Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Semper Polonia dla studentów polskiego pochodzenia

organizator:

Fundacja Semper Polonia i Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.08.2019

Stypendia Fundacji Semper Polonia dla studentów polskiego pochodzenia

Program stypendialny, którego wdrażanie rozpoczęto w 1998 r., adresowany jest do studentów polskiego pochodzenia uczących się i mieszkających poza granicami Polski. Jest jednym z priorytetowych programów Fundacji realizowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi działającymi w świecie, a od 2002 r. z Senatem RP.

Celem programu stypendialnego jest przede wszystkim

 • wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających i studiujących poza granicami Polski;
 • wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
 • budowanie polskiego lobby w krajach zamieszkania naszych stypendystów.

O stypendium SEMPER POLONIA mogą ubiegać się osoby, które spełniają wymagania  Regulaminu Stypendialnego Fundacji (do pobrania poniżej), m.in.:

 • posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje polskie pochodzenie;
 • ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);
 • mieszkają poza granicami Polski od co najmniej 15 lat;
 • studiują w kraju swojego zamieszkania (poza granicami Polski);
 • studiują w szkołach wyższych wydających dyplomy uznawane przez ministerstwo edukacji danego państwa;
 • osiągają w nauce wyniki co najmniej dobre;
 • posługują się językiem polskim w stopniu dobrym;
 • aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę ;
 • nie posiadają stałego zatrudnienia;
 • nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej polskiej organizacji społecznej lub instytucji rządowej;
 • nie ukończyły 24 roku życia w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie stypendium.

Od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje Zintegrowany Elektroniczny System Stypendialny (ZESS), który umożliwia studentom polonijnym składanie wniosków stypendialnych w formie elektronicznej (instrukcja do pobrania poniżej). Wypełnione przez studentów aplikacje trafiają do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, które po ich zweryfikowaniu oraz zaopiniowaniu przesyłają je do Fundacji za pośrednictwem internetu. Od 2012 r. jest to jedyna możliwa forma ubiegania się o stypendium SEMPER POLONIA.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna w porozumieniu z Zarządem Fundacji SEMPER POLONIA. Na podstawie informacji zawartych w elektronicznych formularzach oraz opiniach polskich placówek członkowie Komisji przyznają studentom punkty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • wyniki w nauce;
 • aktywność społeczno-kulturalna na rzecz środowiska polonijnego oraz współpraca z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi;
 • kierunek studiów;
 • sytuacja materialna studenta.

Ostateczna ilość punktów decyduje o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości. Uzależnienie wysokości stypendium od ilości zdobytych punktów pozwala na transparentną ocenę oraz możliwość specjalnego premiowania najlepszych i najbardziej aktywnych studentów.

Fundacja zawiera ze studentami, którym przyznano stypendia, umowy stypendialne na okres jednego semestru. Wypłatą stypendiów oraz podpisywaniem umów stypendialnych zajmują się polskie konsulaty działające w krajach, gdzie realizowany jest program.

W czasie pobierania stypendium stypendysta jest zobowiązany do:

 • uczęszczania na wszystkie zajęcia zaplanowane zgodnie z programem studiów;
 • terminowego zaliczenia egzaminów;
 • wykonywania uzgodnionych prac na rzecz Fundatora stypendium lub instytucji przez niego wskazanej;
 • doskonalenia znajomości języka polskiego oraz pogłębiania wiedzy o Polsce;
 • wywiązywania się z postanowień Regulaminu Stypendialnego.

Każdy stypendysta spełniający warunki Regulaminu Stypendialnego Fundacji po uzyskaniu zaliczenia wszystkich egzaminów i uzyskaniu promocji na kolejny semestr studiów ma prawo ubiegać się o dalsze przedłużenie otrzymywania stypendium. Nabór kandydatów na stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA prowadzony we współpracy z konsulatami RP odbywa się dwa razy w roku tj. do 1 marca na semestr wiosenny oraz do 1 sierpnia na semestr jesienny.

Wszelkich informacji o stypendiach SEMPER POLONIA udziela:
Dorota Guz
E-mail: dguz@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

Informacje pochodzą ze strony www.semperpolonia.pl

Kontakt

Fundacja Semper Polonia i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
.
.
tel. +48 22 818 21 17
dguz@semperpolonia.pl
www.semperpolonia.pl