Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2010/2011 – Iwonicz Zdrój

organizator:

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne 2010/2011 – Iwonicz Zdrój

Pomoc materialna przysługuje:
1.Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2.Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3.Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Charakter pomocy materialnej:
socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.

Stypendium nie przysługuje:
1.uczniom klas zerowych,
2.uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
1.który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
2.który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1.rodziców niepełnoletniego ucznia,
2.pełnoletniego ucznia,
3.dyrektora szkoły,
4.z urzędu,

Pouczenie
:
1.Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
2.Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
3.Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
4.Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie
:
1.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym: zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach wyrównawczych, zajęciach o charakterze informatycznym, artystycznym, sportowym, nauki języka obcego, których nie ma w szkole, zajęciach korygujących wady rozwojowe (basen, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne).
2.Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności na: zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, itp. zakup książek pomocniczych zakup przyborów, artykułów szkolnych, długopisów, piórników, plecaków, kalkulatora, itp. .zakup tuszu, tonera i papieru do drukarki, stroju sportowego czy szkolnego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę np: stroje wymagane statutem szkoły oraz odzież robocza wymagana na odbywanych praktykach zawodowych, innej odzieży potrzebnej do realizacji procesu nauki, dofinansowanie wycieczki szkolnej, dofinansowanie tzw. zielonej szkoły, dofinansowanie wyjazdu na konkursy, dofinansowanie zakupu – komputera, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, skanera, klawiatury, myszki, głośników, dofinansowanie zakupu – uczniom uzdolnionym – sprzętu muzycznego, dofinansowanie abonamentu za Internet.
3.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, związanych z kosztami ponoszonymi na : zakwaterowanie w internacie czy bursie, zakup posiłków w internacie czy stołówce szkolnej, koszty dojazdu do szkoły w formie imiennego biletu miesięcznego (w tym również komunikacji miejskiej).
Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. rachunki, faktury, bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
1.wniosku,
2.zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
b. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna
d. odcinek renty/emerytury
e. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej):
f. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
3. kopii aktu zgonu rodzica, dziecka.
4. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
5. zaświadczeniu ze szkoły w przypadku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, kserokopia legitymacji szkolnej potwierdzona za zgodność z oryginałem
6. zaświadczeniu o pobieranym stypendium z innych środków publicznych (wysokość miesięczna)
7. zamiast zaświadczeń o wysokości dochodu można przedłożyć zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
8. Innych zaświadczeń, których potrzeba załączenia wynika z treści wniosku.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI.

Osobą udzielającą informacji ds. dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych jest:
Bartłomiej Kucza, tel. 13 43 502 12 w. 142.

Informacje pochodzą ze strony iwonicz-zdroj.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
Al. Słoneczna 28
38-440

Iwonicz-Zdrój