Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Luboń

organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Luboń

Stypendia szkolne 2012/2013 – Luboń

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z rodzin o niskim dochodzie na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kryterium dochodowe wynosi 351 zł na osobę w rodzinie. Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium przeznaczone jest dla:

– uczniów zamieszkałych na terenie miasta Luboń

– uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

– wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzo-nym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

– uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

– słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Wnioski o stypendium szkolne:

Wnioski o stypendium szkolne należy pobierać w biurze podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

Termin składania wniosków upływa  15 września 2012 roku.

Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, należy także złożyć oświadczenie o pracach dorywczych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Wysokość stypendium szkolnego:

– Dochód od 0,00 zł do 200,00 zł – 91,00 zł miesięcznie na jednego ucznia

– Dochód od 200,00 – 250,00 zł – 82,10 zł miesięcznie na jednego ucznia

– Dochód od 250,00 zł do 351,00 zł – 72,80 zł miesięcznie na jednego ucznia

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pomoc materialna może być udzielane uczniom w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów.

– świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Informacje pochodzą ze strony mops-lubon.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu
ul. Źródlana 1
62-030 Luboń
tel. 61 810 50 85
mops@lubon.pl
www.mops-lubon.pl