Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „Ekologiczny magister i doktor”

organizator:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 21.10.2016
liczba nagród: 15
wartość nagrody: 7 500 zł
pula nagród: 82 500 zł

Konkurs „Ekologiczny magister i doktor”

WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w III edycji Konkursu o nagrodę Funduszu „Ekologiczny magister i doktor”. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

 • Ekologiczny magister
 • Ekologiczny doktor

Do Konkursu mogą przystąpić:

1. Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Konkurs, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, ogłaszany jest w następujących podkategoriach: nauki ekonomiczno-społeczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne.

     Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace w następujących obszarach tematycznych:

 • technologie zagospodarowania odpadów komunalnych / rekultywacji składowisk,
 • lokalne formy ochrony przyrody / lokalna bioróżnorodność,
 • poprawa jakości powietrza w miastach (przeciwdziałanie niskiej emisji),
 • rozwój technologii związanej z OZE.

2. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2015/2016 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 82.500 zł:

 1. w kategorii „Ekologiczny magister” – przewiduje się 12 nagród po 5.000 zł,
 2. w kategorii „Ekologiczny doktor” – przewiduje się 3 nagrody po 7.500 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 21 października 2016 r.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Funduszu komputerowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej uczestnika Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” (do pobrania poniżej) wraz z kompletem dokumentów.

Komplet dokumentów składa się z:
a) streszczenia pracy magisterskiej / rozprawy doktorskiej w formie wydrukowanej i elektronicznej; streszczenie nie powinno przekraczać 10 stron A4 i powinno zawierać maksymalnie 2 500 znaków na stronie,
b) streszczenia pracy magisterskiej / rozprawy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej powinny eksponować następujące obszary:

 • na czym polega innowacyjność pracy,
 •  w jaki sposób prezentowane w pracy zagadnienia mogą wpływać na gospodarkę i poprawę jakości życia,
 •  jakie znaczenie dla województwa łódzkiego mogą mieć proponowane w pracy rozwiązania;

c) pracy magisterskiej / rozprawy doktorskiej w formie elektronicznej,
d) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych / studiów doktoranckich lub wydanego przez uczelnię zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra / tytułu doktora,
e) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczelnię kopii promotorskiej recenzji pracy magisterskiej / rozprawy doktorskiej.

Kartę zgłoszeniową uczestnika wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do siedziby WFOŚiGW na adres

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

ul. Dubois 118

93-465 Łódź

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Praca magisterska 2016” lub „Praca doktorska 2016” w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2016r., przy czym data wpływu rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu. Równolegle za pomocą poczty elektronicznej należy przesłać Kartę zgłoszeniową uczestnika także w formie edytowalnego dokumentu na adres: promocja@wfosigw.lodz.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.zainwestujwekologie.pl

Kontakt

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź
tel. 42 663 41 12
promocja@wfosigw.lodz.pl
www.zainwestujwekologie.pl

Dokumenty

do pobrania