Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci11
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne17
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2014/2015 – Kościelec

organizator:

Gmina Kościelec

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Kościelec

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 należy składać od dnia  01-09-2014 r. do 12-09-2014 r. w Urzędzie Gminy w Kościelcu w pok. nr 10 (druki wniosków są dostępne od 01-08-2014 r. w pok.  nr  10 oraz na stronie internetowej www.koscielec.ug.gov.pl. w zakładce Komunikaty)

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie na terenie gminy Kościelec oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego uczni
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Uczniowie pełnoletni składają wniosek sami na siebie

Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w:

a). wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,

b). innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, jak wyjazdy do kina, teatru, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a). podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego itp.,

b). przyborów szkolnych,

c). stroju sportowego i obuwia, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach związanych z procesem edukacji ucznia,

d). innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

Wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy  kolegiów dodatkowo, jako całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności:

a). zakwaterowania w bursie, internacie,

b). dojazdu do szkół środkami komunikacji publicznej,

c). opłat za posiłki w stołówce.

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Informacje pochodzą ze strony www.koscielec.ug.gov.pl

Kontakt

Gmina Kościelec
ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec


www.koscielec.ug.gov.pl