Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe21
 • inne5
 • sportowe30
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Szydłowo 2020

organizator:

Urząd Gminy Szydłowo

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.08.2020

Stypendia Wójta Gminy Szydłowo 2020

Do 10 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Szydłowo. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych i gimnazjum.

Stypendia mogą być przyznawane uczniom, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz odnieśli sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach przedmiotowo -artystycznych i sportowych. Przyznaje się:

1) stypendium naukowe: przyznawane może być uczniom którzy, osiągnęli wysokie wyniki w nauce, średnia ocen na koniec roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi minimum 5,28 w danym roku szkolnym;

2) stypendium przedmiotowe przyznawane może być uczniom którzy są laureatami, finalistami konkursów, olimpiad, turnieju na szczeblu:

 • powiatowym (I- miejsce),
 • rejonowym (od I-III miejsca ),
 • wojewódzkim (od I- VI miejsca),

oraz uzyskali znaczące osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym;

3) stypendium artystyczne przyznane może być uczniom, którzy są laureatami lub finalistami artystycznego konkursu lub olimpiady na szczeblu:

 • powiatowym (I- miejsce),
 • rejonowym (od I-III miejsca),
 • wojewódzkim (od I- VI miejsca)

oraz uzyskali znaczące osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Do konkursów artystycznych zalicza się: konkursy plastyczne, muzyczne, teatralne, recytatorskie.

4) stypendium za osiągnięcia sportowe organizowane zgodnie z terminarzem kalendarza imprez sportowych szkolnego związku sportowego przyznane może być uczniom, którzy uzyskali indywidualnie wysokie wyniki sportowe:

 • na szczeblu powiatowym zdobyli (I miejsce dla zawodnika i I miejsce dla drużyny),
 • na szczeblu rejonowym zdobyli (od I – III miejsca dla zawodnika i dla drużyny),
 • na szczeblu wojewódzkim (od I-VI miejsce)

oraz znaczące osiągnięcia na szczeblu, ogólnopolskim lub międzynarodowym.  Stypendia w dyscyplinach drużynowych przyznawane są całej drużynie, z wyjątkiem tych uczniów którzy nie spełniają kryterium.

5) Stypendium za najwyższe wyniki egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego ze wszystkich części w danym roku szkolnym, otrzymuje trzech uczniów szkół podstawowych i gimnazjum którzy osiągnęli najwyższe trzy wyniki w danym roku szkolnym w Gminie Szydłowo.

Stypendium udzielane jest jednorazowo w danym roku szkolnym. Wysokość jednego stypendium ustala się na kwotę co najmniej 100,00 zł.

Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół po konsultacjach z wychowawcami klas do których uczęszczają/uczęszczali zgłaszani uczniowie (w przypadku absolwenta wniosek zgłasza dyrektor szkoły, której uczeń uzyskał osiągnięcia).

Do wniosku dołącza się:

 • kopię świadectwa szkolnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, przedmiotowe, artystyczne, sportowe, osiągnięcia wysokiego wyniku egzaminu ośmioklasisty po zakończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum – trzy najwyższe wyniki egzaminu osiągnięte w danym roku szkolnym;

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów – potwierdzone za zgodność kserokopii z oryginałem składa się w terminie do dnia 10 lipca każdego roku do Urzędu Gminy Szydłowo.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: szydlowo.pl

W naszej bazie stypendiów znajdziecie pozostałe propozycje skierowane do uczniów, i nie tylko!

Kontakt

Urząd Gminy Szydłowo
ul. Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
tel. 67 211 55 11
urzad@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl

Dokumenty

do pobrania