Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Niemce

organizator:

Urząd Gminy Niemce

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.07.2019

Stypendia Wójta Gminy Niemce

Jeżeli jesteś finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej, uzyskałeś wysokie wyniki w nauce potwierdzone wynikami na egzaminie maturalnym, masz wysokie osiągnięcia w dziedzinach artystycznych czy w sporcie – możesz składać wniosek o stypendia Wójta Gminy Niemce. Niezbędnym warunkiem kwalifikującym do ubiegania się o stypendium poza szczególnymi osiągnięciami określonymi w Regulaminie stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Niemce.

Nabór wniosków na stypendia Wójta Gminy Niemce 2019 za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów niepełnosprawnych (szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych) rozpoczyna się 8.07.2019 r.

Należy zapoznać się z Regulaminem zawierającym szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów – Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 11 maja 2019 r., poz.3083).

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać Gminnym Ośrodku Administracyjnym Szkół w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, pokój 405 (III piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r. W przypadku składania dokumentów pocztą liczy się data nadania przesyłki. Dokumenty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji w sprawie stypendiów udzielać będą pracownicy GOASz w Niemcach – tel. (081) 756-10-47 lub 756-16-19 w godz. 7.30-15.30.

W bieżącej edycji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obowiązują wnioski wprowadzone Zarządzeniem Nr 103/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami Gminy Niemce. W/w wzory wniosków obowiązują również uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych i klas gimnazjum obowiązują wzory wniosków określone w Zarządzeniu Nr 80/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjum z terenu Gminy Niemce.

W przypadku kandydatów do stypendium – uczniów niepełnosprawnych – należy do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły, do której uczeń uczęszcza zawierające informacje o tym, że dana osoba jest uczniem niepełnosprawnym oraz ocenę z zachowania uzyskaną na świadectwie szkolnym i pozytywną opinię wychowawcy klasy.

Ponadto w związku z obowiązywaniem rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) bardzo proszę o zapoznanie się Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do stypendium Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Niemce oraz złożenie wraz z wnioskiem stypendialnym podpisanego przez wnioskodawcę jednego egzemplarza Klauzuli.

Informacje pochodzą ze strony: www.niemce.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
tel. 81 756-10-47
info@niemce.pl
www.niemce.pl