Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci14
 • absolwenci12
 • doktoranci24
 • naukowcy18
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne24
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes4
 • projektowanie/architektura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Niemcy4
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy1
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Japonia3
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Szwajcaria1
 • Singapur2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa10
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Taiwan Scholarship Program 2018/2019 – stypendia na studia

organizator:

Ministerstwo Edukacji Tajwanu

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Tajwan
termin składania wniosków: 28.02.2018

Taiwan Scholarship Program 2018/2019 – stypendia na studia

Program Taiwan Scholarship przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu (‘MOE’) oferuje studentom polskich uczelni (polskim obywatelom) sześć miejsc stypendialnych na studiach magisterskich lub doktoranckich na Tajwanie. Program – obok kształcenia – stawia sobie za cel wzajemną komunikację oraz nawiązanie kontaktów i przyjaźni w międzynarodowym środowisku.

Wymagane dokumenty

Dokumenty które należy złożyć do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:

 • Pismo przewodnie z uczelni macierzystej (zgłoszenie kandydata przez uczelnię)
 • Wniosek kandydata na wyjazd za granicę (Formularz wnioski do pobrania poniżej)
 • List motywacyjny w języku polskim
 • Kopie dyplomów wraz z ocenami oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku
 • CV
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego

NAWA prosi o przesłanie zestawu powyższych dokumentów regularną pocztą do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na adres ul. Polna 40, 00-635 Warszawa do dnia 28 lutego br.

Dokumenty które należy złożyć do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie:

 • Wypełniony formularz aplikacyjny (dokument do pobrania poniżej)
 • Kopia paszportu kandydata
 • Kopia dokumentu potwierdzającego najwyższe uzyskane wykształcenie wraz z transkryptem uzyskanych ocen. Aplikacja musi zgadzać się z postanowieniami z: Subparagraph 2 of Paragraph 1 of Article 7 of the MOE Regulations Regarding International Students Undertaking Studies in Taiwan. Dokumenty w języku innym niż chiński lub angielski muszą być przetłumaczone na język chiński lub angielski i uwierzytelnione.
 • Kopia potwierdzająca aplikację na uniwersytet na Tajwanie (na przykład kopię potwierdzającą opłatę za aplikację, formę aplikacyjną, wymianę e-maili z daną uczelnią potwierdzającą aplikację na uniwersytet)
 • Dwa listy referencyjne – od rektora, prorektora, profesora lub promotora – własnoręcznie podpisane i przekazane w zamkniętych kopertach.
 • Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka zgodnie z następującymi wytycznymi:
 1. Dla kandydatów starających się o stypendium na program, który nie jest prowadzony w całości po angielsku: Należy złożyć kopię wyników testu TOCFL lub certyfikat TOCFL na poziomie 3 lub wyżej. Wyniki innego testu języka chińskiego nie będą akceptowane.
 2. Jeśli kandydat chce studiować wyłącznie w języku angielskim: wymagany jest wynik z egzaminu TOEFL na określonym poziomie lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego rozpoznawalny przez rząd lub kandydat może przedstawić dyplom ze studiów w języku angielskim. Program studiów na Tajwanie, który jest prowadzony wyłącznie w języku angielskim, musi posiadać akredytację od MOE. W przypadku braku akredytacji kandydat musi przedstawić oficjalne pismo wydane przez daną uczelnię (nie przez wydział lub sekcję) potwierdzające, że program wybranych studiów jest prowadzony całkowicie w języku angielskim.

