Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne dla mieszkańców Krynicy-Zdrój

organizator:

Urząd Gminy w Krynicy-Zdroju

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendium szkolne dla mieszkańców Krynicy-Zdrój

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Krynica – Zdrój.
Stypendium nie przysługuje:
· uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
· uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Krynica – Zdrój
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły
Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
1. zaświadczenia o dochodach tj.
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d. zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                              o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
e. nakaz płatniczy za 2015 r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
g. odcinek renty/emerytury za m-c sierpień 2015r.
h. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
i.  zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
· śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
· klęski żywiołowej
· wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
· innych, szczególnych okoliczności
Wnioski można pobrać i należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju, wejście od ul. Reymonta.
W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  18 472 55 22.
Ostateczny termin składania wniosków – 15 września 2015 r .

Informacje pochodzą ze strony www.krynica-zdroj.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój