Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • sportowe27
 • socjalne13
 • naukowe94
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia wójta gminy Lubin 2023

organizator:

Urząd Gminy w Lubinie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.08.2023

Stypendia wójta gminy Lubin 2023

Istnieje możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendium wójta gminy Lubin. Stypendia według nowych obowiązujących zasad przyznawane są jednorazowo, czyli jeden raz w trakcie roku kalendarzowego.

Wnioski o przyznanie stypendium wójta gminy Lubin dla uczniów należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3 w terminie do 31 sierpnia każdego roku, w którym uzyskane zostały osiągnięcia przewidziane w regulaminie przyznawania stypendiów.

O możliwość uzyskania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w trakcie całego roku szkolnego/akademickiego ubiegać mogą się uczniowie i absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Lubin, bez względu na miejsce zamieszkania oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych uczący się poza gminą oraz studenci lub absolwenci studiów wyższych I i II stopnia oraz studenci lub absolwenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Warunki przyznawania stypendium dostępne są na stronie: bip.ug.lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 8403 125.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów:

O stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen) mogą ubiegać się studenci lub absolwenci studiów wyższych I i II stopnia oraz studenci lub absolwenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może uzyskać student lub absolwent, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem gminy Lubin;
 • uzyskał średnią ocen na koniec roku akademickiego – co najmniej 4,7;
 • uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot nie jest objęty egzaminem) i nie
 • przystępował do zaliczeń i egzaminów poprawkowych;
 • jest studentem lub absolwentem studiów wyższych I lub II stopnia, bądź studentem lub absolwentem jednolitych studiów magisterskich do ukończenia 26 roku życia i pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe może uzyskać student lub absolwent, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem gminy Lubin;
 • jest studentem studiów lub absolwentem wyższych stacjonarnych lub niestacjonarnych do ukończenia 26 roku życia i pozostaje na utrzymaniu rodziców;
 • indywidualnie lub grupowo uzyskał tytuł laureata w konkursie lub turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim, zdobywając nagrodę główną lub zajmując miejsca od I do III lub został finalistą w konkursie lub turnieju na szczeblu wyższym, jeśli konkurs lub turniej ten przewidywał eliminacje na szczeblach niższych, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów/turnieju wiedzy, artystycznych, sportowych.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko o jedno stypendium.

Zmiany w regulaminie przyznawania stypendium dla uczniów mają podobny charakter jak stypendia dla studentów. Stypendium ma jednorazowy charakter i dotyczy wyników uzyskanych w roku szkolnym, za który składany jest wniosek. Dodatkowo zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w oparciu o przyjęty uchwałą Nr XXVII/261/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, programem stypendialnym objęte zostały oprócz uczniów szkół średnich również uczniowie szkół podstawowych. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określił nowe, szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb udzielania stypendium wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz w szkołach ponadpodstawowych i średnich zlokalizowanych poza gminą.

Od 2021 roku o stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w trakcie całego roku szkolnego ubiegać się mogą uczniowie i absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Lubin bez względu na miejsce zamieszkania oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych uczący się poza gminą Lubin.

Stypendium wójta dedykowane jest wybitnym uczniom szkól podstawowych i stanowi szczególną formę gratyfikacji szczególnie uzdolnionej młodzieży ze szkół podstawowych, gdyż najzdolniejsze dzieci, za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskują również stypendia przyznawane przez dyrektorów tych jednostek.

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów/absolwentów:

Szkół podstawowych:

 • w klasie IV-VI uzyskać średnią ocen z przedmiotów – co najmniej 5,9;
 • w klasie VII-VIII uzyskać średnią ocen z przedmiotów – co najmniej 5,8;
 • uzyskać wzorową ocenę z zachowania.

Szkół ponadpodstawowych i średnich:

 • być mieszkańcem gminy Lubin;
 • uzyskać średnią ocen z przedmiotów – co najmniej 5,1;
 • uzyskać wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania – dotyczy tylko uczniów/absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów/absolwentów:

Szkół podstawowych:

 • być uczniem klasy IV-VIII;
 • indywidualnie lub grupowo uzyskać tytuł laureata w konkursie lub turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim, zdobywając nagrodę główną lub zajmując miejsca od I do III lub zostać finalistą w konkursie lub turnieju na szczeblu wyższym, jeśli konkurs lub turniej przewiduje eliminacje na szczeblach niższych, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów/turnieju wiedzy, artystycznych, sportowych.

Szkół ponadpodstawowych i średnich

 • być mieszkańcem gminy Lubin;
 • być uczniem szkoły ponadpodstawowej lub policealnej realizującym zajęcia w systemie dziennym;
 • indywidualnie lub grupowo uzyskać tytuł laureata, w konkursie lub turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim, zdobywając nagrodę główną lub zajmując miejsca od I do III lub zostać finalistą w konkursie lub turnieju na szczeblu wyższym, jeśli konkurs lub turniej przewiduje eliminacje na szczeblach niższych, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów/turnieju wiedzy, artystycznych, sportowych.

Informacje pochodzą ze strony: ug.lubin.pl

Sięgnijcie po stypendia dla zdolnych uczniówm studentów i absolwentów z całej Polski!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
tel. 76 8403 125
kancelaria@ug.lubin.pl
ug.lubin.pl