Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie49
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne7
 • naukowe67
 • muzyczne12
 • sportowe21
 • inne2
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
ARCHIWUM
Wróć do listy

Lubelska kuźnia talentów 2019-2021

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 18.09.2020
wartość stypendium: 400 zł

Lubelska kuźnia talentów 2019-2021

„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” – nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe trwa do 18 września 2020 roku.

Celem projektu jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów i uczennic,w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych: przyrody, biologii,chemii i fizyki, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości dalej zwanych przedmiotami kluczowymi lub w zakresie przedmiotów zawodowych, spełniających określone warunki.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie,którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1) zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa lubelskiego;
2) w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają lub kontynuują naukę w publicznej lub niepublicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
3) spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów kluczowych wyższą lub równą 4,75, lub w przypadku uczniów branżowej szkoły wyższą lub równą 4,50,
 • w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów kluczowych nie niższą niż 3,00 oraz byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów tematycznych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
 • w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych wyższą lub równą 4,75 lub w przypadku uczniów branżowej szkoły wyższą lub równą 4,50,
 • w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych nie niższą niż 3,00 oraz byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów tematycznych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Stypendium otrzymają uczniowie, którzy:

 • w terminie złożą wnioski o przyznanie stypendium, wraz z niezbędnymi załącznikami (które są dostępne na stronie internetowej)
 • spełnią wymienione wyżej warunki,
 • zostaną wpisani na listę rankingową i uzyskają odpowiednio wysoką łączną liczbę punktów za wyniki w nauce i dodatkowe kryteria, która umożliwi przyznanie stypendium.

Miesięczna wysokość przyznanego stypendium wynosi 400 zł brutto.

Wniosek pobrany ze strony internetowej www.lubelskie.pl lub dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego należy wypełnić elektronicznie (na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym) i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy) lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowo jako element niezbędny do usprawnienia procesu weryfikacji należy dołączyć elektroniczny plik, z którego został wydrukowany wniosek, wgrany na płytę CD/DVD lub inny nośnik danych. Po przeprowadzeniu weryfikacji, nośnik danych, jako element niestanowiący integralnej części wniosku, zostanie zwrócony Wnioskodawcy.

Wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021–WNIOSEK”. W lewym górnym rogu koperty konieczne jest umieszczenie imienia i nazwiska oraz danych adresowych ucznia, dla którego składany jest wniosek o przyznanie stypendium.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: umwl.bip.lubelskie.pl

A po więcej ofert stypendiów naukowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki stypendiów!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 441 66 00
info@lubelskie.pl
www.umwl.bip.lubelskie.pl

Dokumenty

do pobrania