Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe17
 • naukowe51
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

organizator:

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego - Hero­dot

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.12.2015

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie Stypendium dla młodych reporterów. Tę jego wolę wypełniamy, ogłaszając piąty konkurs na Stypendium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego.
Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego — Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (repor­taż, seria lub cykl repor­taży, ewen­tu­al­nie książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy  zło­tych rocz­nie.
Zgodnie z regulaminem program stypen­dialny adresowany jest do młodych dziennikarzy, które w chwili przyznawania Stypendium tj. 23 stycznia 2016 roku nie przekroczą 30 roku życia.
Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentu­ące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki Sty­pen­dium.
Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 10 grudnia 2015 roku (włącznie) pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02–074 Warszawa oraz pocztą e-mail: kontakt@fundacjaherodot.com.pl.
W przy­padku wysyłki pocztą tra­dy­cyjną liczy się data stem­pla pocztowego.
Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Filip Springer, Małgorzata Szejnert.
Wyniki konkursu na stypendium zostaną ogłoszone 23 stycznia 2016 roku, w dziewiątą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.
Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjaherodot.com.pl/program-stypendialny

Kontakt

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego - Hero­dot
ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2
02-074 War­szawa

kontakt@fundacjaherodot.com.pl
www.fundacjaherodot.com.pl/program-stypendialny