Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Lębork

organizator:

Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Lębork

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Lęborka do 15 września 2011 r. mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2011/2012. Pomoc materialna ma charakter socjalny. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższa niż 351 zł. W ubiegłym roku przyznano ok. 450 stypendiów dla ok. 200 rodzin.

Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, której powodem są niskie dochody na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium udzielane jest m.in. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania, udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a także pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Wypłata stypendium następuje na podstawie przedłożonych oryginalnych dowodów (np. faktur) potwierdzających poniesienie kosztu przez wnioskodawcę.

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych można pobrać i złożyć w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku. Więcej o pomocy materialnej dowiedzieć się można ze strony internetowej: bip.um.lebork.pl (zakładka: „jak załatwić sprawę/Referat spraw społecznych”).

Wymagane dokumenty:
– wypełniony druk wniosku – formularz do pobrania w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku, w Kancelarii Urzędu Miejskiego (hol główny – okienko nr 1 lub 2) lub z załącznika.
– dokumenty poświadczające dochody osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. m.in.: 

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu (netto)
 • odcinek i decyzję przyznającą świadczenie emerytalne/rentowe
 • zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej
 • prowadzący działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania
 • prowadzący gospodarstwo rolne – informacja o ilości ha przeliczeniowych
 • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej   o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
 • wyrok sądu zasądzający alimenty
 • zaświadczenie od komornika o przekazanych należnościach alimentacyjnych
 • orzeczenie o niepełnosprawności

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów określonych w odrębnych przepisach:

1) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia: 

 • uczniom szkół publicznych
 • uczniom szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych dla młodzieży i dorosłych
 • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich
 • słuchaczom publicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych
 • słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich
 • słuchaczom niepublicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych

2) do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki: 

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Wysokość stypendium szkolnego ustala się biorąc pod uwagę sytuację materialną uczniów i ich rodzin oraz inne istotne okoliczności, tj.:

 • dochód na osobę w rodzinie do 100 zł – minimalna wysokość stypendium 109,20 zł
 • dochód na osobę w rodzinie od 100-200 zł – minimalna wysokość stypendium 91 zł
 • dochód na osobę w rodzinie powyżej 200 zł – minimalna wysokość stypendium 72,80 zł

Informacja pochodzi ze strony: bip.um.lebork.pl

Kontakt

Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku
ul. Armii Krajowej 14
Lębork
tel.: 59 8637 726