Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Przytoczna

organizator:

Urząd Gminy Przytoczna

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Przytoczna

W roku szkolnym 2011/2012 wnioski można składać w Urzędzie Gminy Przytoczna pokój nr 4 (parter) w terminie do 15.IX.2011r.

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy PRZYTOCZNA.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy PRZYTOCZNA

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (w ciągu roku szkolnego).
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 • rodziców
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły

Pouczenie:
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w  postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 • Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu  podręczników i pomocy naukowych.
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do gminy,

 • dokumentów potwierdzających dochód netto osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku tj.:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu – netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku osób pracujących)
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu pracy o wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych.
 • odcinek renty, emerytury bądź kserokopia decyzji,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy, dodatek mieszkaniowy),
 • zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny,
 • zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,
 • zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, niepełnosprawnego, z tytułu wielodzietności,
 • zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej dodatek na dojazdy,
 • zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek wychowawczy
 • zaświadczenie/kserokopia decyzji w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej,
 • zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu (netto) z tytułu kształcenia zawodu
 • (w przypadku osób uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych),
 • zaświadczenie potwierdzające otrzymywanie świadczeń z powodu odbywania przez członków gospodarstwa domowego służby wojskowej,
 • zaświadczenie potwierdzające otrzymywanie bądź przekazywanie dochodu z tytułu alimentów –   kserokopia wyroku sądu zasądzającego wysokość alimentów, kserokopia ugody a w przypadku   nieściągalności alimentów – kserokopia decyzji komornika,
 • w przypadku utraty dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt np. kserokopia świadectwa pracy, a także zaświadczenie
 • z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna,
 • oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z prac dorywczych,
 • oświadczenie o otrzymywaniu pomocy finansowej od rodziny,
 • oświadczenie o uzyskiwaniu dochodu w walucie obcej,
 • oświadczenie o otrzymywaniu bądź nie, innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • oświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych – przyjmuje się iż z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł
 • w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres za który uzyskano ten dochód,-  w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
 • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w przypadku osoby samotnie gospodarującej 477 zł, czyli kwoty 2 385 zł
 • kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 351 zł, czyli kwoty 1 755 zł kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy poczynając od miesiąca w którym dochód został otrzymany.

Informacja pochodzi ze strony: www.przytoczna.pl

Kontakt

Urząd Gminy Przytoczna
ul. Rokitniańska 4
66-340 Przytoczna


www.przytoczna.pl