nauka jezyka polskiego po polsku, angielsku i ukrainsku

14.08.2022

Nauka języka polskiego

Danylo Solovei, wolontariusz portalu MojeStypendium.pl, dzieli się kilkoma radami o tym, jak podszkolić język polski. Dlatego też tekst znajdziecie po polsku, angielsku i ukraińsku!

Jak by to banalnie nie brzmiało, warto mieć do czynienia z językiem polskim codziennie. Oto kilka sugestii, gdzie go szukać 🙂 Pamiętajcie, że nauka języka polskiego powinna być przyjemna!

Darmowe aplikację i portale dla nauki

Aby zwiększyć swój zasób słownictwa można się korzystać z różnych aplikacje mobilnych. Oto kilka z nich, w których można ustawić ukraiński jako ojczysty i uczyć się polskiego:

 • FunEasyLearn — darmowa aplikacja do nauki języków obcych w formie grywalizacji. Słownictwo aplikacji liczy około 6 tysięcy słów.
 • Mondly — z pomocą aplikacji nauczysz się podstawowych dialogów, które będą pomocne do komunikowania.
 • Tutlo — darmowe webinary online, który zawierają słownictwo z zakresu podstawowych życiowych spraw. Dla przykładu: jak wynająć mieszkanie, jak załatwić żłobek dla dziecka. Znajdziemy tam nawet komunikację w sieciach społecznych, w tym na Tinder!

Nauka języka polskiego dzięki muzyce

Słuchanie muzyki dla większości osób, w tym szczególnie dla młodzieży, jest elementem życia codziennego. Muzyka pomaga nam poznać inne grupy społeczne i koncepcje filozoficzne. Stamtąd też może wynikać nowe zainteresowania do państw i narodowości mało znanych nam wcześniej lub w ogóle nieznanych.

Rynek polskiej muzyki jest zaskakująco duży, więc każdy da radę znaleźć coś pod swój gust. Dla przykładu, najbardziej popularny styl muzyczny na świecie, czyli rap, liczy w Polsce co najmniej 400 znanych artystów. Liczba ta rośnie codziennie. Z czego zacząć, jakie tematy poruszają najbardziej znani raperzy oraz o czym śpiewają można dowiedzieć się z artykuły na portalu Nowa Polszcza w języku ukraińskim. Rozumiejąc kontekst bardziej rozumiemy utwory i w konsekwencji szkolimy język.

Program pod tytułem “Muzyczne lektury języka polskiego” na antenie Polskiego Radia (ukraińska edycja) jest również dobrym narzędziem do nauki. Poza tym, podczas słuchania muzyki, warto używać serwisu Genius po to, by sprawdzać tekst i definicję niezrozumiałych słów.

YouTube a nauka języka polskiego

Prawie 90 procent Polaków ma dostęp do internetu, to powoduje ze internauci bardzo aktywnie korzystają z sieci społecznościowych, a w tym z YouTube’a. Istnieje duże zapotrzebowanie na treści w języku polskim, a więc rośnie liczba tych, którzy je tworzą.

Większość filmików ma bardzo lokalny charakter, ale wśród nich możemy znaleźć dla siebie przydatne kanały do powiększenia naszego słownictwa. Przed rozpoczęciem oglądania warto włączyć napisy, ponieważ mogą one zwiększyć szanse na zrozumienie treści. Oto kilka z kanałów:

