Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowe dla pracowników naukowych

organizator:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.11.2013

Stypendium naukowe dla pracowników naukowych

Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej – Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Termin składania aplikacji upływa: 1 listopada 2013 o godzinie 24:00.

Posiedzenie Komitetu Sterującego zatwierdzającego ostateczne wyniki naboru odbędzie się pod koniec marca 2014. Komitet Sterujący składa się z przedstawicieli największych instytucji badawczych w Szwajcarii.

Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego:

najwcześniej 1 maja 2014
najpóźniej 31 marca 2015

Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze

Uprawnione instytucje z Polski:

– uczelnie
– placówki Polskiej Akademii Nauk
– krajowe instytuty badawcze

Uprawnione instytucje partnerskie ze Szwajcarii:

– uczelnie wyższe
– uniwersytety kształcenia nauczycieli
– instytucje federalnego obszaru politechnik i instytucji politechnicznych
– uczelnie politechniczne
– instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską

Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze Szwajcarii

Uczestnicy projektu:

– studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy)
– młodzi pracownicy naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy)
– mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne)

UWAGA: W przypadku doktorantów planowane rozpoczęcie pobytu w Szwajcarii może nastąpić nie wcześniej, niż po okresie roku od uzyskania stopnia magisterskiego, decydująca będzie data egzaminu-obrony pracy.
W przypadków osób posiadających już stopień doktora, planowane rozpoczęcie pobytu w Szwajcarii może nastąpić nie później niż 5 lat po obronie dysertacji, decydująca będzie data obrony.

Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę, zgodnie z zasadami prawa Szwajcarii. Instytucja przyjmująca podpisuje porozumienie o współpracy z Komitetem Sterującym Sciex-NMSch.

Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Całkowity budżet projektu:

– stypendium w postaci wynagrodzenia wypłacane co miesiąc przez instytucję goszczącą
– koszty podróży między Polską a Szwajcarią oraz transport na terenie Szwajcarii
– koszty maksymalnie trzech krótkich wizyt mentorów

Wszelkie płatności dokonywane są na konto instytucji przyjmującej, która zarządza budżetem projektu.

Kryteria oceny

Wybór kandydatów dokonywany jest wyłącznie na podstawie jakości wniosku o stypendium, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:

– zaangażowanie oraz profesjonalny skład grupy partnerskiej, odpowiadający tematyce badań
– konkretne cele oraz jakość merytoryczna projektu badawczego
– wzajemne korzyści wynikające ze współpracy ze szwajcarską grupą badawczą
– poparcie udzielane dla projektu zarówno przez instytucję wysyłającą, jak i przyjmującą

Formularz wniosku dostępny na stronie: www.sciex.ch

Mentor szwajcarski, pełniący rolę koordynatora konsorcjum, wysyła kompletny wniosek aplikacyjny najpóźniej do dnia 1 listopada 2013, do godziny 24.00 na adres: sciex@crus.pl

Informacje ze strony: www.sciex.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
22 46 31 471
sciex@frse.org.pl
www.sciex.pl