Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
 • sportowe48
 • artystyczne48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2024

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Samorząd województwa pomorskiego konsekwentnie wspiera uzdolnioną młodzież i dzieci z regionu. Celem programów stypendialnych jest dofinansowanie edukacji uzdolnionych uczniów, którzy uczą się na terenie województwa pomorskiego właśnie poprzez stypendia ale też nagrody marszałka województwa pomorskiego

Trzy rodzaje stypendiów
Wnioski można składać o trzy różne stypendia.

Pierwsze stypendium finansowane z budżetu województwa pomorskiego przeznaczone jest dla uczniów pomorskich szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, którzy startowali w konkursach, turniejach lub olimpiadach.

O przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanego ze środków budżetu województwa mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym 2023/2024 pobierali naukę w szkołach na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2023/2024 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 1. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 2. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części IV. – Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń oraz w Części V.– Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę;
 4. uzupełnić podpisy w częściach IV., V. i VI. – dyrektora szkoły, rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia,
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do 15 lipca 2024 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa”;
 6. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Do wniosku należy dołączyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium (w przypadku gdy dokument nie został jeszcze wydany, należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia. Po otrzymaniu świadectwa szkolnego należy niezwłocznie, jednak nie później niż do 15 września danego roku, przesłać jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
 3. w przypadku uczniów szkół artystycznych – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, zarówno ze szkoły ogólnokształcącej, jak i szkoły artystycznej;
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki w bieżącym roku szkolnym – jeśli dotyczy, a na świadectwie szkolnym ucznia, którego potwierdzona kopia dołączona jest do wniosku, realizacja indywidualnego programu lub toku nauki nie została odnotowana;
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ – jeśli dotyczy.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca) lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Więcej na ten temat znajdziecie na stronie organizatora.

Adresatem drugiego stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2024/2025 w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 jest wyrównywanie szans na sukces edukacyjny uczniów poprzez kształtowanie ich kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Jedną z dostępnych w projekcie form wsparcia są stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 • w roku szkolnym 2024/2025 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 • w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 • w roku szkolnym 2023/2024 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 19 Regulaminu):
  • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,0,
  • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 4,75;
 • rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydaną przez organ polski;
 • uzyskał minimum 4 punkty obliczone na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

W celu złożenia wniosku należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (link poniżej);
 • po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu);
 • wydrukowany w dwóch egzemplarzach wniosek powinien zostać:
  opatrzony pieczęcią szkoły i pieczęcią dyrektora szkoły/zastępcy dyrektora szkoły oraz podpisany przez dyrektora szkoły/zastępcę dyrektora szkoły w punkcie:
  • potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę.
  podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego w następujących punktach wniosku:
  • oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego dotyczące procesu rekrutacji,
  • oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki (§ 4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu).
  jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do 15 lipca 2024 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium unijne”.

Drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki przez ucznia w roku szkolnym 2024/2025 (stanowi integralną część wniosku);
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa szkolnego z roku szkolnego 2023/2024 (w przypadku gdy dokument nie został jeszcze wydany, należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia. Po otrzymaniu świadectwa szkolnego należy niezwłocznie, jednak nie później niż do 15 września danego roku, przesłać jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydana przez organ polski lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów lub olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu kopie dokumentów załączanych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Więcej na temat tego programu znajdziemy na stronie organizatora.

Stypendia przyznawane są w ramach projektu pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” i dedykowane są wyłącznie uczniom branżowej szkoły I stopnia oraz technikum.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2024/2025 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Projekt skierowany jest do uczniów pobierających naukę w szkołach zawodowych (branżowej szkoły I stopnia oraz technikum) na terenie województwa pomorskiego, wykazujących predyspozycje w przedmiotach zawodowych oraz posiadających decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Nabór wniosków trwa do 15 lipca 2024 r.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

 • pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
  w roku szkolnym 2023/2024:
  a) otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:
  – I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,
  – I, II, III lub IV klasę technikum;
  b) uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;
 • rodzic albo opiekun prawny Ucznia albo pełnoletni Uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydaną przez organ polski;
 • w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuował naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum.

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych.

W celu złożenia wniosku należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
  po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 • wydrukowany w 2 egzemplarzach wniosek należy opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora/ zastępcy dyrektora szkoły w Części VI wniosku pn.: „Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę”;
 • podpisać oświadczenia i zgody w Części VIII wniosku: pn.: „Oświadczenia i zgody. Oświadczenie dot. procedury rekrutacyjnej” (podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego);
 • jeśli dotyczy: dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ;
 • jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do 15 lipca 2024 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (godziny pracy Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 7:45 – 15:45) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu lub data stempla pocztowego). Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
  Organizatorzy proszą nie przekazywać do urzędu marszałkowskiego dwóch egzemplarzy wniosku – drugi egzemplarz pozostaje u wnioskodawcy, tj. u dyrektora/zastępcy dyrektora szkoły!

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2023/2024 oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydaną przez organ polski lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ.

Do wniosku należy załączyć również potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ– jeśli dotyczy.

Ponadto w przypadku posiadania przez ucznia osiągnięć w turniejach lub olimpiadach lub konkursach zawodowych, o których mowa w regulaminie, do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w turniejach lub olimpiadach lub konkursach zawodowych wraz z regulaminem turnieju lub olimpiady lub konkursu zawodowego (kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • w przypadku turniejów lub olimpiad – dokumenty powinny być wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, będącego załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 • w przypadku konkursów zawodowych – dokumenty powinny zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę konkursu, nazwę organizatora konkursu, imię i nazwisko uczestnika konkursu, uzyskany tytuł lub miejsce zajęte w konkursie oraz datę wystawienia dokumentu.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor/zastępca dyrektora szkoły) lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Informacji na temat stypendium w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Sylwia Demczuk – tel. 58 32 68 428, e-mail: s.demczuk@pomorskie.eu
Anna Kałuża – tel. 58 32 68 428, e-mail: a.kaluza@pomorskie.eu
Agnieszka Stecz – tel. 58 32 68 421, e-mail: a.stecz@pomorskie.eu

Etapy oceny wniosków o przyznanie stypendium

Departament Edukacji i Sportu dokona oceny formalnej wniosku w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, tj. licząc od 15 lipca br.;
o negatywnym wyniku oceny formalnej wniosku Departament Edukacji i Sportu poinformuje dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły ucznia, tj. wnioskodawcę;
dyrektor/zastępca dyrektora szkoły ucznia, w ciągu 5 dni od podjęcia informacji o wyniku oceny formalnej, może na piśmie wnieść do niej uwagi;
wnioski, które uzyskają pozytywną ocenę w weryfikacji formalnej zostaną ocenione merytorycznie (tzn. zostaną przyznane punkty za poszczególne kryteria wskazane w Regulaminie);
po dokonaniu oceny merytorycznej Departament Edukacji i Sportu zamieści w BIP informację przedstawiającą ranking wniosków (listę uczniów ubiegających się o stypendium uszeregowaną zgodnie z liczbą przyznanych punktów);
w przypadku zastrzeżeń do dokonanej oceny merytorycznej dyrektor/zastępca dyrektora szkoły ucznia, w terminie 5 dni od opublikowania rankingu, może złożyć podanie o ponowną ocenę merytoryczną wniosku;
ostateczna lista uczniów, którym przyznane zostanie stypendium zostanie opublikowana w BIP niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Informacje pochodzą ze strony: pomorskie.eu

Więcej wartych uwagi stypendiów dla uczniów znajdziecie w naszej bazie!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 421
a.stecz@pomorskie.eu
des.pomorskie.eu