Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci34
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • naukowe41
 • artystyczne16
 • inne10
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie34
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia – Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie 2024

organizator:

Fundacja Jana Pawła II

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2024

Stypendia – Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie 2024

W Programie Stypendialnym Fundacji mogą brać udział osoby, pragnące studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pochodzące z krajów byłego Bloku Wschodniego i aktualnie tam mieszkające. Posiadanie obywatelstwa polskiego czy Karty Stałego Pobytu w Polsce nie daje możliwości ubiegania się o stypendium. Pochodzenie polskie czy posiadanie Karty Polaka nie jest warunkiem ubiegania się o stypendium ani też przeszkodą w jego otrzymaniu.

Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym lub średnim.

Fundacja przyznaje stypendium na wszystkie kierunki, dostępne w ofercie KUL w danym roku akademickim, z wyłączeniem tych, podanych każdego roku na stronie Domu Fundacji.

Stypendium przyznawane jest na:

 • Studia I stopnia i jednolite magisterskie – okres 3 lat (studia I stopnia) z możliwością kontynuowania przez kolejne 2 lata (studia II stopnia) w celu uzyskania magisterium lub na 5 lat (w przypadku studiów jednolitych magisterskich).
 • Studia II stopnia – okres 2 lat w celu uzyskania magisterium.
 • Studia doktoranckie – okres 4 lat.
 • Program badawczy – okres kilku miesięcy dla osób będących w trakcie przygotowywania lub finalizowania przez nie doktoratu, oraz młodych pracowników naukowych, których projekty wymagają korzystania z materiałów źródłowych, znajdujących się w Polsce.

Stypendium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następnego).

Stypendium obejmuje:

 • Opłatę za mieszkanie w Domu Fundacji Jana Pawła II.
 • Środki finansowe, których wysokość w zależności od rodzaju i typu studiów jest ustalana każdorazowo przez Komisję Stypendialną Fundacji Jana Pawła II.
 • Nieodpłatne studia na KUL-u dla osób posiadających Kartę Polaka. W przypadku studentów nie posiadających Karty Polaka, koszty studiów pokrywane są prze TP KUL

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium Fundacji Jana Pawła II powinny do 30 kwietnia dokonać rejestracji elektronicznej na stronie dfjp2.pl/program-stypendialny/rekrutacja/, załączając następujące dokumenty:

Kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie:

 • Kwestionariusz kandydata;
 • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach);
 • Kwestionariusz wypełniony przez osobę duchowną (wzór dostępny na stronie internetowej);
 • List polecający od biskupa diecezji;
 • Kopia świadectwa maturalnego lub ostatniego wykazu ocen;
 • Kopie świadectw ukończenia kursu języka polskiego lub innych języków obcych;
 • Kopie dyplomów uzyskanych na olimpiadach przedmiotowych;
 • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
 • Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeżeli jest);
 • Zgoda rodziców (dla osób niepełnoletnich).

Kandydaci na szkołę doktorską:

 • Kwestionariusz kandydata;
 • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach);
 • List polecający od biskupa diecezji;
 • Kopia dyplomu magisterskiego;
 • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
 • Kopia zaświadczenia o uznawalności dyplomu magisterskiego w Polsce (jeżeli jest taka konieczność);
 • Opinia profesora z kraju pochodzenia;
 • Zgoda promotora na przyjęcie na seminarium doktoranckie (jeżeli jest);
 • Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 3 lat (jeśli takie są);
 • Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeśli jest).

Kandydaci na program badawczy:

 • Kwestionariusz kandydata;
 • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w Polsce);
 • Pismo polecające od profesora w kraju zamieszkania;
 • Zgoda profesora w Polsce na opiekę naukową;
 • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
 • Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 5 lat (jeśli takie są);
 • Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeśli jest).

Spośród kandydatów na studia I i II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie Komisja wyłania grupę osób, które zaprasza na 4-tygodniowy kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny, mający miejsce w Domu Fundacji w okresie wakacji. Kurs obejmuje naukę języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym i przedmiotu kierunkowego. Na zakończenie kursu kandydaci zdają egzamin z każdego przedmiotu i odbywają rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie wyników egzaminu oraz całościowej postawy w trakcie trwania kursu Komisja Stypendialna podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: dfjp2.pl/program-stypendialny/

Inne podobne oferty stypendiów można znaleźć na naszej stronie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Dom Fundacji Jana Pawła II
ul. Boczna Lubomelskiej 2
20-070 Lublin
tel. 81 532 20 59, 81 532 15 10
dom.fundacji.jp2@gmail.com
dfjp2.pl