.

Doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie stypendium doktoranckiego o 30%.

Doktoranci mogą się ubiegać o stypendia dla młodych naukowców przyznawanych przez Ministra, jeśli posiada znaczące osiągnięcia naukowe i nie uzyskał wcześniej stopnia doktora. Dodatkowo, doktoranci mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez firmy, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu. Wszystkie takie stypendia dla doktoratów znajdziecie w naszej bazie!

Ile wynosi stypendium doktoranckie?

Stypendium doktoranckie opiewa na kwotę w wysokości min. 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca oceny śródokresowej i co najmniej 57% po jej przeprowadzeniu. Wysokość minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora w uczelni obecnie wynosi 6 410 zł brutto. Kwota stypendium może zostać uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie stypendium o 30% kwoty minimalnego stypendium doktoranckiego do oceny śródokresowej.

Ubezpieczenia społeczne a stypendia dla doktorantów

W myśl ustawy od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne. Zatem doktoranci w szkołach doktorskich, pobierający stypendium doktoranckie, są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Jednocześnie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Jak długo można pobierać stypendium doktoranckie?

Stypendia można pobierać maksymalnie 4 lata. Będą one wypłacane przez cały rok kalendarzowy (12 miesięcy), bez pominięcia okresu wakacyjnego. Co jeśli złożyłem/złożyłam rozprawę przed planowanym terminem ukończenia kształcenia? W takim wypadku stypendium wypłacane jest do dnia planowanego ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Termin złożenia wniosku o stypendium jest ustalane indywidualnie przez uczelnię. Zazwyczaj mija on we wrześniu lub październiku.

Opodatkowanie stypendiów

Od kwoty podstawowego stypendium dla doktorantów odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia. Wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia doktorskie i inne środki finansowe otrzymane w ramach konkursów na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz
  • stypendia naukowe otrzymane na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki.

Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że na podstawie ww. przepisu od dnia 1 stycznia 2022 roku wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia doktorskie i inne środki finansowe przyznane w ramach konkursu ETIUDA,
  • stypendia naukowe przyznane i wypłacane w projektach badawczych we wszystkich konkursach Narodowego Centrum Nauki, w których możliwe jest zaplanowanie i wypłacanie takich stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, POLONEZ BIS, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne).

Inne stypendia krajowe dla doktorantów – najpopularniejsze

  • Stypendium ministerialne dla młodych naukowców

Doktoranci mogą ubiegać się o stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej realizowane przez MNiE. O przyznanie stypendium wnioskuje rektor, dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska. Maksymalna wysokość stypendium to 5390 zł miesięcznie, przyznawane na okres do 3 lat.

  • Preludium BIS Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS rokrocznie otwiera nabór na finansowanie projektów doktorantów. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie ich projektów badawczych potrzebnych do rozpraw doktorskich. Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł. W konkursie są finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

  • Program stypendialny Thesaurus Poloniae

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Realizuje go Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Program skierowany jest do badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego oraz teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii czy antropologii.

  • Stypendia doktoranckie PhDo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oferują program stypendialny PhDo. W jego ramach doktoranci współpracują w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ze wskazaną przez nich organizacją pozarządową działającą w Polsce. Efekty muszą prowadzić do nowych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji lub trzeciego sektora w ogóle. Program ma formę konkursu. Nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł.

  • Program START dla młodych naukowców

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek. O wsparcie mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Kandydaci nie mogą jednak w roku składania wniosku przekroczyć 30 r. ż. W konkursie o stypendium kapituła ocenia jakość i oryginalność dorobku naukowego kandydatów oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Jesteście młodymi naukowcami i poszukujecie inicjatyw naukowych? Zapraszamy do zapoznania się z listą konkursów naukowychdoktoranckich stypendiów zagranicznych oraz stypendiów krajowych dla doktorantów przyznawanych poza uczelnią!

Źródła informacji

Sprawdźcie źródła informacji i podstawy prawne wiedzy zwartej w artykule:

Jeśli ten artykuł pomógł Wam w zdobyciu ważnych informacji o stypendiach, to dorzućcie nam cegiełkę. Dzięki temu będziemy mogli dalej Was wspierać radą i rzetelnymi artykułami! 🙂 Dziękujemy!

Artykuł został przygotowany na podstawie Analizy prawnej systemu stypendialnego w Polsce stworzonej przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasz Klemt na zlecenie Fundacji Dobra Sieć. Stan prawny: 7 lipca 2022 roku.

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.