Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • socjalne4
 • sportowe16
 • artystyczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Miasta Szczecinek 2023

organizator:

Urząd Miasta Szczecinek

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 05.11.2023

Stypendia Miasta Szczecinek 2023

Podstawa prawna: uchwała Nr LXIV/553/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 2018r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Miasta Szczecinek, za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych; zmieniona uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 roku.

STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ COROCZNIE UCZNIOM I STUDENTOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK, W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

 • 12 stypendiów uczniom szkół podstawowych,
 • 2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych,
 • 2 stypendia artystyczne – uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – za wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • 3 stypendia sportowcom – uczniom jednej z wyżej wymienionych szkół, za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • 2 stypendia studentom, którzy w dniu złożenia wniosku stypendialnego nie przekroczyli wieku 26 lat.

STYPENDIUM MOŻE BYĆ PRZYZNANE:

 • uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,
 • uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek za szczególne osiągnięcia artystyczne i za wyniki w nauce,
 • uczniom – sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • studentom od II roku studiów dziennych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,
 • absolwentom szkół, o których mowa w pkt. a i b, po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

STYPENDIUM PRZYZNAJE SIĘ:

 • uczniowi (uczniowi –sportowcowi) na okres 10 miesięcy (IX-VI),
 • studentowi na okres 9 miesięcy (X-VI),
 • z ważnych przyczyn stypendium może być zawieszone lub wstrzymane.

WNIOSKI O STYPENDIUM DO BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK, WEDŁUG WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU, SKŁADAJĄ:

 • dyrektorzy szkół z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez:

a) dyrektora szkoły podstawowej nie może przekroczyć liczby 12,

b) dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej nie może przekroczyć liczby 2,

c) dyrektora szkoły muzycznej nie może przekroczyć liczby 2,

 • statutowi przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – ilość wniosków składanych przez jedno stowarzyszenie lub organizację nie może przekroczyć liczby 2,
 • statutowi przedstawiciele klubów sportowych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek, z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez jeden klub nie może przekroczyć liczby 3,
 • studenci.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych powinny zawierać następujące dokumenty:

a) pisemny wniosek z uzasadnieniem szczególnych osiągnięć ucznia podpisany przez
dyrektora i poświadczony odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi:

 • uzyskanie tytułu laureata centralnych, wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalisty centralnych, wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn.zm.),
 • osiągnięcia z konkursów przedmiotowych na szczeblu regionalnym, powiatowym , miejskim i szkolnym lub inne szczególne osiągnięcia,
 • uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen 4,5 ,

b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

c) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

Wnioski o stypendia dla uczniów-sportowców, składane przez kluby sportowe powinny zawierać:

a) dokumenty uzasadniające wniosek tj. potwierdzające:

 • osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w: Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy,
 • osiągnięcia na szczeblu krajowym w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski lub ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych,
 • osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, powiatowym, miejskim i szkolnym oraz inne szczególne osiągnięcia sportowe,

b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

c) uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen 3,5.

Wnioski o stypendia dla uczniów szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych powinny zawierać następujące dokumenty uzasadniające wniosek:

a) kserokopie zaświadczeń, dyplomów o uzyskanych czołowych miejscach w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu zagranicznym, ogólnopolskim oraz w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego, potwierdzone przez dyrektora w przypadku szkoły muzycznej lub statutowego przedstawiciela w przypadku stowarzyszeń i organizacji artystycznych,

b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

c) uzyskanie przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania i średniej ocen 4,0 ,

d) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

Student ubiegający się o stypendium winien złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o stypendium,

b) zaświadczenie z uczelni o uzyskanych wynikach ( średnia ocen) za dany rok akademicki,

c) zaświadczenie o wpisie na następny semestr,

d) kserokopię karty egzaminacyjnej z danego roku akademickiego, poświadczoną przez uczelnię,

e) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Do 5 listopada.

W przypadku, gdy w terminie do 5 listopada nie wpłynie żaden wniosek w danej kategorii, ustala się drugi termin składania wniosków w tej kategorii do 7 grudnia.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek opiniuje złożone wnioski do 10 listopada, a w przypadku wniosków, o których mowa w p.2 , w terminie do 7 grudnia.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Biuro Rady Miasta, pok. nr 007, tel. 94 37 141 44.

Wysokość stypendium ustala i przyznaje Burmistrz Miasta Szczecinek, po uzyskaniu opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek.

Informacje pochodzą ze strony: bip.szczecinek.pl

Inne stypendia sportowe znajdziecie w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 141 44
urzad@um.szczecinek.pl
www.szczecinek.pl