Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Szkolne 2011/2012 – Chojnice

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia Szkolne 2011/2012 – Chojnice

Rrealizatorem pomocy o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Chojnice,  jest wyłącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, parter w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach.

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie ( Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, z późn. zm. ) oraz Regulaminu przyznawania  w gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych ( Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2010 r. Nr 147, poz. 2858 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 163 ), Urząd informuje, że nowe regulacje dotyczą, w szczególności:

 • wyłączenia z postępowania administracyjnego w sprawach o stypendia i/lub szkolne Komisji stypendialnej, co oznacza, że świadczenia te  – w formie decyzji administracyjnej – przyznaje dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach,  po uprzednim określeniu, w drodze zarządzenia  wewnętrznego,  szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym,  uwzględniających  różnorodność faktycznych dochodów i sytuacji  życiowych w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza,  wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz  liczbę złożonych  wniosków,
 • obowiązku umieszczania – w składanych wnioskach –  przez osoby ubiegające się o stypendium i/lub zasiłek szkolny, własnoręcznie napisanej i podpisanej czytelnym  podpisem, klauzuli: „Jestem  świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Powyższe, regulacje spowodowały konieczność naniesienia, niewielkich, zmian
do druków  wniosków, wzory których dostępne są:

 • na stronie internetowej gminy Chojnice – www.gminachojnice.pl,
 • w każdej szkole na terenie gminy Chojnice,
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Urząd przypomina, że – nadal:
a). każdy druk wniosku składa się z czterech części, w tym:

 • CZĘŚĆ A: „Informacje i oświadczenia wnioskodawcy”, należy wypełnić  w jednym egzemplarzu;
 • CZĘŚĆ B: „Uwagi pracownika socjalnego oraz decyzja dyrektora GOPS w Chojnicach”;
 • CZĘŚĆ C: „Informacje o uczniu ubiegającym się o stypendium”, należy wypełnić oddzielnie dla każdego ucznia, np.: jeżeli rodzic ubiega się o stypendium dla trojga dzieci, tę część wypełnia 3 razy;
 • CZĘŚĆ D: „Informacje o sytuacji materialnej i o członkach rodziny”, nie wypełniają wnioskodawcy (rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń), których rodzina (tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe) korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, warunkiem, że wywiad środowiskowy został sporządzony w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o stypendium i/lub zasiłek szkolny lub w miesiącu wpływu tego wniosku;

b). wnioski o przyznanie stypendium i/lub zasiłku szkolnego należy składać osobiście do pracowników  socjalnych GOPS w Chojnicach, w terminach:
-w sprawie stypendium szkolnego: do 15 września 2011 r
., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października;
-w sprawie zasiłku szkolnego: nie później niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wykaz pracowników socjalnych, obsługujących  mieszkańców poszczególnych sołectw w gm. Chojnice:
1. Knuth Aldona tel. 3973496, wew. 364, pok. 012. Kruszka, Lotyń, Nowa Cerkiew, Sławęcin.
2. Majewska Tatiana tel. 3973496, wew. 346, pok. 013. Klawkowo, Krojanty, Swornegacie.
3. Maksimczyk Teresa tel. 3973496, wew. 330, pok. 013. Chojniczki, Czartołomie-Jarcewo, Powałki, Zbeniny.
4. Mrówczyńska Elwira tel. 3973496, wew. 365, pok. 014. Charzykowy, Granowo, Kopernica.
5. Neja-Pyr Nina tel. 3973496, wew. 363, pok. 014. Ciechocin, Nowe Ostrowite, Ostrowite, Pawłówko.
6. Orszewska Wiesława tel. 3973496, wew. 322, pok. 011. Pawłowo, Silno.
7. Rychter Kazimiera tel. 3973496, wew. 324, pok. 012. Chojnaty, Doręgowice, Kłodawa, Moszczenica, Nieżychowice.
8. Warmbier Ewa tel. 3973496, wew. 345, pok. 011. Angowice, Lichnowy, Racławki, Topole.
9. Warsińska Danuta tel. 3973496, wew. 362, pok. 011. Gockowice-Objezierze, Nowy Dwór-Cołdanki, Ogorzeliny.

c).uprawnionymi do otrzymania stypendium i/lub zasiłku szkolnego – są:
– uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 r.ż.;
– wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, ukończenie realizacji –odpowiednio – obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
– uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
– słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 r.ż.;
d). stypendium i/lub zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, wychowanek lub słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ( tj. spokrewnionych lub  niespokrewnionych osób, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe ), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
e). formami stypendium szkolnego są:
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,  wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach  edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym,w szczególności: dodatkowe płatne zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe, nauka języka obcego i inne poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia;
– pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym, w szczególności: na zakup podręczników, słowników,  atlasów, encyklopedii, zeszytów, tornistra, przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych, wymaganego przez szkołę stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego oraz innych przyborów szkolnych i pomocy naukowych niezbędnych do uczenia się, w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym, w szczególności: za dojazdy (środkami komunikacji zbiorowej) – do i ze szkoły, pobyt w bursie/internacie,  wyżywienie – dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
– świadczenia pieniężne – w sytuacji stwierdzenia przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, braku możliwości przyznania stypendium  w ww.formach;
f ). formami zasiłku szkolnego są:
– świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;
– pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym;
g). obowiązuje określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) kryterium dochodowe, uprawniające do ubiegania  się o stypendium i/lub zasiłek szkolny – dochód na jedną osobę w rodzinie (tj. wszystkie spokrewnione lub niespokrewnione osoby razem zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe) nie może być większy od kwoty 351 zł;
h). stypendium i/lub zasiłek szkolny przyznawane są na wniosek składany przez:
– rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
– pełnoletniego ucznia,
– dyrektora szkoły;
i). do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty (np.: zaświadczenia, oświadczenia nakazy płatnicze, decyzje, odcinki renty/emerytury, przekazy pocztowe, wyrok lub ugodę sądu), potwierdzające wysokość dochodów netto, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania ( np. z tytułu: wynagrodzenia za pracę, prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków z PUP, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, otrzymywanych stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego, itp. ) przez poszczególnych członków rodziny – tj. wszystkich spokrewnionych i niespokrewnionych osób, razem zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe;
j). stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę jego przyznania, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
k). wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia pracownika socjalnego o zmianie lub ustaniu przyczyn/y, które/a stanowiły/a podstawę do  przyznania stypendium (np.: wzrost dochodu, zaprzestanie nauki przez ucznia, itp.).

Uwaga!
Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego: „Kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Informacje pochodzą ze strony www.bip.gminachojnice.com.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
Chojnice