Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego 2024

organizator:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2024

Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego 2024

Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

RODZAJE STYPENDIUM

– 3 kategorie – naukowa, artystyczna i sportowa

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy:

w roku szkolnym 2024/2025 będą pobierali naukę w dziennych szkołach ponadpodstawowych – liceum ogólnokształcącym lub technikum posiadają udokumentowane osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim uzyskane w roku szkolnym 2023/2024 spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium:

STYPENDIUM NAUKOWE – DLA UCZNIÓW, KTÓRZY:

 •  posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki uzyskane poza szkołą,
 • w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali średnią ocen odpowiednio:

a) w liceum i technikum – co najmniej 4,5

b) absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,75

 • w roku szkolnym, na który przyznawane są stypendia będą uczniami liceum ogólnokształcącego lub technikum na terenie Powiatu Wrocławskiego (bez względu na miejsce zamieszkania)

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE – DLA UCZNIÓW, KTÓRZY:

 • zajmują się twórczością artystyczną rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia indywidualnie lub zespołowo, co potwierdzają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; ; teatr; film; lub twórczość ludowa
 • są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek
 • w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali średnią ocen odpowiednio:

a) w liceum i technikum – co najmniej 4

b) absolwenci szkoły podstawowej – co najmniej 4,25

a w przypadku pobierania nauki dodatkowo w szkole artystycznej lub posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, wymagana średnia ocen, o której mowa w lit. a i b, jest niższa o 0,5

 • w roku szkolnym na który przyznawane są stypendia będą uczniami liceum ogólnokształcącego lub technikum

STYPENDIUM SPORTOWE – DLA UCZNIÓW, KTÓRZY:

 • posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe osiągnięte w dyscyplinach, w których współzawodnictwo organizowane jest przez związki sportowe.
 • są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek
 • w roku szkolnym, na który przyznawane są stypendia będą uczniami liceum ogólnokształcącego lub technikum

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium wynosi 400 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski należy składać na formularzu odpowiednim dla danej kategorii stypendium w terminie do dnia 15 lipca danego roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi na parterze lub w pokoju 438 na IV piętrze w budynku B, bądź przesłać pocztą na adres Starostwa – decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania (do pobrania na dole strony)

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, a w przypadku uczniów realizujących dwuletni program matury międzynarodowej, dokument wystawiony przez szkołę potwierdzający ukończony rok programu oraz końcoworoczne oceny uzyskane ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych w roku szkolnym 2023/2024
 • dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim – maksymalnie 5 osiągnięć:
 • w przypadku stypendium naukowego i artystycznego – dokument wskazujący imię i nazwisko ucznia, nazwę organizatora, datę wydarzenia, szczebel osiągnięcia i uzyskane miejsce lub zaświadczenie zawierające te same dane
 • w przypadku stypendium sportowego – dokument wskazujący imię i nazwisko ucznia, datę wydarzenia, szczebel osiągnięcia i uzyskane miejsce – wystawiony przez związek sportowy lub inny dokument zawierający te same dane
 • oświadczenie, że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia – dotyczy kategorii artystycznej i sportowej (do pobrania na dole strony)

UWAGA!

– Osiągnięcia uzyskane w okresie wakacji (w lipcu i sierpniu 2024 r.) należy wykazać dodatkowo na formularzu uzupełniającym w terminie do dnia 3 września 2024 r. – decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania! (do pobrania na dole strony)

– Punktowane będzie maksymalnie 5 udokumentowanych osiągnięć szczebla co najmniej wojewódzkiego wykazanych we wniosku i na formularzu uzupełniającym

– W przypadku uzyskania więcej niż 1 osiągnięcia z tych samych zawodów, turnieju, konkursu, olimpiady lub innego wydarzenia, odbywających się w jednym czasie – punktowane są maksymalnie 2 najwyższe osiągnięcia

– Wyróżnienie za udział w wydarzeniach o charakterze rywalizacji nie jest punktowane

– Wniosek o stypendium artystyczne w dziedzinie taniec z udokumentowanymi osiągnięciami uzyskanymi w rywalizacji sportowej będzie traktowany jak wniosek o stypendium sportowe

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – tel. 71 / 72 21 842 lub 822 oraz bezpośrednio w siedzibie Starostwa pok. 438 na IV piętrze budynku B.

Zasady oceniania wniosków oraz sposób przyznawania punktów (plik do pobrania)

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr VI/53/19 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzież (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3256 z późn. zm.)
Uchwała Nr XII/134/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży
Uchwała Nr XIX/210/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży
Uchwała Nr XXVIII/341/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży

Informacje pochodzą ze strony: powiatwroclawski.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia dla uczniów.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 72 21 842 lub 822
starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl