Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe46
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Miasta Torunia

organizator:

Prezydent Miasta Torunia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 05.09.2016
wartość stypendium: 2500 zł

Stypendia Prezydenta Miasta Torunia

O stypendia Prezydenta Miasta Torunia może ubiegać się:

I. Uczeń mieszkający w Toruniu, który w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum, o ile spełnia jednocześnie warunki:

1) uzyskał na świadectwie w roku szkolnym 2015/2016 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,50 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

2) uzyskał w roku szkolnym 2015/2016:

a) tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zwalniający ucznia:

– szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu,

– gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z trzeciej części tego egzaminu,

b) tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający ucznia:

– gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z trzeciej części tego egzaminu,

c) tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych stanowiący podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d) tytuł laureata konkursu lub tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych w lit. a – e

e) znaczące osiągnięcia edukacyjne, inne niż wymienione w lit. a-d.

II. Uczeń mieszkający w Toruniu, który w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczał do szkoły ponadgimnazjalnej, o ile spełnia jednocześnie warunki:

1) uzyskał na świadectwie w roku szkolnym 2015/2016 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,50 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

2) uzyskał w roku szkolnym 2015/2016:

a) tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający ucznia:

– ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b) tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający ucznia szkoły ponadgimnazjalnej –
z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

c) tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych stanowiący podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d) tytuł laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu zwalniający ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,

e) tytuł laureata konkursu lub tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych w lit. a – e konkursach, turniejach lub olimpiadach,

f) znaczące osiągnięcia edukacyjne, inne niż wymienione w lit. a-f

3) nie jest w roku szkolnym 2015/2016 uczniem klasy programowo najwyższej.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć do 5 września 2016 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Juliana Fałata 39.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?
1) kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający rok szkolny, na który przyznaje się stypendium lub kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego, w którym przyznaje się nagrodę,
2) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć,
3) rekomendację dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w której uzyskał osiągnięcia,
4) zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły w roku szkolnym, na który ma być przyznane stypendium.

Jakie są kategorie stypendium i w jakiej formie się je przyznaje?
Stypendium jest przyznawane w trzech kategoriach zależnie od typu szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016uzyskał odpowiednie osiągnięcia (stypendium I kategorii – szkoła ponadgimnazjalna, stypendium II kategorii – gimnazjum, stypendium III kategorii – szkoła podstawowa). Miesięczna wysokość stypendium wynosi 250 zł
w przypadku I kategorii, 200 zł – II kategoria, 150 zł – III kategoria. Stypendium jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Informacje pochodzą ze strony: www.torun.pl

Kontakt

Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń prezydent@um.torun.pl
tel. 56 622 25 55
www.um.torun.pl

Dokumenty

do pobrania