Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe32
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia doktorskie Etiuda 8

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.03.2020
termin rozstrzygnięcia: 01.09.2020

Stypendia doktorskie Etiuda 8

Na podstawie art. 18 pkt 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (z Dz.U. 2018, poz. 947, ze zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 128/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie.

Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację stypendiów doktorskich w ramach konkursu ETIUDA 8 w kwocie 10 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA obejmuje środki finansowe na:

 • stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie
 • pobyt w ośrodku naukowy będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego
  w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez
  procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju
 • podróż w obie strony do ośrodka naukowego będącego miejsce realizacji stażu
  zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł

Sposób oceny: 2- stopniowa ocena. I etap – ewaluacja prowadzona przez dwóch Ekspertów oraz decyzja Zespołu Ekspertów o skierowaniu do II etapu oceny. II etap – rozmowa kwalifikacyjna i ustalenie listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów.

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnienie przez prowadzone badania naukowe kryterium badań podstawowych
 2. jakość i poziom naukowy wykonywanych badań
 3. osiągnięcia naukowe wnioskodawcy
 4. zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego
 5. sposób przygotowania wniosku

ETIUDA 8 – dokumentacja konkursowa:

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu ETIUDA – tutaj
 2. Lista krajów, w których można planować staż zagraniczny w ramach konkursu ETIUDA  – tutaj
 3. Wysokość kwot przyznawanych na wydatki związane z podróżami w związku z realizacją stażu zagranicznego w ramach konkursu ETIUDA – tutaj
 4. Kryteria oceny wniosków w konkursie ETIUDA – tutaj
 5. Wzór formularza wniosku – tutaj
 6. Panele NCN – tutaj
 7. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tutaj
 8. Procedura składania wniosków – tutaj

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania – tutaj
 2. Zasady etyczne ekspertów NCN – tutaj
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów – tutaj
 4. Zasady doręczania decyzji Dyrektora NCN – tutaj
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji Dyrektora NCN – tutaj

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji stypendium:

 1. Wzór umowy – tutaj
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki – tutaj

ETIUDA 8 – najważniejsze zmiany

 • WAŻNE!!! Zmianie uległa godzina zamknięcia naboru wniosków. W tej edycji konkursu wnioski można składać do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:00
 • Zmianie uległy kwoty stypendium naukowego z 4500 zł do 5000 zł miesięcznie
 • W konkursie mogą wziąć udział również osoby będące uczestnikami studiów doktoranckich, bez otwartego przewodu doktorskiego i określonego przez NCN najpóźniejszego terminu jego otwarcia

Planując złożenie wniosku w konkursie ETIUDA 8 należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  a) Uchwałą w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu ETIUDA,b) wzorem formularza wniosku – można tu znaleźć informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz w systemie ZSUN/OSF;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. zdecydować jak długo ma trwać stypendium: od 6 do 12 miesięcy;
 4. zdecydować, w jakim ośrodku ma zostać zrealizowany staż zagraniczny i jak długo ma trwać;
 5. pozyskać dokument potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z ośrodka, w którym ten staż ma być realizowany (w j. angielskim);
 6. pozyskać zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego lub statusie uczestnika studiów doktoranckich;
 7. pozyskać od podmiotu realizującego dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację
 8. stypendium (procedura pozyskania podpisu/-ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 9. przygotować w języku polskim:
  a) opisy badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej: krótki (do 1 strony), rozszerzony (do 10 stron), popularnonaukowy (do 1 strony),
  uzasadnienie badań podstawowych (maks. 2500 znaków),
  b) charakterystykę zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem stażu (do 2 stron);
  c) przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie
 2. gwarantuje tego, że wprowadzono poprawnie wszystkie dane i załączono właściwe załączniki;
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie (podpisy osoby fizycznej będącej wnioskodawcą oraz osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu);
 5. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po zakończeniu każdego etapu oceny wysyłane są decyzje Dyrektora NCN do wniosków, których proces oceny został zakończony;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie stypendium doktorskiego;
 4. rozpocznie się realizacja stypendium zgodnie z umową;
 5. w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Kontakt:

Informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Twardowskiego 16
30-312 Kraków
tel. 12 341 90 00
informacja@ncn.gov.pl
ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania