Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Karczmiska

organizator:

Urząd Gminy Karczmiska

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Karczmiska

Gmina Karczmiska informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 będzie można składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Karczmiskach – Gimnazjum w Karczmiskach (tel. 81 828 70 34), ul. Szkolna 1 – w terminach od dnia 01 września 2011r.:

– do 15 września 2011r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych
oraz
– do 15 października 2011r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Wniosek o wypłatę stypendium winien zawierać wszystkie dane określone w art. 90 n ust. 1-5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w szczególności:
1). imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2). miejsce zamieszkania ucznia;
3). dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5;
4). pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna;
5). w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wnioskodawca może złożyć wniosek własny zawierający w/w dane lub PROJEKT WNIOSKU stanowiący Załącznik do Informacji, który można pobrać we wszystkich szkołach na terenie Gminy, Urzędzie Gminy (Sekretariat, Insp. oświaty) oraz za pośrednictwem Internetu (pobierz).

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczmiska oraz Uchwała Nr XXXIII/214/10 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadzająca Regulamin, oraz zmiana Regulaminu z roku 2011 r. dostępna jest w szkołach z terenu Gminy oraz na stronie podmiotowej BIP (www.karczmiska.bip.lublin.pl – zakładka Prawo Miejscowe – Uchwały Rady Gminy).

STYPENDIUM SZKOLNE MOŻE BYĆ UDZIELONE W FORMIE:

1). całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w dodatkowych lekcjach języków obcych, zajęciach sportowych, muzycznych, tanecznych, zajęciach dla dyslektyków i dysgrafików,
2). pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot lub dofinansowanie zakupu:
a). podręczników szkolnych do poszczególnych poziomów nauczania według obowiązującego wykazu opracowanego przez komisje przedmiotowe,
b). encyklopedii, słowników języków obcych, słownika ortograficznego, słownika języka polskiego, słownika wyrazów obcych, zbiorów zadań, tablic matematycznych, atlasów, repetytoriów, poradników i lektur szkolnych,
c). zakupu zestawu komputerowego, płyt CD, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, papieru i tuszu do drukarki oraz zwrotu opłat abonamentowych za internet,
d). stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego, w tym: dres sportowy, spodenki sportowe, koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe do ćwiczeń, komplet skarpet sportowych, strój pływacki (czepek, okulary, kostium),
f). innych pomocy i przyborów, okularów korekcyjnych i instrumentów muzycznych oraz wyposażenia ucznia niezbędnego na danym etapie (profilu) kształcenia wskazanego przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
g). kosztów pobytu lub wyjazdu na wycieczkę szkolną lub inną imprezę organizowaną przez szkołę o charakterze edukacyjnym (np. wyjazd do kina, teatru, muzeum, zielona szkolę).

3). całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności: opłaty za czesne, koszty zakwaterowania i wyżywienia (opłaty za bursę, internat itp.), opłaty za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (bilety miesięczne).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 351 zł ( art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).

UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSZENI SĄ O SKŁADANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW TAK, ABY MOŻNA USTALIĆ DOCHODY WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY UCZNIA POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM:

1. Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na źródło ich uzyskania z wyjątkiem jednorazowego świadczenia socjalnego, wartości w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. oraz już otrzymywanego stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
2. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać jego dochody z miesiąca złożenia wniosku.
3. Do uzyskanych przychodów nie wlicza się (i nie uwzględnia w tabelce): podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł (składek KRUS nie odejmuje się).
5. Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, czyli:
a). imiennych faktur VAT, lub rachunków, paragonów, dowodów wpłat wystawionych na ucznia, pełnoletniego wnioskodawcę (ucznia), rodzica lub opiekuna prawnego,
b). oświadczeń wystawionych przez pełnoletniego wnioskodawcę (ucznia), rodzica lub opiekuna prawnego, – nie wcześniej niż w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego (lipiec, sierpień).

(kolor czerwony czcionki oznacza zmiany wprowadzone w Regulaminie w 2011 r.)

Wnioskodawca przedstawia również jako załączniki do wniosku:

inne dokumenty, jeśli uzna, iż potwierdzają trudną sytuację bytową jego rodziny, w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności określone w art. 90d. ust. 1 jak np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, wystąpiła długotrwała choroba lub zdarzenie losowe, w tym. m.in.:

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o nie uzyskiwaniu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy,
– zaświadczenie lekarskie o ciężkiej lub długotrwałej chorobie ze Specjalistycznych Poradni Lekarskich,
– inne dokumenty, oświadczenia, które wnioskodawca uzna dla potwierdzenie trudnej sytuacji bytowej rodziny.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
:

1. Rodziców niepełnoletniego ucznia, opiekunów prawnych ucznia.
2. Pełnoletniego ucznia.
3. Dyrektora szkoły.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO
:
Uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów: Ustala się dwie grupy dochodowe (wysokość dochodu zaokrągla się do pełnych złotych):

I grupa – dochody miesięczne na członka rodziny od 0 zł – 175 zł – wysokość stypendium na 1 miesiąc wynosi 91,00 zł,
II grupa – dochody miesięczne na członka rodziny od 176 – 351 zł – wysokość stypendium na 1 miesiąc wynosi 72,80 zł.

W/w kwoty ulegają zwiększeniu o 10 zł/miesiąc w razie zaistnienia jednej z okoliczności o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, a która zostanie ujęta i potwierdzona we wniosku.

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
:

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zależnego od losu – kolei, wydarzeń życia, czyli każdego zdarzenia niezależnego od woli człowieka. Za zdarzenie losowe, w szczególności można uznać:

1). śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
2). klęska żywiołowa, pożar lub zalanie mieszkania, powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
3). inne nagłe zdarzenie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia i przebieg nauki ucznia.

2. Zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa wnioskodawca w sekretariacie Zespołu Szkół Karczmiska – Gimnazjum Karczmiska, ul. Szkolna 1 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wypłata stypendium (zasiłku) będzie następować w kasie w terminach podanych w decyzji przyznającej stypendium (zasiłek) pod warunkiem dostarczenia przez stronę oryginalnych rachunków i faktur dokumentujących zakup przedmiotów. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki wypłacone będą do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki, faktury (oświadczenia, nie więcej niż do kwota przyznanego stypendium (zasiłku) określonej w decyzji.

Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego można uzyskać u Insp. oświaty i kultury Urzędu Gminy (tel. 81 828 70 26 w. 12), Zespole Szkół Karczmiska – Gimnazjum Karczmiska (tel. 81 828 70 34) lub pozostałych szkołach z terenu Gminy Karczmiska.

Informacje pochodzą ze strony www.karczmiska.pl

Kontakt

Urząd Gminy Karczmiska
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828 70 26
karczmis_g@woi.lublin.pl
www.karczmiska.pl