Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne14
 • naukowe39
 • socjalne3
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich

organizator:

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.05.2024

Stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich

Celem stypendiów jest umożliwienie chirurgom w trakcie specjalizacji odbycia stażu we wskazanym przez kierownika specjalizacji polskim lub zagranicznym ośrodku chirurgicznym po uzyskaniu potwierdzenia kierownika danego ośrodka o gotowości przyjęcia kandydata na w/w staż.
Inne formy wykorzystania stypendium to: udział w zjazdach celem przedstawienia własnych doniesień, odbycie kursów dokształcających w kraju lub za granicą.

Wysokość stypendiów i ich liczba jest ustalana w zależności od zasobów funduszu i spełnienia warunków niniejszego regulaminu, lecz nie powinna przekraczać sumy 6000 zł

Wnioski komisji o przyznawaniu stypendium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Kwota do 6000 zł jest wypłacona po odbyciu stypendium na podstawie wniosku księgowego wraz z załączonymi kopiami rachunków. Do rachunków można zaliczyć opłaty rejestracyjne, transport, zakwaterowanie. Stypendium TChP pokrywa te koszty do wysokości 6000 zł. Rozliczenie powinno nastąpić w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji
stypendium.
Stypendium można wykorzystać w okresie do 12 miesięcy od momentu otrzymania informacji o przyznaniu stypendium. Po upływie 12 miesięcy przyznana kwota stypendium wraca do puli funduszu stypendialnego.
Nazwiska osób – laureatów stypendiów będę prezentowane na stronie www.tchp.pl i w mediach społecznościowych TChP, a sprawozdania z wykorzystania stypendiów mogą być prezentowane w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym. Sprawozdanie z wykorzystania stypendium winno być złożone na ręce komisji najpóźniej 3 miesiące po realizacji stypendium.

Skład komisji i regulamin Stypendiów wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Tryb i kryteria rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendiów

Kandydat ubiegający się o stypendium składa wniosek na załączonym formularzu wraz załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail biura Zarządu TChP (biuro@tchp.pl)

Do wniosku powinny być dołączone:

 • curriculum vitae kandydata potwierdzone przez kierownika naukowego i/lub kierownika specjalizacji.
 • rekomendacja kierownika naukowego i/lub specjalizacji kandydata zawierające informacje:
  – opinia o kandydacie
  – wskazanie placówki (w kraju lub za granicą), w której kandydat ma odbywać staż, uzasadnienie wyboru placówki oraz spodziewane korzyści z odbycia stażu sponsorowanego przez TChP
  lub
  – wskazanie kursu dokształcającego lub zjazdu, w którym kandydat zamierza uczestniczyć, uzasadnienie wyboru kursu oraz spodziewane korzyści z jego odbycia
 • lista publikacji oraz ogłoszeń zjazdowych kandydata potwierdzona przez ordynatora lub kierownika Kliniki.

Komisja rozpatruje wnioski dwa razy do roku (postępowanie zimowe i postępowanie letnie)

Nazwiska osób, którym przyznano grant stypendialny oraz ich sprawozdania z wykorzystania grantu mogą być publikowane w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym oraz na stronie internetowej Towarzystwa.
Procedura wyłaniania laureatów stypendium TChP

Zgłoszenia przyjmuje drogą elektroniczną biuro zarządu TChP, a następnie po wstępnej weryfikacji przekazuje przewodniczącemu/przewodniczącej komisji stypendialnej

Termin składania wniosków upływa 30 maja oraz 30 listopada.
Przewodniczący po wstępnym opracowaniu przesyła wnioski do członków komisji.
Każdy z wniosków jest oceniany w skali od 0-10, a następnie każdy z członków komisji przesyła swoje oceny do przewodniczącego.

Na podstawie ocen indywidualnych powstaje ranking kandydatów.
Stypendia przyznaje się wnioskującym, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
Liczba przyznanych stypendiów zależy od funduszy pozostających w dyspozycji.
Zatwierdzona lista laureatów zostanie podana do wiadomości odpowiednio po zatwierdzeniu kandydatów przez Zarząd Główny. Zarząd zatwierdza kandydatów na najbliższym zebraniu po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

Informacje pochodzą ze strony tchp.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Towarzystwo Chirurgów Polskich
ul. Nowiniarska 1 lok.28
00-235 Warszawa
tel. 505 076 123

www.tchp.pl