NAWA prosi o przesłanie zestawu powyższych dokumentów regularną pocztą do Działu Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie na adres ul. Emilii Plater 53, 30.p, 00-113 Warszawa, do dnia 28 lutego br. z dopiskiem na kopercie Aplikacja na Taiwan Scholarship Program

MOE Taiwan Scholarship obejmuje:

 • Pokrycie czesnego wraz z innymi wydatkami (np. opłaty za kursy, podstawowe wydatki związane z opłatami na studiach): MOE wypłaca do 40.000 NTD w każdym semestrze za zatwierdzone czesne i opłaty na studiach. Jeśli koszty te przekroczą 40.000 NTD, stypendysta pokrywa pozostałą część z własnych oszczędności. ‘Inne wydatki’ nie obejmują: opłat administracyjnych, opłat związanych z dysertacjami, ubezpieczenia, zakwaterowania, dostępu do Internetu. Opłacenie powyższych jest obowiązkiem stypendysty.
 • Wsparcie zakwaterowania: MOE zapewnia każdemu stypendyście studiów magisterskich lub doktoranckich miesięczne stypendium w wysokości 20.000 NTD.
 • Uniwersytet może zaoferować zniżkę opłat i wydatków związanych ze studiami. W tym wypadku musi w odpowiednim czasie przekazać do MOE szczegóły dotyczące wydziałów/instytutów, które mogą przyznać zniżki z opłat w danym roku akademickim wraz z kopią wymagań związanych z czesnym. Jeśli MOE tego wymaga, powyższe dokumenty muszą również być przekazane do wybranych oddziałów/instytucji wskazanych przez MOE.

Czas trwania stypendium i limity czasowe:

 • Maksymalny czas otrzymywania Taiwan Scholarship to: dwa lata studiów magisterskich i cztery lata studiów doktoranckich. Maksymalny sumaryczny okres, w którym student może otrzymywać stypendium to pięć lat.
 • Rok akademicki, w którym wypłacane jest stypendium rozpoczyna się od 1 września i kończy rok później, 31 sierpnia. Stypendyści są zobowiązani do przyjazdu na Tajwan i zarejestrowania się na wybranym uniwersytecie w określonym czasie. Odraczanie stypendium na kolejny rok jest niedozwolone. Jeżeli stypendysta nie pojawi się w określonym czasie na Tajwanie i nie zarejestruje się na wybranym uniwersytecie, straci uprawnienia do otrzymywania stypendium, chyba że wcześniej poinformuje uczelnię oraz MOE i uzyska zgodę na późniejszy przyjazd i rejestrację.
 • Wypłaty stypendium związanego z opłatami za zakwaterowanie rozpoczyna się w miesiącu, w którym stypendysta rozpocznie naukę na wybranej uczelni, a kończy gdy maksymalny okres wypłacania stypendium za dane studia się zakończy lub w sytuacji gdy stypendysta ukończy studia, zrezygnuje ze studiów, zostanie zawieszony, wydalony ze studiów lub jego stypendium zostanie odebrane.

Warunki przyznania stypendium:

 1. Kandydat musi być polskim studentem posiadającym dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, musi mieć znakomite wyniki w nauce i dobry charakter moralny.
 2. Kandydat nie kwalifikuje się do stypendium jeśli:
 • Ma obywatelstwo tajwańskie lub oboje bądź jedno z rodziców było urodzone na Tajwanie.
 • Posiada już status studenta na uniwersytecie na Tajwanie i planuje go utrzymać lub już zarejestrował się na wybranym uniwersytecie. Nie dotyczy to studentów, którzy ukończą studia w danym roku – mogą oni aplikować o Taiwan Scholarship na wyższy poziom studiów.
 • Studiował już na Tajwanie na studiach na tym samym poziomie, na który planuje aplikować.
 • Jest na wymianie zagranicznej lub jest studentem kierunku o podwójnym dyplomie, który został przyjęty na uczelnię na Tajwanie zgodnie z umową pomiędzy uniwersytetem na Tajwanie a inną uczelnią zagraniczną.
 • Otrzymywał wcześniej Taiwan Scholarship przez okres pięciu lat.
 • Kiedykolwiek wcześniej miał wstrzymane/odebrane Taiwan Scholarship lub MOE Huayu Enrichment Scholarship.
 • Kiedykolwiek wcześniej otrzymywał stypendium lub inne wsparcie z instytucji rządowej na Tajwanie lub instytucji edukacyjnej na Tajwanie z wyjątkiem finansowego wsparcia od uczelni mającego na celu pokrycie opłat za studia jeśli łączne koszty czesnego i dodatkowych opłat przekraczają limit Taiwan Scholarship.

