Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe38
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2020

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).

Studenci uczelni artystycznych, nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi.

Stypendia są przyznawane na wniosek Rektora Uczelni składany do MKiDN w terminie do 15 października, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia. Liczba wniosków z jednej uczelni nie może przekroczyć 0,5% ogólnej liczby studentów tej uczelni.

Student zainteresowany uzyskaniem stypendium MKiDN przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi w terminie określonym przez Rektora.

Student składa Rektorowi wyżej wymieniony wniosek wypełniony w częściach 2 – 4 oraz dokumenty i oświadczenia określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. wykonanie partii solowej w utworze na koncercie z towarzyszeniem orkiestry kameralnej lub symfonicznej, wykonanie partii solowej w scenicznym lub estradowym przedstawieniu operowym lub oratorium, prowadzenie koncertu symfonicznego, wokalno-instrumentalnego lub chóralnego jako dyrygent w orkiestrze kameralnej, symfonicznej, w zespole wokalno-instrumentalnym lub chórze, prowadzenie wykonania opery lub oratorium jako dyrygent na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 2. wykonanie solowego recitalu instrumentalnego, wokalnego lub z dziedziny rytmiki lub tańca, w którego programie są zawarte dzieła z rozbudowaną partią wykonaną przez studenta, na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 3. wykonanie koncertu kameralnego w charakterze członka zespołu kameralnego na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 4. autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na dużą obsadę (orkiestra symfoniczna, chór) lub choreografii na dużą obsadę, zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 5. autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na mniejszą obsadę (kameralny, solowy, realizowany środkami elektronicznymi) lub choreografii na mniejszą obsadę zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 6. autorstwo utworu muzycznego wydanego drukiem przez wydawnictwo muzyczne lub zarejestrowanego na płycie wydanej przez firmę fonograficzną lub wykonanie utworu muzycznego zarejestrowanego na płycie wydanej przez firmę fonograficzną;
 7. reżyserię, dramaturgię, reżyserię dźwięku, reżyserię światła, montaż, autorstwo scenariusza, zdjęć, scenografii, kostiumów, choreografii, kierownictwo produkcji dzieła filmowego, telewizyjnego, teatralnego, innej formy audiowizualnej lub słuchowiska, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
 8. rolę pierwszoplanową w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, w innej formie audiowizualnej lub słuchowisku, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
 9. rolę drugoplanową w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, w innej formie audiowizualnej lub słuchowisku, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
 10. indywidualną autorską wystawę plastyczną, projektową, fotograficzną, multimedialną, zorganizowaną przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu;
 11. autorstwo dzieła plastycznego, projektowego, fotograficznego, multimedialnego zaprezentowanego na wystawie zbiorowej organizowanej przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu;
 12. autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, multimedialnego, zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 13. autorstwo dzieła projektowego, w tym również będącego wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, zrealizowanego na zamówienie państwowej albo samorządowej instytucji, wydawnictwa lub przedsiębiorcy lub zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 14. autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, projektowego, multimedialnego zaprezentowanego w przestrzeni publicznej przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu;
 15. uzyskanie nagrody indywidualnej, wyróżnienia lub znaczący udział w powstaniu dzieła, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie artystycznym, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym, fotograficznym, multimedialnym, architektonicznym lub konkursie lub wystawie wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych o wysokim prestiżu;
 16. wygłoszenie referatu na konferencji o co najmniej krajowym zasięgu lub autorstwo artykułu z zakresu teorii sztuk muzycznych, plastycznych, teatralno-filmowych opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie poświęconym sztuce, materiałach z konferencji artystyczno-naukowych o zasięgu co najmniej krajowym.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 704
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu, w której uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu uczelni;
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 • sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  a) dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  c) piątego miejsca w mistrzostwach Europy,
  d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata albo Europy,
  e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  f) miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 1. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  uniwersjadzie,
  b) akademickich mistrzostwach świata,
  c) akademickich mistrzostwach Europy,
  d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 42 10 100

www.mkidn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania