Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci53
 • absolwenci12
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne15
 • muzyczne13
 • naukowe79
 • sportowe28
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie11
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd57
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Szydłowo 2020

organizator:

Urząd Gminy Szydłowo

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.08.2020

Stypendia Wójta Gminy Szydłowo 2020

Do 10 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Szydłowo. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych i gimnazjum.

Stypendia mogą być przyznawane uczniom, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz odnieśli sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach przedmiotowo -artystycznych i sportowych. Przyznaje się:

1) stypendium naukowe: przyznawane może być uczniom którzy, osiągnęli wysokie wyniki w nauce, średnia ocen na koniec roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi minimum 5,28 w danym roku szkolnym;

2) stypendium przedmiotowe przyznawane może być uczniom którzy są laureatami, finalistami konkursów, olimpiad, turnieju na szczeblu:

 • powiatowym (I- miejsce),
 • rejonowym (od I-III miejsca ),
 • wojewódzkim (od I- VI miejsca),

oraz uzyskali znaczące osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym;

3) stypendium artystyczne przyznane może być uczniom, którzy są laureatami lub finalistami artystycznego konkursu lub olimpiady na szczeblu:

 • powiatowym (I- miejsce),
 • rejonowym (od I-III miejsca),
 • wojewódzkim (od I- VI miejsca)

oraz uzyskali znaczące osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Do konkursów artystycznych zalicza się: konkursy plastyczne, muzyczne, teatralne, recytatorskie.

4) stypendium za osiągnięcia sportowe organizowane zgodnie z terminarzem kalendarza imprez sportowych szkolnego związku sportowego przyznane może być uczniom, którzy uzyskali indywidualnie wysokie wyniki sportowe:

 • na szczeblu powiatowym zdobyli (I miejsce dla zawodnika i I miejsce dla drużyny),
 • na szczeblu rejonowym zdobyli (od I – III miejsca dla zawodnika i dla drużyny),
 • na szczeblu wojewódzkim (od I-VI miejsce)

oraz znaczące osiągnięcia na szczeblu, ogólnopolskim lub międzynarodowym.  Stypendia w dyscyplinach drużynowych przyznawane są całej drużynie, z wyjątkiem tych uczniów którzy nie spełniają kryterium.

5) Stypendium za najwyższe wyniki egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego ze wszystkich części w danym roku szkolnym, otrzymuje trzech uczniów szkół podstawowych i gimnazjum którzy osiągnęli najwyższe trzy wyniki w danym roku szkolnym w Gminie Szydłowo.

Stypendium udzielane jest jednorazowo w danym roku szkolnym. Wysokość jednego stypendium ustala się na kwotę co najmniej 100,00 zł.

Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół po konsultacjach z wychowawcami klas do których uczęszczają/uczęszczali zgłaszani uczniowie (w przypadku absolwenta wniosek zgłasza dyrektor szkoły, której uczeń uzyskał osiągnięcia).

Do wniosku dołącza się:

 • kopię świadectwa szkolnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, przedmiotowe, artystyczne, sportowe, osiągnięcia wysokiego wyniku egzaminu ośmioklasisty po zakończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum – trzy najwyższe wyniki egzaminu osiągnięte w danym roku szkolnym;

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów – potwierdzone za zgodność kserokopii z oryginałem składa się w terminie do dnia 10 lipca każdego roku do Urzędu Gminy Szydłowo.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: szydlowo.pl

W naszej bazie stypendiów znajdziecie pozostałe propozycje skierowane do uczniów, i nie tylko!

Kontakt

Urząd Gminy Szydłowo
ul. Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
tel. 67 211 55 11
urzad@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl

Dokumenty

do pobrania