Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe71
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

organizator:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.06.2021

Stypendia Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

O stypendium za wysokie wyniki w nauce może ubiegać się uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej, który po ukończeniu rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych spełnił łącznie następujące warunki:

 1. Uczeń szkoły podstawowej, klasy IV-VI: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną 6,00 oraz reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych (w tym artystycznych lecz z wyłączeniem sportowych),
 2. Uczeń szkoły podstawowej, klasy VII-VIII: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,81 (bez ocen poniżej dobrej), w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, oraz reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych (w tym artystycznych lecz z wyłączeniem sportowych),
 3. Uczeń szkoły ponadpodstawowej: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,50 (bez ocen poniżej dobrej), w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, oraz reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych (w tym artystycznych lecz z wyłączeniem sportowych).

O stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który w danym roku szkolnym uzyskał tytuł laureata lub zajął I, II lub III miejsce w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
W przypadku uzyskania w danym roku szkolnym nagrody dla projektu za I lub II lub III miejsce, o stypendium może ubiegać się każdy uczeń biorący udział w tworzeniu danego projektu.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie stypendium wraz z opinią wychowawcy, uzasadnieniem dyrektora szkoły oraz załącznikami poświadczającymi spełnienie wymogu przyznania stypendium potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora szkoły.

Załącznikami do wniosku będą:

 • w przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za wyniki w nauce:
  – uwierzytelnione przez organ wystawiający kopię świadectwa szkolnego, zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanych przez ucznia ocenach za dany rok szkolny oraz potwierdzenie udziału ucznia w konkursach lub olimpiadach zgodnie z zapisem § 5 Programu lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie tych faktów.
 • w przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe:
  – kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskania wymaganego tytułu zgodnie z zapisem § 6 Programu lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie tych faktów.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Edukacji pokój 419A, tel. 32 4785 171, fax.32 4785 140

Termin i sposób załatwienia
Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca w danym roku szkolnym.

Jednemu uczniowi w danym roku szkolnym może być przyznane tylko jedno stypendium, za wyniki w nauce albo stypendium za osiągnięcia naukowe.

Informacje pochodzą ze strony: bip.jastrzebie.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia dla uczniów.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 4785 171
miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl