Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe38
 • artystyczne14
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w dziedzinie kultury w Sosnowcu 2024

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 06.05.2024

Stypendia w dziedzinie kultury w Sosnowcu 2024

Prezydent Miasta Sosnowca, działając na podstawie uchwały nr 199/XIX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustanowienia miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i ich wysokości, ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami z budżetu Gminy Sosnowiec w roku 2024.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, wypłacanego przez sześć kolejnych miesięcy od dnia podpisania umowy, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia. Stypendia mogą być przyznawane w następujących kategoriach:

 • stypendia twórcze przyznawane w następujących dziedzinach:
  a) literatura,
  b) sztuki wizualne,
  c) muzyka,
  d) taniec,
  e) teatr,
  f) film,
  g) opieka nad zabytkami,
  h) twórczość ludowa.
 • stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury przyznawane w następujących dziedzinach:
  a) animacja i edukacja kulturalna,
  b) zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

Stypendia przyznawane są na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, która jest mieszkańcem Sosnowca w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2023 poz. 1610 – t. jedn. z późn. zm.) albo realizującej projekt odbywający się w Sosnowcu lub związany z Sosnowcem.
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby fizyczne, które ukończyły 25 lat i jeżeli nie są uczniami, ani studentami.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony wyłącznie na wzorze. Wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta Sosnowca, a także w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Wniosek należy wypełnić komputerowo lub czytelnie pismem drukowanym podając dokładne informacje na temat przedsięwzięcia, które będzie realizowane w ramach przyznanego stypendium.
Podpisane wnioski o przyznanie stypendium oraz dokumentację przedstawiającą własną twórczość artystyczną (np. katalogi wystaw, fotografie, publikacje, dyplomy, recenzje itp.) należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20 (liczy się data wpływu do Urzędu). W przypadku nagrań muzycznych i filmowych przesłać linki lub pliki do 6 maja 2024 roku na adres e-mail: k.celoch@um.sosnowiec.pl, wkp@um.sosnowiec.pl.

Dodatkowo sam wniosek należy wysłać elektronicznie na w/w adresy mailowe w wersji edytowalnej (word).
Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca. Komisja jest organem opiniująco-doradczym.
Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Sosnowca po uzyskaniu opinii Komisji.
Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca o przyznaniu stypendiów ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
Lista osób, które otrzymają stypendia w naborze wniosków, zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta Sosnowca.
Informacje na temat konkursu o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu tel. 32 296-07-41, 32 296-06-48.
Regulamin konkursu, formularz wniosku o przyznanie stypendium, formularz umowy stypendialnej oraz formularz sprawozdania z realizacji stypendium stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Informacje pochodzą ze strony: bip.um.sosnowiec.pl

Inne oferty stypendiów kulturalnych znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 07 41, 32 296 06 48
wkp@um.sosnowiec.pl
www.bip.um.sosnowiec.pl