 • Fabryki w Polsce — jest odpowiednikiem amerykańskiego “How It’s Made”. Program o długości dziesięciu minut jest nasycony różnorodnym słownictwem. Pojawiają się nazwy materiałów, żywności, zawodów, a także nazwy geograficzne.
 • Good Times Bad Times PL — raporty polityczne. Kanał pokazuje polskie spojrzenie na kwestie geopolityczne oraz skutki i konsekwencje rosyjskiej inwazji w Ukrainie dla całego świata. W programie używa się słownictwa dla zaangażowanych konwersacji z określeniami procesów wojskowych oraz politycznych.
 • Pomysł Na Dom — krótkie filmiki opowiadające o różnorodnych domach oraz rozwiązaniach architektonicznych. Zawierają niezwykle ciekawą leksykę, która na pewno się przyda w przyszłości.
 • Browar Kopyra — blog o piwie. Kultura alkoholi jest bardzo bogata, więc aby być jej częścią, warto znać ją od środka. Treści zawierają nazwy procesów, smaków oraz składników używanych nie tylko w browarnictwie.
 • Chłopaki w podróży — ten kanał jest nasycony życiem codziennym, refleksjami o nim i sposobami relaksu.

Sposobów na kształcenie samego siebie jest mnóstwo, ale najważniejsze jest to, aby każdy z nich sprawiał przyjemność. Nawet jeden 10-minutowy odcinek dziennie przekłada się na nieprzerywane 60 godzin nauki w skali roku. Nauka języka polskiego ma pozostać przyjemnością, a nie wysiłkiem!

Autor: Danylo Solovei


Як підтягнути польську мову?

У цій статті наведена корисна інформація про те, як підтягнути польську мову.

Як би це не виглядало банально, проте варто зазначити, що для покращення мовлення потрібно використовувати мову щодня. Польська мова не є виключенням. Ось декілька прикладів, де її шукати.

Безкоштовні мобільні додатки та портали для вивчення мови

Для збільшення словникового запасу можна скористатися різними мобільними додатками. Ось декілька з них, де можна налаштувати українську, як рідну та вивчати польську:

 • FunEasyLearn — безкоштовний додаток для вивчення іноземних мов у форматі гри. Для вивчення доступно шість тисяч слів.
 • Mondly — за допомогою додатку можна вивчити базові діалоги, які дуже допоможуть у комунікації.
 • Tutlo — серія безкоштовних онлайн вебінарів, які містять словництво для базових життєвих подій. До прикладу: як орендувати житло, як влаштувати дитину в дитсадок чи як комунікувати в соціальних мережах, таких як Tinder!

Музика

Для більшості молоді музика є невід’ємною частиною життя. Саме музика допомагає відкривати для себе спосіб життя інших людей та їхні філософічні погляди. Це може стати основою для зацікавлення іншими країнами, культурами та національностями, які були для нас малознайомі або незнайомі.

Ринок польської музики приємно дивує своїм масштабом. Це означає, що кожен зможе знайти щось на свій смак. До прикладу, найбільш популярний на світі стиль музики — реп — нараховує в Польщі щонайменше 400 відомих виконавців. Та кількість ця постійно зростає. З чого почати, які теми підіймають найбільш відомі репери можна дізнатися зі статті на порталі Нова Польща. Відкриваючи артиста як особистість більше розуміємо його творчість і як наслідок — підтягуємо польську.

Радіопрограма «Музичні уроки польської з репером» в етері Польського Радіо (українською) також чудова можливість навчатися. Окрім цього, під час прослуховування варто використовувати сервіс Genius, щоб аналізувати текст та читати коментарі, щодо його сенсів.

YouTube

Майже 90% поляків має доступ до інтернету, з цього виникає, що користувачі польського сегмента інтернет дуже активні в соціальних мережах, передусім в YouTube. Попит породжує пропозицію, яка невпинно росте та з кожним днем з’являється все більше і більше польського контенту.

Більшість відео має дуже локальний характер, проте серед них можна знайти корисні відео, для збільшення нашого словникового запасу. Перед початком перегляду варто увімкнути субтитри, вони збільшують шанси все зрозуміти. Ось декілька каналів:

 • Fabryki w Polsce — це аналог американської програми «How It’s Made». Відео довжиною близько десяти хвилин насичені різноманітними словами. Постійно з’являються назви матеріалів, продуктів харчування, професій, а також географічні назви.
 • Good Times Bad Times PL — політичні огляди. На каналі представлене польське бачення геополітичних процесів, а також наслідки російського вторгнення в Україну для усього світу. У відео використовується специфічна лексика для опису процесів військового та політичного характеру.
 • Pomysł Na Dom — короткі відео, в яких представленні різноманітні будівлі та дизайнерські рішення. Відео містять дуже цікаву лексику, яка стане у пригоді в майбутньому.
 • Browar Kopyra — відео блог про пиво. Культура споживання алкоголю — надзвичайно багата. Щоб бути її частиною, варто знати її з середини. Контент насичений назвами процесів, смаків та інгредієнтів пов’язаних з пивоварінням і не тільки.
 • Chłopaki w podróży — цей канал насичений буденним життям, рефлексіями пов’язаними з ним та способами відпочинку.

Способів самовдосконалення дуже багато, крім того, кожен з них викликає приємне відчуття. Навіть одне десятихвилинне відео щодня може перетворитися у 60 годин навчання протягом року. Спроба підтягнути польську має стати приємним відпочинком, а не каторгою.


How to improve your Polish language?

This article contains useful information on how to get up to speed with the Polish language.

As cliché as it may seem, it is worth noting that you need to use the language every day to improve your knowledge of it. Polish is no exception. Here are some examples of where to find the resources.

Free mobile apps and portals for language learning

You can use different mobile apps to increase your vocabulary. Here are a few of them where you can set English as your native language and learn Polish:

 • FunEasyLearn — is a free app for learning foreign languages in a game format. Six thousand words are available for learning.
 • Mondly — with the help of the application you can learn basic dialogues that will help in communication.
 • Duolingo — a mobile application for learning foreign languages ​​that allows you to gain new knowledge thanks to the principles of gamification.
 • Quizlet — internet portal with Flash Cards. The user has a „card” for each term, which they can turn over. One side shows a word in your native language, the other — in a foreign language.

Music

For most young people, music is an essential part of life. It is music that helps you discover other people’s lifestyles and philosophies. It can be the basis for an interest in other countries, cultures and nationalities that were unfamiliar to us.

The Polish music market is pleasantly surprising in its scale. This means that everyone can find something to their liking. For example, rap, the world’s most popular music style, counts no less than 400 famous singers in Poland.  But the number is growing. Where to start, what topics the most famous rappers raise, you can find out from the article on Kulture Vulturez portal. Discovering the artist as a person, we understand more of their creativity and as a consequence, we practice Polish.

In addition, while listening, you should use the Genius service to analyze the text and read comments on its meanings.

YouTube

Nearly 90% of Poles have access to the Internet, which is why Polish Internet users are very active in social networks, especially YouTube. Demand generates a steadily growing supply, and more and more Polish content appears every day.

Most of the videos are very local, but you can find some useful ones to help you improve your vocabulary. Subtitles should be included before you start watching, they increase the chances of understanding everything.  Here are a few channels:

 • Fabryki w Polsce — is an analogue of the American program „How It’s Made”. The videos are about ten minutes long and are full of different words. Names of materials, foodstuffs, professions, place names appear all the time.
 • Good Times Bad Times PL — political reviews. The channel presents the Polish view of geopolitical processes, as well as the consequences of the Russian invasion of Ukraine for the whole world. The video uses specific vocabulary to describe processes of military and political nature. Also in English.
 • Pomysł Na Dom — short videos presenting various buildings and designs. The videos contain very interesting vocabulary, which will come in handy in the future.
 • Browar Kopyra — a video blog about beer. The culture of alcohol consumption is a very rich one. To be a part of it, you have to know it from the inside out. The content is full of names of processes, flavors and ingredients related to brewing and more.
 • Chłopaki w podróży — this channel is full of everyday life, reflections related to it and ways to relax.

There are many ways of self-improvement, but the most important is that they are pleasant for you. Even one ten-minute video every day can turn into 60 hours of learning over the course of a year. Trying to get up to speed on the Polish language should be an enjoyable recreation, not hard labor.

Author: Danylo Solovei


Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.