Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Rzgów

organizator:

Urząd Miejski w Rzgowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Rzgów

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy Rzgów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może  być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn.zmianami) wynosi ona aktualnie 351,00 zł netto (zastrzega się, że kwota ta może zostać zmieniona).

Stypendium  szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej  jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających  dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami -realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla dzieci i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy uczeń który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 1.280,00 zł, a w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1.152,00 zł

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach:

 • edukacyjnych, wykraczających poza program nauczania(wycieczki szkolne do teatru, kina, muzeum, zielone szkoły)
 • wyrównawczych, dla uczniów z dysleksją, logopedycznych, rehabilitacji wzroku, słuchu, terapii pedagogicznej itp.,
 • edukacyjnych, realizowanych poza szkołą (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe, komputerowe)

Stypendium  może też być udzielane w formie rzeczowej: zakup podręczników, słowników, lektur, zeszytów, długopisów, stroju gimnastycznego itp. Można udzielić stypendium w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Wysokość przyznanego stypendium jest uzależniona od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny, potrzeb edukacyjnych ucznia oraz innych okoliczności.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30  marca 2005r.) do dnia 15 września danego roku szkolnego (a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i pracowników służb społecznych do dnia 15 października) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Wniosek może być złożony przez rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka czy kolegium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja stypendialna, którą powołuje Burmistrz Rzgowa na okres roku szkolnego, a do jej zadań należy analiza i opiniowanie złożonych wniosków.

Przyznane stypendia szkolne będą przekazywane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi na podstawie przedłożonych faktur, rachunków itp. z okresu, na który będzie przyznane stypendium.

Druki wniosków na rok szkolny 2011/2012  można pobierać drogą elektroniczną lub bezpośrednio w placówkach wymienionych poniżej:

 • w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Plac 500- lecia 22, 95-030 Rzgów tel. 214-12-10, www bip.rzgow.tensoft.pl, www.rzgow.pl.
 • w Szkole Podstawowej im.Jana Długosza w Rzgowie, ul.Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel. 214-10-39
 • w Szkole Podstawowej w Guzewie, tel 214-10-86
 • w Szkole Podstawowej Św.Królowej Jadwigi w Kalinie tel. 214-10-77,
 • w Gimnazjum im.K.Jagiellończyka w Rzgowie,ul.Szkolna 3, 95-030 Rzgów,tel 214-13-39
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul.Rawska 8, 95-030 Rzgów, tel.214-21-12

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w wymienionych wyżej  instytucjach.

Informacja pochodzi z estrony: www.rzgow.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500- lecia 22
95-030 Rzgów


www.rzgow.pl