Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe49
 • socjalne8
 • inne7
 • sportowe14
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach Konkursu „Akademia Młodych Serc” 2019

organizator:

Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.08.2019

Stypendia w ramach Konkursu „Akademia Młodych Serc” 2019

Regulamin Konkursu „Akademia Młodych Serc” realizowanego w roku szkolnym/ akademickim 2019/2020 przez RFR SERCE w Kolbuszowej.

Kto może się ubiegać o stypendia
Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych państwowych wyższych uczelni, pochodzących głównie z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Procedura składania wniosków
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RFR „SERCE”, w załącznikach poniżej oraz w siedzibie biura fundacji minimum na 1 miesiąc przed terminem ich składania.

Termin składania wniosków:

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 31 LIPCA

– studenci – 31 SIERPNIA

Za kompletny wniosek uznaje się wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami.
Kandydaci mogą załączyć dodatkowe dokumenty, które komisja może wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stypendiach.
Komisja stypendialna, powołana przez Zarząd Fundacji, rozpatruje jedynie te wnioski, które zostały złożone wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami nie później niż w dniu upłynięcia terminu składania wniosków. Mile widziane jest osobiste złożenie dokumentów przez wnioskodawcę. Nie przyjmowane są wnioski nadesłane faksem lub e-mailem.
Komisja poczyni starania, aby zawiadomić kandydatów o niekompletnych podaniach, o ile nadesłane zostały przed ostatecznym terminem składania wniosków. Po tym terminie niekompletne podania nie będą rozpatrywane.
W przypadkach nie zawinionych przez kandydata, Komisja może rozpatrzyć wniosek nadesłany po terminie, o ile kandydat udowodni, że opóźnienie powstało nie z jego winy.
Procedura przyznawania stypendiów
Stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia akademickie, działalność pozaszkolną zaangażowanie w działalność społeczną w środowisku studenckim i lokalnym.
Stypendystów wybiera komisja stypendialna powołana co roku przez Zarząd RFR „SERCE”. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym jeden przedstawiciel RFR „SERCE”.
Po przyznaniu stypendiów Komisja spisuje raport i przedstawia go do wiadomości publicznej.
RFR „SERCE” ma prawo podać do wiadomości publicznej podstawowe dane osobowe stypendystów.

Kryteria Oceny wniosków
Komisja działa na podstawie ustalonych kryteriów przyznając punktację poszczególnym kandydatom.

Dokumenty wymagane od wnioskodawców:

– wniosek ( z załącznikami)

– oświadczenie o dochodach gosp. Domowego

– udokumentowane osiągnięcia.

Kryteria oceny:

 1. Szczególne udokumentowane osiągnięcia – max. 40 pkt.

– udział w olimpiadach, konkursach, wynalazki, działalność publicystyczna, sportowa, artystyczna, działalność na rzecz szkoły, wolontarystyczna, uczestnictwo w zespołach tanecznych, sportowych, teatralnych, akcjach charytatywnych.

2. Wyniki w nauce – max. 40 pkt.

– średnia ocen z poprzedniego roku

3. Sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium – max. 20 pkt.

-dochody rodzinne

Spośród wnioskodawców spełniających wymagania wybrane zostaną te, które oceniono najwyżej na podstawie punktacji opartej na w.w kryteriach oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Wyboru dokona niezależna Komisja Stypendialna.
Po wyborze w terminie do 7 dni Fundacja powiadomi wytypowanych stypendystów oraz przedstawi wymagane dokumenty do podpisu i zatwierdzenia.

Procedury przekazywania środków:
Wypłata stypendiów może nastąpić wyłącznie po uprzednim spełnieni wymagań regulaminu oraz podpisaniu umów o stypendium z Zarządem Fundacji.
Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego- uczniowie (od września do czerwca), akademickiego – studenci (od października do czerwca)
Stypendium płatne jest w równych miesięcznych ratach zgodnie z umową podpisaną indywidualnie z każdym stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu programu stypendialnego.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjaserce.org

Więcej ogłoszeń znajdziecie w naszym serwisie: zobaczcie, jakie inne stypendia krajowe i zagraniczne czekają na uczniów i studentów! 

Kontakt

Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 74 005
fundacja_serce@op.pl
fundacjaserce.org

Dokumenty

do pobrania