Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Łęknica

organizator:

Gmina Łęknica

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Łęknica

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł,   a od października 2012 r. miesięczna kwota dochodu na osobę nie może być większa niż 456 zł netto. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2012 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Termin składania wniosków:
– od 3 do 15 września 2012 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
– od 3 września do 15 października 2012 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim ul.Żurawska 1, I piętro,pok.104

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (NETTO)
odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
– decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
– w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
– zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne),
– zaświadczenie o uzyskanym dodatku mieszkaniowym
– zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
– oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),
– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)
– dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Łęknica należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.

Informacje pochodzą ze strony bip.umleknica.pl

Kontakt

Gmina Łęknica
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica


bip.umleknica.pl