Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne7
 • naukowe59
 • inne6
 • sportowe17
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

organizator:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2019

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Program) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2019/2020.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

DZIEDZINY:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

WARUNKI FINANSOWE:

– Stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy).
– Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich

Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):

 • zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
 • ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia
 • podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
 • opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
 • opłaty wizowe
 • zakup materiałów i pomocy naukowych
 • udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
 • kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

PROGRAM STYPENDIUM:

•    Inauguracja Programu oraz kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni, 2 połowa września 2019 r.)
•    Zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu lub Lublinie
•    Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych na koniec każdego semestru
•    3-4 zjazdy integracyjno-warsztatowe stypendystów w różnych miastach w Polsce
•    Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
•    Szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry)
•    Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2020 r.)

KANDYDACI:

Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
•    urzędnicy państwowi i samorządowi
•    prawnicy
•    przedsiębiorcy
•    kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
•    liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
•    nauczyciele akademiccy
•    dziennikarze

KRYTERIA FORMALNE:

•    Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
•    Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
•    Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
•    Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
•    Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym

Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim (studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy), przy czym jedynie w języku polskim możliwe jest pełne korzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz wykorzystanie stażu zawodowego oferowanego  w Programie.
Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i umożliwiającym napisanie pracy dyplomowej (B2). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wskazana jest znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.)

Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji, Tadżykistanu i Uzbekistanu planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku w wymienionych powyżej pięciu ośrodkach akademickich. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego – A1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2019 r.)

PREFERENCJE:

 • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
 • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
 • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
 • Kandydaci wybierający studia po polsku

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzy-etapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane  w terminie 30.03-30.04.2019).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do końca marca 2019 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2019 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:
  •    ankieta danych personalnych
  •    uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
 2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (według wzoru w języku polskimrosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line. 
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2019/2020 upływa: 1 marca 2019 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: studytours.home.pl

Kontakt

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa

fundacja@leadersofchange.pl
studytours.home.pl