Studenci starający się o stypendium muszą aplikować na wybraną uczelnię w terminie określonym przez tę uczelnię. Każdy uniwersytet ustala swoje własne kryteria w tym zakresie.

Procedura selekcji: kandydaci ubiegający się o stypendium na studia magisterskie muszą posiadać średnią GPA na poziomie przynajmniej 3.5 liczoną ze wszystkich dotychczasowych ocen (GPA 4.5 to najwyższy możliwy wynik). W przypadku innego sposobu liczenia średniej w danym kraju, Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej użyje tych ocen jako podstawy do wyliczenia średniej GDP lub wybierze wybitnych studentów na podstawie składanych aplikacji.

Kandydaci wybierający studia prowadzone całkowicie w języku angielskim muszą załączyć wyniki egzaminu TOEFL lub innego egzaminu akceptowanego przez rząd potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub dowód na to, że otrzymali przynajmniej 75% punktów na danym egzaminie.

Proces selekcji:

 • Aplikacje są weryfikowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), która przekazuje do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie listę kierowanych osób wraz z listą rezerwową. Każda osoba aplikująca o stypendium w wypadku pozytywnego przejścia przez proces selekcji w NAWA, oraz każda uczelnia do której dana osoba aplikowała zostanie poinformowana do 31 maja o decyzji Ministerstwa Edukacji Tajwanu.
 • Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces aplikacji muszą przedstawić dowód listu przyjęcia na wybraną uczelnię do Działu Edukacji Biura Gospodarczego I Kulturalnego Tajpej w Warszawie do 30 czerwca aby potwierdzić, że spełniają kryteria rekrutacji; w przypadku nie przedstawienia dowodu dostania się na uniwersytet w określonym czasie kandydat musi przedstawić pisemne oświadczenie, w którym wyjaśnione zostaną powody nie okazania listu przyjęcia i dostarczyć je do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej, w którym wniosek zostanie rozpatrzony. Kandydat, który nie dostanie się na wybrane studia traci możliwość otrzymania Taiwan Scholarship.
 • Zakłada się, że kandydat, który nie złoży wszystkich dokumentów w wyznaczonym czasie traci możliwość otrzymania Taiwan Scholarship i w tym wypadku Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej proponuje stypendium osobie z listy rezerwowej. Oficjalna lista stypendystów musi być przygotowana nie później niż 31 lipca.
 • Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie wystawia certyfikat każdemu studentowi, któremu przysługuje stypendium do 31 lipca informując o długości obowiązywania stypendium biorąc pod uwagę rodzaj studiów wybranych przez aplikującego.

Stypendysta Taiwan Scholarship, któremu udało się ukończyć program studiów może aplikować o Taiwan Scholarship na studia o wyższym stopniu. Jego aplikacja będzie traktowana jako nowa i przejdzie przez ten sam proces selekcji. Niemożliwe jest ubieganie się o Taiwan Scholarship na tym samym lub niższym poziomie studiów. Stypendysta nie może otrzymywać Taiwan Scholarship dłużej niż pięć lat.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o procedurze aplikacyjnej na uczelnie tajwańskie NAWA prosi o kontakt:

Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie

Website: http://www.taiwanembassy.org/pl/

E-mail: poland@mail.moe.gvo.tw
Tel.: +48-22-2130081

Stypendium wypłaca strona tajwańska.

Termin zgłaszania kandydatów przez uczelnie do NAWA upływa 28 lutego 2018 r.

Informacje pochodzą ze strony nawa.gov.pl

Kontakt

Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie


tel. 22 213 00 81
poland@mail.moe.gvo.tw
www.taiwanembassy.org/pl

Dokumenty

do pobrania