Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne25
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Lipiany

organizator:

Urząd Miejski w Lipianach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Lipiany

Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków na stypendia i zasiłki szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 351 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.

Jak ubiegać się o pomoc ?

Wnioskio przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminieod 01 września do dnia 15 września 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Lipianach, pok. nr 6.

W przypadku:

 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kolegiów pracowników służb społecznych,

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2012 roku.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Gdzie pobrać druk wniosku?

Formularze wniosków, wraz z ulotką informacyjną określającą wykaz wymaganych załączników dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lipianach oraz do pobrania ze strony internetowej www.lipiany.pl

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć:
– rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, gdy uczeń jest niepełnoletni,
– pełnoletni uczeń
– odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka (przez ośrodek należy rozumieć ośrodek publiczny i niepubliczny umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki).

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek złożono.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Natomiast w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Do wniosku odpowiednio należy dołączyć:

1. zaświadczenie od pracodawcy albo oświadczenie o wysokości dochodu, w przypadku umowyo pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło;
2. decyzja, przekaz, przelew pieniężny albo oświadczenie o wysokości świadczenia w przypadku otrzymywania emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego;
3. w przypadku uzyskiwania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacjęo formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w Zakładzie UbezpieczeńSpołecznych, a także oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu.
4. w przypadku uzyskiwania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego informacjęo wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania
4) dochodów z innych źródełniżpozarolnicza działalnośćgospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;

5. zaświadczenie/decyzja albo oświadczenie o wysokości pobieranych świadczeńrodzinnych i opiekuńczych lub ich niepobieraniu;
6. zaświadczenie/decyzja albo oświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń pieniężnychz pomocy społecznej lub ich niepobieraniu;
7. zaświadczenie/decyzja albo oświadczenie o wysokości pobieranego dodatku mieszkaniowego lub nie pobieraniu dodatku mieszkaniowego;
8. potwierdzenie wysokości otrzymanych alimentów, w przypadku nieściągalności zaświadczenie od komornika albo oświadczenie;
9. zaświadczenie albo oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej oraz o pobieraniu, lub nie pobieraniu świadczeńdla bezrobotnych w przypadku osób bezrobotnych, (w przypadku pełnoletnich osób uczących się- informacja o nauce w systemie dziennym);
10. zaświadczenie z gminy albo oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
11.zaświadczenie albo oświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeńw przypadku uczniów odbywających praktyki zawodowe;                            
12. udokumentowanie kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
13. oświadczenia członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pracy dorywczej;
14. oświadczenie o pomocy pieniężnej uzyskiwanej od szerzej rozumianej rodziny i innych osób;
15. dokumenty dotyczące innych dochodów;
16. zaswiadczenie o kontynuowaniu nauki przez dziecko.

Uwaga!

Do dochodu nie wlicza się:

1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2. zasiłku celowego;
3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4. wartości świadczenia w naturze;
5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Komu stypendium szkolne nie przysługuje?

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Lipiany
 • jeśli  dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, aktualnie 351 zł na osobę w rodzinie
 • uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,
 • uczniowi  który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie)

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą- obejmuje:

1. koszty dodatkowego języka obcego;
2. zajęcia na basenie
3. koszty nauki gry na instrumentach;
4. czesne za naukę w niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej;
5. koszty zajęć wyrównawczych organizowane przez szkoły w związku z egzaminami kończącymi szkołę (końcowymi).

Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa wyżej, realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników- obejmuje:

1. zakup podręczników szkolnych, lektur szkolnych, słowników, zeszytów przyborów szkolnych i innych pomocy naukowych;
2. zakup pomocy dydaktycznych (np. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, globusy, mikroskopy, kalkulatory itp.);
3. zakup artykułów szkolnych (np. piórniki, bloki, długopisy, flamastry, kredki, pędzle, brystol, papier kolorowy, plastelina itp.)
4. zakup tornistra (plecaki szkolne, torby szkolne, torby sportowe)
5. zakup instrumentów niezbędnych do nauki muzyki;
6.  zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego;
7. zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (para na semestr);
8. w uzasadnionych przypadkach także okulary korekcyjne i lecznice niezbędne do nauki;
9. strój galowy i strój szkolny (mundurek) jeżeli wymagany jest przez  szkołę;
10. przybory do nauki zawodu;11.komputer, oprogramowanie, drukarka;
12. tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego;multimedialne programy edukacyjne;
13. biurko, krzesło do biurka;
14. sprzęt sportowy (np. piłki, rakiety tenisowe, skakanki, itp.);
15. strój na basen (strój kąpielowy, klapki, czepek kąpielowy itp.);
16. wycieczki szkolne, po uprzednim poświadczeniu kosztów wycieczki przez szkołę
17. opłata za ubezpieczenie szkolne i komitet rodzicielski.

Stypendium przyznane w formach, o których mowa wyżej jest realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – obejmuje:

1.  koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem w bursie, internacie
2.  koszty dojazdu do szkoły (koszty biletu miesięcznego).     

Stypendium szkolne przyznane na pokrycie kosztów, o których mowa wyżej realizowane jest w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu lub przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia po uprzednim udokumentowaniu ponoszonych kosztów.
– świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Zasiłek szkolnymoże być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:
1.  pożar;
2.  zalanie domu, mieszkania w wyniku powodzi;
3.  długotrwała choroba jednego z rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
4.  śmierci jednego z rodziców lub opiekunów prawnych;
5.  nieszczęśliwy wypadek.

Wnioskio przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.Wszystkich zainteresowanych prosi się o terminowe kompletowanie dokumentów do wniosku, co pozwoli na ich sprawne rozpatrywanie. W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pok. nr 6 tel. 91 564 10 49 (wew.101)

Informacje pochodzą ze strony www.lipiany.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Lipianach
ul. Plac Wolności 1
74-240 Lipiany


www.lipiany.pl