Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • socjalne11
 • sportowe26
 • naukowe87
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia wschodnie

organizator:

Studium Europy Wschodniej UW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2014

Stypendia wschodnie

25 stypendiów dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej

KANDYDACI
1. KANDYDACI mogą pochodzić ze wszystkich krajów Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej. Dla kandydatów z Rosji, kraju nie będącego oficjalnym beneficjentem programu polskiej współpracy rozwojowej, studia odbywają się na zasadzie odpłatności.
2. PREFEROWANE będą kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

II. WARUNKI STYPENDIUM
1. STUDIA trwają 2 lata (4 semestry), stypendium będzie wypłacane w roku akademickim przez 9 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia stypendium maksymalnie o 1 miesiąc na II roku studiów, jeśli wymaga tego dokończenie pracy magisterskiej.
2. PROGRAM studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.
3. STUDIA prowadzone są w sześciu specjalnościach:
a) Europa Wschodnia,
b) Europa Środkowa,
c) Bałkany
d) Rosja,
e) Kaukaz,
f) Azja Środkowa.
4. W RAMACH “Studiów Wschodnich” prowadzą zajęcia wykładowcy polscy (kadra Studium Europy Wschodniej) oraz grono wykładowców gościnnych: krajowych i zagranicznych, w tym stały visiting professor z USA w ramach katedry „Fulbright Distinguished Chair in East European Studies”, umieszczonej przy Studium Europy Wschodniej.
5. ZAKRES STYPENDIUM:
a. Zwolnienie z opłat dla cudzoziemców za studia na UW (3 tys. € rocznie),
b. Stypendium socjalne dla stypendystów zagranicznych posiadających dyplomy ukończenia pełnych studiów wyższych (1350 zł/mies.),
c. Kurs języka polskiego (1 – 2 semestry),
d. Kurs języka regionalnego (przez 4 semestry),
e. Opłata części kosztów objazdu naukowego (na I roku studiów).
6. WARUNKIEM korzystania ze stypendium jest spełnienie wymagań przewidzianych zasadami Stypendium i programem studiów oraz przygotowanie pisemnej końcowej pracy magisterskiej w języku polskim.
7. W RAZIE niespełnienia warunków stypendium, bądź braku postępów w studiach, stypendium może być przerwane.

III. WYMAGANIA
1. UKOŃCZONE pełne studia wyższe II stopnia – magisterskie lub równorzędne (dyplom magistra lub specjalisty), najlepiej humanistyczne; pożądana praca naukowa, bądź doświadczenia organizacyjne i praktyka z zakresu zainteresowań „Studiów Wschodnich”.
2. WIEK do 30 lat.
3. Ogólna znajomość problematyki Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XX w. i zagadnień współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.
4. POZYTYWNY wynik pisemnego testu wiedzy ogólnej (zakres zagadnień wg pkt.3) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (zob. V-3).
5. ZNAJOMOŚĆ języka polskiego oraz języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

IV. DOKUMETY
1. KOPIA dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych (zob. III-1).
2. Wypełniony dokładnie kwestionariusz kandydata “Studiów Wschodnich” (dostępny na stronie www.studium.uw.edu.pl/programy stypendialne/ studia wschodnie).
3. ZWIĘZŁY (do 2 stron) – list w języku polskim motywujący ubieganie się o Stypendium, zawierający plany związane z ukończeniem “Studiów Wschodnich” Uniwersytetu Warszawskiego, ze wskazaniem specjaliza cji Studiów, którą chciałby kandydat studiować (wg wykazu specjalizacji,
zob.II-3).
4. CURRICULUM VITAE (w jęz. angielskim) pisane w porządku od najnowszych wydarzeń, wraz z fotografią.
5. LISTA wszystkich publikacji zawodowych – dla osób pracujących naukowo lub wykaz prac, osiągnięć, projektów – dla osób spoza nauki.
6. ŚWIADECTWA, egzaminy, noty etc., potwierdzające znajomość języka polskiego.
7. EWENTUALNIE inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc komisji we właściwej ocenie jego kandydatury.

V. APLIKACJE
1. KOMPLET dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 15 marca 2014 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl
2. DO DNIA 15 kwietnia 2014 r. Komisja Kwalifikacyjna Studium Europy Wschodniej rozstrzygnie I etap konkursu i wyznaczy uczestników II i III etapu Konkursu; obie grupy zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach pocztą elektroniczną.
3. UCZESTNICY kolejnych etapów konkursu: II-go (test pisemny) i III-go etapu (rozmowa kwalifi
kacyjna) wypełnią dalsze wymagania kwalifikacyjne przed członkami Komisji, bądź jej pełnomocnikami w okresie 1 maja – 15 czerwca 2014 r.
Kwalifikacje odbędą się na terenie placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyjątkowych wypadkach w Polsce. Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony.
4. OSTATECZNE decyzje na podstawie wyników kwalifikacji Komisja podejmie do 10 lipca 2014 r.
i ogłosi listę zakwalifikowanych stypendystów XIV-go Konkursu Stypendialnego “Studiów Wschodnich”. Wszyscy stypendyści zostaną powiadomieni o wynikach.
5. Kandydaci ze słabszą znajomością języka polskiego, którzy wszakże osiągną na egzaminie b. dobre wyniki merytoryczne – będą mieli obowiązek samodzielnej nauki języka jako zakwalifi
kowani warunkowo. Zostaną następnie zaproszeni na egzamin poprawkowy na początku września.

VI. STUDIA
1. ZAJECIA studiów rozpoczną się8 września 2014 r. kursem adaptacyjnym do “Studiów Wschodnich” UW.
2. STYPENDYŚCI zagraniczni będą korzystać z przerw, ferii i wakacji, jak studenci polscy.
3. STYPENDYSTA, który wypełni wszystkie wymagania programowe, zaliczy poszczególne semestry oraz przedstawi i obroni pracę końcową – otrzyma dyplom ukończenia 2-letnich, uzupełniających, magisterskich „Studiów Wschodnich” Uniwersytetu Warszawskiego.
4. DYPLOM ów jest pełnoprawnym dokumentem ukończenia studiów wyższych w Polsce, uznawanym według właściwych przepisów w innych krajach Unii Europejskiej.

Informacje pochodzą ze strony www.studium.uw.edu.pl

Kontakt

Studium Europy Wschodniej UW
ul. Krakowie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


www.studium.uw.edu.pl