Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne45
 • naukowe109
 • inne18
 • sportowe44
 • socjalne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd84
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Luboń

organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Luboń

Stypendia szkolne 2012/2013 – Luboń

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z rodzin o niskim dochodzie na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kryterium dochodowe wynosi 351 zł na osobę w rodzinie. Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium przeznaczone jest dla:

– uczniów zamieszkałych na terenie miasta Luboń

– uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

– wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzo-nym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

– uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

– słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Wnioski o stypendium szkolne:

Wnioski o stypendium szkolne należy pobierać w biurze podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

Termin składania wniosków upływa  15 września 2012 roku.

Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, należy także złożyć oświadczenie o pracach dorywczych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Wysokość stypendium szkolnego:

– Dochód od 0,00 zł do 200,00 zł – 91,00 zł miesięcznie na jednego ucznia

– Dochód od 200,00 – 250,00 zł – 82,10 zł miesięcznie na jednego ucznia

– Dochód od 250,00 zł do 351,00 zł – 72,80 zł miesięcznie na jednego ucznia

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pomoc materialna może być udzielane uczniom w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów.

– świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Informacje pochodzą ze strony mops-lubon.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu
ul. Źródlana 1
62-030 Luboń
tel. 61 810 50 85
mops@lubon.pl
www.mops-lubon.pl