Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci12
 • absolwenci17
 • doktoranci19
 • naukowcy20
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura3
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • projektowanie/architektura1
 • prawo1
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Turcja1
 • online3
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Austria1
 • cały świat9
 • Indie1
 • Niemcy9
 • Włochy2
 • Japonia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone6
 • Szwajcaria3
 • Czechy1
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
 • Australia2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa15
 • firma2
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia BAS na naukę w szkole z internatem na lata 2020-2022

organizator:

British Alumni Society

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 20.02.2020

Stypendia BAS na naukę w szkole z internatem na lata 2020-2022

Przedmiotem kwalifikacji są miejsca stypendialne (pełne pokrycie kosztów czesnego i internatu) dla licealistów polskich zaoferowane przez dyrekcje brytyjskich szkół średnich. Pełna ich lista znajduje się w ogłoszeniu o rozpoczęciu kwalifikacji.

Warunki stawiane kandydatom:
– wiek: 1 klasa LO;
– stałe zamieszkanie w Polsce, nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
– wyniki egzaminu gimnazjalnego: min 80% (średnia z wyników z polskiego, matematyki, nauk społecznych i przyrodniczych) część językowa nie jest brana pod uwagę;
– średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum: min 4.80;
– udokumentowane osiągnięcia, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, dobre wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, itd.;
– pochodzenie z rodzin o łącznych dochodach rocznych nie przekraczających kwoty 130 tys. netto na całą rodzinę w 2018 r.;
– Kandydaci nie mogą być bliskimi krewnymi członków Zarządu BAS ani członków Komisji Kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
– osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
– kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
– kserokopia wyników testu gimnazjalnego;
– wypełniony, podpisany formularz aplikacji wraz z co najmniej dwiema opiniami nauczycieli obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dopiętym tłumaczeniem z polskiego) i poświadczeniem ocen z ostatniego semestru. Kandydat może sam dokonać przekładu na angielski, jeśli nauczyciel nie może mu wystawić opinii w tym języku, musi jednak dołączyć do tłumaczenia podpisany przez nauczyciela oryginał. Poświadczenie ocen dokonuje się przez podpis dyrektora i pieczątką szkoły w części Declarations.
– osobiście przygotowane dossier kandydata zawierające kserokopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
– poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł;
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
– deklarację o dochodach rodziców w 2018.

Adres wysyłkowy dokumentów:
British Alumni Society
Fundacja British Council
Ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa
z dopiskiem na kopercie BAS Scholarships
do dnia 20 lutego 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.
Komisja powiadomi kandydata o otrzymaniu zgłoszenia pocztą elektroniczną.

Dokumenty podlegają sprawdzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną, zgłoszenia niespełniające wymogów lub niekompletne będą odrzucane. Komisja dokonuje wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń.

O wynikach wstępnej kwalifikacji Komisja powiadomi uczestników pocztą elektroniczną. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, która odbędzie się w dniach 18 i 19 kwietnia 2020. Zaproszenia na rozmowę będą wysłane pocztą elektroniczną z prośbą o potwierdzenie. Komisja nie upublicznia nazwisk uczestników; publikuje się tylko nazwiska laureatów i osób z listy rezerwowej. Na rozmowę należy przywieźć legitymację szkolną.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci otrzymują punkty za zgłoszone osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, oraz za rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów otrzymają propozycje stypendialne. Liczba punktów otrzymana przez laureatów i osoby z listy rezerwowej jest publikowana.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim. Częścią rozmowy będzie napisanie krótkiej pracy w języku angielskim, kandydaci mogą korzystać ze słowników i innych pomocy. W rozmowach mogą brać udział przedstawiciele szkół oferujących stypendia.
Kandydaci muszą wziąć udział we wszystkich etapach postępowania.

Komisja informuje o swoich decyzjach za pomocą poczty elektronicznej i zwykłej, oraz publikuje rezultaty na swojej stronie internetowej.
Rodzice rekomendowanych stypendystów zostaną zaproszeni na dodatkową rozmowę dotyczącą sytuacji finansowej rodziny i poproszeni o okazanie kopii PIT za rok 2018 lub 2019. Dopiero po dopełnieniu tej formalności Komisja potwierdzi swoją wstępna rekomendację wobec dyrekcji szkół.

Werdykt Komisji Kwalifikacyjnej BAS podlega zatwierdzeniu przez Dyrekcję szkoły brytyjskiej. Dyrekcja może przed podjęciem decyzji poprosić o dodatkową rozmowę przez Skype i/lub testy ze znajomości angielskiego.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji szkoły, BAS opublikuje listę laureatów na swojej stronie internetowej. Oprócz tego wszyscy kandydaci otrzymają listowne zawiadomienie o uzyskanym wyniku, co następuje do końca sierpnia/września 2020.
Rekomendacje Komisji są ostateczne.
Komisja może wycofać zgłoszenie kandydata na każdym etapie postępowania jeżeli uzyska dowody, że deklaracja rodziców o sytuacji finansowej nie była zgodna z prawdą.

Pełna dokumentacja znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora.

Znajdźcie także inne stypendia do Wielkiej Brytanii, a także sięgnijcie do artykułu o studiowaniu w UK

Kontakt

British Alumni Society Fundacja British Council
Ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa

coordinator@bas.org.pl
www.bas.org.pl

Dokumenty

do pobrania