Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni61
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne4
 • sportowe47
 • naukowe20
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd66
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolen dla uczniów z terenu Gminy Bejsce

organizator:

Urząd Gminy Bejsce

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolen dla uczniów z terenu Gminy Bejsce

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych:

 • podstawowych
 • gimnazjum

Aby uzyskać stypendium należy spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – obecnie jest to 351 zł na osobę w rodzinie.

Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego – 207 zł mieś. od l ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. w tym przypadku za sierpień 2010 roku. Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.

Druk o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w sekretariacie każdej szkoły podlegającej gminie Bejsce lub w Referacie Spraw Ogólnych i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce pok. nr 14. Wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny (który będzie „reprezentował” małoletniego ucznia – pobierał stypendium, przedkładał dokumenty) lub sam uczeń – jeśli jest osobą pełnoletnią.Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną rodziny ucznia, tj.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za m-c sierpień 2010 r. (rodziców, ucznia z praktyki zawodowej)
 • odcinek emerytury/renty/zasiłku chorobowego
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego bez prawa do zasiłku lub z prawem do zasiłku dla bezrobotnych i jego wysokością za m-c sierpień 2010 roku
 • decyzję o wymiarze podatku rolnego na rok 2010
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobieranych z GOPS w Bejscach (świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy, inne)
 • informację o uzyskiwanych alimentach/odcinek zapłaty alimentów
 • w przypadku rodziny niepełnej – kserokopię aktu zgonu rodzica lub wyroku orzekającego rozwód rodziców
 • w przypadku osób niepracujących i niezarejestrowanych w PUP – należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości i złożyć stosowne oświadczenie
 • inne dokumenty, niewymienione wyżej, niezbędne dla właściwej oceny sytuacji materialnej i rodzinnej

Informacje pochodzą ze strony www.bip.gminy.com.pl

Kontakt

Urząd Gminy Bejsce
Bejsce
28-512 Bejsce
tel.: (41) 351 10 10
ugbejsce@poczta.onet.pl
www.bejsce.com.pl