Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne4
 • naukowe19
 • artystyczne24
 • muzyczne15
 • inne7
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Łęknica

organizator:

Gmina Łęknica

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Łęknica

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł,   a od października 2012 r. miesięczna kwota dochodu na osobę nie może być większa niż 456 zł netto. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2012 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Termin składania wniosków:
– od 3 do 15 września 2012 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
– od 3 września do 15 października 2012 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim ul.Żurawska 1, I piętro,pok.104

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (NETTO)
odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
– decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
– w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
– zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne),
– zaświadczenie o uzyskanym dodatku mieszkaniowym
– zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
– oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),
– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)
– dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Łęknica należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.

Informacje pochodzą ze strony bip.umleknica.pl

Kontakt

Gmina Łęknica
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica


bip.umleknica.pl