Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla uczniów: Piekary Śląskie 2019

organizator:

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.10.2019

Stypendium dla uczniów: Piekary Śląskie 2019

Stypendium jest skierowane do uzdolnionych dzieci i młodzieży, którzy ze względów ekonomicznych mają utrudniony start.

Stypendium jest przyznawane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Stypendium dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje:
a. Uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.
b. Uczniom gimnazjum dla dzieci i młodzieży.
c. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.
d. Słuchaczom, jednakże nie dłużej niż do czerwca w roku szkolnym, w którym kończą 23 rok życia.

Stypendium przysługuje osobom wymienionym powyżej, które łącznie spełniają następujące kryteria:
a. Miejsce zamieszkania w Piekarach Śląskich.
b. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 771 zł
c. Średnia ocen uzyskanych w ostatnim roku szkolnym w wysokości co najmniej:

 • 4,75 dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • 4,50 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • 4,30 dla słuchaczy

Średnią ocen ustala się na podstawie świadectwa szkolnego lub wyników egzaminów.
W przypadku ucznia lub słuchacza będącego osobą samotnie gospodarującą, miesięczna wysokość dochodu nie może być większa niż 813 zł.
W przypadku występowania niepełnosprawności w rodzinie ucznia lub słuchacza miesięczna wysokość dochodu na osobę nie może być wyższa niż 1028 zł.
Miesięczna wysokość dochodu niepełnosprawnego ucznia lub słuchacza samotnie gospodarującego nie może przekraczać 1 084 zł.
Miesięczna wysokość dochodu, o których mowa powyżej, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że dochód utracony, o którym tam mowa należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium jest przyznawane na okres:
a. Od września do czerwca w danym roku szkolnym dla uczniów;
b. Od października do czerwca w danym roku szkolnym dla słuchaczy.

Stypendium wypłaca się w miesięcznych ratach. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium stanowi trzykrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy oświadczeniach rodzinnych. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Stypendium jest przyznawane na wniosek:
a. Rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego ucznia;
b. Pełnoletniego ucznia lub słuchacza.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów składa się w Urzędzie Miasta w wydziale właściwym do spraw edukacji do dnia 10 września w przypadku uczniów oraz do 10 października w przypadku słuchaczy, w roku szkolnym, w którym ma być przyznane stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpoznaje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Wypłaty stypendium dokonuje się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium albo gotówką w Kasie Urzędu Miasta w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przysługiwało stypendium.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji programu (w załącznikach poniżej).

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.piekary.pl

Inne ogłoszenia stypendialne skierowane do uczniów znajdują się pod tym linkiem

Kontakt

Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 39 39 311

Dokumenty

do pobrania