Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe5
 • naukowe24
 • artystyczne13
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie14
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Pasłęk

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Pasłęk

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Pasłęk

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 złotych netto (art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm. oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Stypendium szkolne przysługuje
:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic lub pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie Gminy Pasłęk,
 • dyrektor szkoły / kolegium.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych stypendium szkolne może być udzielone również w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych, a także druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. św. Wojciecha 5 –pok. Nr 21 (II piętro)

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (0-55) 248-20-01 wew. 39.

Wnioski o udzielenie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Pl. św. Wojciecha 5 – od 1 września do dn. 15 września bieżącego roku.

Informacje pochodzą ze strony www.paslek.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Pasłęk
Plac Świętego Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
tel. 55 248 20 01
paslek@paslek.pl
www.paslek.pl