Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla zdolnych uczniów w Gminie Koźmin Wielkopolski

organizator:

Urząd Gminy Koźmin Wielkopolski

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2016
wartość stypendium: 1000 zł

Stypendia dla zdolnych uczniów w Gminie Koźmin Wielkopolski

Rada Miejska rozpoczęła Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Koźmin Wielkopolski.

Programem stypendialnym będą objęci uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej  oraz uczniowie gimnazjum.

Stypendium będzie przyznawane  za osiągnięcia uzyskane w zakończonym roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

Aby otrzymać stypendium za szczególne wyniki w nauce uczeń musi spełnić łącznie następujące warunki: uzyskać  na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,76 i więcej, posiadać wzorową ocenę zachowania.

Na stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki mogą liczyć uczniowie, którzy   spełnią łącznie następujące kryteria: są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,51 i więcej, posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe będzie przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki: w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych uczestniczyli w zawodach  sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub wyższym, zajmując miejsca I-III, uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,51 i więcej, posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne będzie przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki; są laureatami konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim, uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,51 i więcej, posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia będzie można również przyznać uczniom, którzy mają  osiągnięcia naukowe, artystyczne  i sportowe, promujące Gminę Koźmin Wielkopolski.

Wnioski o stypendium,do 31 lipca mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski dyrektorzy szkół.

Do wniosku należy dołączyć,  potwierdzone przez dyrektora  szkoły za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających  szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Stypendium przyzna Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski po zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną. Stypendium, w kwocie 1000 zł, będzie wypłacone jednorazowo do 30 września danego roku, do rąk rodzica bądź prawnego opiekuna, lub przekazane na wskazane przez nich konto.

Informacje pochodzą ze strony: www.kozminwlkp.pl

Kontakt

Urząd Gminy Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wlkp.
tel.: (62) 7216-088
sekretariat@kozminwlkp.pl
www.kozminwlkp.pl