Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na mural ŚRODOWISKO

organizator:

Gmina Miasto Elbląg

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.05.2019
wartość nagrody: 9000 zł

Konkurs na mural ŚRODOWISKO

Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez Witolda Wróblewskiego – Prezydenta Miasta Elbląg.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na dwóch ścianach przejścia pieszo-rowerowego inwestycji drogowej przy ul. Lotniczej w Elblągu.

Temat muralu określa szeroko rozumiane pojęcie „ŚRODOWISKO”.
Zabrania się umieszczania w kompozycji treści obraźliwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

Lokalizacja przejścia przedstawiona jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Do pokrycia przez mural przeznaczono ściany boczne przejścia do wysokości 2,5 m – łącznie ok. 115 m2. Możliwe jest wykorzystanie do kompozycji dodatkowych powierzchni (sufit przejścia, ściany powyżej 2,5 m).
Wymiary tunelu z zgodnie rysunkami projektowymi przedstawiono w załączniku nr 2.

Technika wykonania
Mural będzie zrealizowany z wykorzystaniem farb StoCryl RB. Środek do zagruntowania podłoża i farby zapewnia Organizator Konkursu. Podłoże stanowi powierzchnia betonowa, piaskowana, poddana hydrofobizacji impregnatem Sikagard®-702 W Aquaphob.

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs na wykonanie muralu ma charakter otwarty.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespoły autorskie. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.
3. Organizator oraz Sąd Konkursowy i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w Konkursie ani pomagać uczestnikom.
4. Projekty murali muszą być oryginalne, wykonane specjalnie na potrzeby Konkursu.
5. Wszyscy Uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.
6. Każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość projektów. W przypadku złożenia więcej niż jednego projektu, każdy z nich powinien być dostarczony w osobnej kopercie.
7. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
8. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych. Do projektu należy dołączyć Kartę zgłoszenia (załącznik nr 3), przy pracach zespołowych Upoważnienie do reprezentowania (załącznik nr 4). Każdy Uczestnik Konkursu udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5).
9. Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Zgłoszenia przyjmowana są w języku polskim. Dokumenty zgłoszone w innym języku powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz, w przypadku wygranej, na podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.
11. W przypadku wygrania Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do realizacji muralu w 2019 r., za określoną w pkt. VII kwotę – dokładny termin realizacji ustalony będzie z Organizatorem w odrębnym porozumieniu.

Termin i miejsce nadsyłania prac
1. Projekty powinny być przedłożone w kopercie w formie papierowej w formacie dostosowanym do zakresu oraz w formie elektronicznej na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w plikach w jednym z następujących formatów graficznych: JPG/PNG/PDF o min. rozmiarze 2000 x 3000 px. Projekt powinien być wykonany na rzutach prostopadłych ścian i ewentualnie dodatkowych powierzchni przejścia w skali 1:20.
2. Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnionymi załącznikami nr 3 i 5 (przy pracach zespołowych również załącznikiem nr 4) należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do godz. 1400 16.05.2019 r. pod adresem: Departament Urbanistyki i Architektury, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1, Polska (za datę dostarczenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki). Kopertę ze zgłoszeniem należy opisać: „Konkurs na mural ŚRODOWISKO”.
3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia projektów zgłaszanych na konkurs powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez Organizatora w związku z konkursem.
5. Zgłoszone prace konkursowe nie są odsyłane Uczestnikom.

Sposób oceniania prac konkursowych
1. Zgłoszone do Konkursu projekty zostaną ocenione pod względem spełnienia wymogów formalnych przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora. Komisja Kwalifikacyjna nada projektom numery i zakoduje nazwiska autorów prac. W celu zachowania anonimowości, członkowie Komisji Kwalifikacyjnej złożą oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych o autorach prac na czas trwania konkursu.
2. Zakwalifikowane pod względem formalnym prace zostaną przekazane do oceny Sądu Konkursowego, z zachowaniem anonimowości. Sąd Konkursowy dokona oceny prac pod kątem zgodności z tematem i walorów artystycznych.
3. Każdy z członków Sądu Konkursowego, w głosowaniu, przyzna od 1 – 5 punktów każdej zakwalifikowanej pracy.
4. Decyzje Sądu Konkursowego są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Sądu Konkursowego nie przysługuje odwołanie.
5. Za zwycięzcę Konkursu uznany zostanie autor projektu, który otrzyma największą liczbę głosów Sądu Konkursowego.
6. Poza zwycięzcą, którego praca zostanie zrealizowana Sąd Konkursowy przyzna dwie nagrody pieniężne za II i III miejsce.

Sąd konkursowy
W skład sądu konkursowego wchodzą:
1. Pani Halina Różewicz-Książkiewicz – malarka, graficzka
2. Pani Adriana Ronżewska-Kotyńska – architekt, dyrektor Galerii El
3. Pani Irena Sokołowska – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM
4. Pan Roman Smoleński – DUA plastyk miejski,

Nagrody
1. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody w wysokości:
9.000,- brutto – I miejsce
600,- brutto – II miejsce
400,- brutto – III miejsce
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania którejkolwiek z nagród, jeśli uzna, że prace nie prezentują odpowiedniego poziomu artystycznego lub temat pracy jest nieodpowiedni.
3. Z autorem zwycięskiej pracy konkursowej Departament Urbanistyki i Architektury zamierza zawrzeć umowę na realizację. Organizator zapewnia gotową do gruntowania powierzchnię ścian oraz uzgodnioną ze Zwycięzcą Konkursu organizację ruchu umożliwiające bezpieczną realizację dzieła.
4. W przypadku odstąpienia od realizacji projektu, Organizator nie wypłaca Zwycięzcy nagrody, a szansę na realizację otrzymuje Laureat kolejnego miejsca w Konkursie – za łączną kwotę 9.000,- zł brutto.
5. Nagrodę za pierwsze miejsce Organizator wypłaca Zwycięzcy po wykonaniu i odebraniu dzieła.
6. Nagrody zostaną wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.elblag.eu oraz w lokalnych mediach. Laureaci Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną.

Postanowienia dotyczące przeniesienia własności projektu oraz autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej
1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być twórcami, współtwórcami pracy.
2. Uczestnik, zgłaszając pracę na Konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do pracy, które zawiera Karta zgłoszenia (załącznik nr 3).
3. Jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał wyłącznych autorskich praw majątkowych do pracy, wówczas powinien złożyć oświadczenie o sytuacji prawnej pracy oraz o swoich uprawnieniach. Na tej podstawie Organizator podejmie decyzję, czy dopuścić taką pracę do konkursu.
4. Nagrodzona praca przechodzi na własność Organizatora, z chwilą przyjęcia nagrody przez uczestnika Konkursu.

Harmonogram Konkursu
11.03.2019 – ogłoszenie Konkursu, rozpoczęcie procedury zbierania pytań dotyczących Konkursu na adres roman.smolenski@umelblag.pl
19.03.2019 – zakończenie procedury zbierania pytań,
20.03.2019 – opublikowanie na stronie www.elblag.eu odpowiedzi na przesłane pytania
25.03.2019 – 16.05.2019 – przyjmowanie prac konkursowych
17.05.2019 – zakodowanie nazwisk Uczestników
20–24.05.2019 – obrady Sądu Konkursowego
28.05.2019 – ogłoszenie wyników Konkursu
2019 – realizacja muralu

Warunki unieważnienia Konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2. gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu,
3. niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

Kontakt:

Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
e – mail: roman.smolenski@umelblag.pl, tel. 55 239 33 98.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.elblag.eu

Kontakt

Gmina Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg


www.elblag.eu

Dokumenty

do pobrania